Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zber zeleného odpadu

Medializácia zberu odpadov zo zelene

S účinnosťou od 01.01.2012 vojde do platnosti zmena VZN č. 99 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta.

Odpad zo zelene je definovaný ako časť biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ktorý vzniká pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení (napr. tráva, burina, konáre z orezov stromov a kríkov, lístie, plody stromov a kríkov, neupotrebiteľné zvyšky úrody, vianočné stromčeky).

Príklady tvorby odpadu zo zelene
Príklady tvorby odpadu zo zelene

V súlade so stratégiou nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom schválenou vládou Slovenskej republiky, mesto od 01.01.2012 bude separovať odpady zo zelene a prostredníctvom vlastnej organizácie - Správy mestskej zelene ich bude zhodnocovať v mestskej kompostárni v Záhrade Bernátovce - stredisko výroby kompostu.

Občania, fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie, občianske združenia, záhradkárske lokality a mestské časti, ktorí sú pôvodcami odpadov zo zelene z územia mesta Košice, majúpovinnosť pri zhodnocovaní odpadov zo zelene:

  1. zhromažďovať odpady zo zelene vo vlastných, alebo užívaných priestoroch a objektoch a prednostne ich kompostovať v domácich a komunitných kompostárňach, ktorých ročná produkcia kompostu neprevyšuje 10 t (najmäv záhradkárskych lokalitách a lokalitách s rodinnými domami (IBV), v ktorých súvytvorené podmienky na takéto kompostovanie),
  2. odovzdať odpady zo zelene do mestskej kompostárne - Záhrada Bernátovce stredisko výroby kompostu.

Občania s trvalým pobytom v meste Košice môžu odpad zo zelene bezplatne odovzdať aj do zberných dvorov, ktoré prevádzkuje spoločnosť KOSIT a.s. a to:

  • Pri bitúnku č. 11, MČ Juh
  • Jesenskéhoč.4, MČ Staré mesto
  • Popradská ul., MČ Západ

Odvoz odpadov zo zelene zabezpečuje od právnických osôb a občianskych združení Správa mestskej zelenealebo KOSIT a.s. po predložení individuálnej objednávky žiadateľa na adresu Mesto Košice, odd. ŽP a ŠSÚ, p. Peter Kačala, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice alebo mailovou poštou na adresu peter.kacala@kosice.sk. Na zber a prepravu odpadu zo zelene budú určené najmä veľkokapacitné kontajnery. Cena za zber, prepravu a zhodnocovanie komunálnych odpadov zo zelene pre rok 2012 je súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice. Po 6 mesiacoch bude systém zberu a zhodnocovania odpadov zo zelene vyhodnotený aj vzhľadom na výšku miestneho poplatku. Na základe výsledkov budúprávnické osoby a občianske združenia vyzývané ku zmene poplatkového priznania za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorých súčasťou sú aj odpady zo zelene s účinnosťou na rok 2013.

Mesto a mestské časti budú podľa potreby informovať o harmonogramoch zberu odpadu zo zelene obvyklým spôsobom, najmä prostredníctvom internetových stránok, novín Korzár, novín mestských častí. O spôsobe zberu a zvozu odpadov zo zelene budú informovať na svojich internetových stránkach aj Správa mestskej zeleneaKOSIT a.s.

O novo navrhnutých aktivitách budú oboznámené okrem MÚ MČ aj Správa mestskej zelene, KOSIT a.s. a Mestská polícia.

Magistrát mesta Košice


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Orange zahájila práce na realizácii optickej trasy

Pozemkové spoločenstvo zvoláva členov

Aj v tomto roku Urbariát Ťahanovce zasadne vo Valnom zhromaždení

VSD mení VN nadzemné vedenie za zemné

Žiadna domácnosť, fyzická či právnická osoba sa nezaobíde bez elektriny

Celoročné upratovanie 2019

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Výzva na predloženie ponuky

Názov zákazky: „Odstránenie havarijného stavu povrchu vozovky na Ťahanovskej ulici“

Oznam o dražbe úpadcu MEPOS

Ide o dva pozemky v k.ú. Ťahanovce

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od piatka 8. marca je zakázané narábať s otvoreným ohňom na pozemkoch s porastom a v lese do odvolania.

VSD a.s. vyzýva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Vlastníci sú vyzvaní na orez stromov a krov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

Zberný dvor v "magnezitke" stále otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka