Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zber kuchynského odpadu

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom, vrátane jedlých olejov a tukov

S účinnosťou od 08.05.2013 vstúpilo do platnosti  nové Všeobecne záväzné nariadenie  č. 137 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných  odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností na území mesta Košice (ďalej len nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi).

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, vrátane jedlých olejov a tukov sa delí podľa pôvodcov na :
- odpad pochádzajúci od fyzických osôb z domácností, za ktorý zodpovedá mesto
- odpad pochádzajúci z prevádzkovania zariadenia spoločného stravovania, za ktorý zodpovedá fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba (napr. kuchyne, reštaurácie, školské kuchyne, stravovacie zariadenia domovov sociálnych služieb, stravovacie  prevádzky zdravotníckych zariadení a pod.), (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“)

V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva pre netriedený biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (ďalej len BRKO) z domácností  mesto zabezpečuje energetické zhodnotenie týchto odpadov v spaľovni odpadov, ktorú prevádzkuje spoločnosť KOSIT a.s.

Občania, ktorí sú pôvodcami  BRKO z domácností  z územia mesta Košice zhromažďujú tento odpad, vrátane jedlých olejov a tukov do zberných nádob na zmesový komunálny odpad.  Mesto Košice  nezavádza a nezabezpečuje triedený zber týchto odpadov z územia mesta. Občan môže na zber jedlých olejov a tukov z domácností využiť  vhodné uzatvárateľné obaly, napr. plastové. Na zber jedlých olejov a tukov z domácností je určená spoločná nádoba na zmesový komunálny odpad alebo občan má možnosť tento druh odpadu odniesť na zberný dvor. Jedlé oleje a tuky z domácností vyzbierané na zberných dvoroch sa prednostne odovzdávajú na materiálové zhodnotenie.

Prevádzkovateľ kuchyne, ktorý je  pôvodcom biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov a jedlých olejov a tukov je povinný zhromažďovať tieto odpady do samostatne na to určených vhodných nádob a nie do nádob na zmesový komunálny odpad.

Existujúci prevádzkovateľ kuchyne  je povinný písomne podať  mestu  oznámenie s údajmi :
- názov prevádzkovateľ kuchyne,  kontaktné údaje, sídlo prevádzky, IČO
- kópiu zmluvy alebo iného dokladu preukazujúceho  platný zmluvný vzťah na zabezpečenie ďalšieho nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom a s jedlými olejmi a tukov
- kópiu dokladu preukazujúcu oprávnenosť zmluvnej strany na vykonávanie činnosti ďalšieho nakladania  s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom a s jedlými olejmi a tukov
Nový prevádzkovateľ kuchyne je povinný  písomne oznámiť mestu vyššie uvedené údaje v termíne do 14 dní odo dňa začatia prevádzkovania zariadenia spoločného stravovania.

Mesto bude informovať o medializácii zberu biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov, vrátane jedlých olejov a tukov vhodnými a dostupnými spôsobmi, ktoré má k dispozícii.


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Orange zahájila práce na realizácii optickej trasy

Pozemkové spoločenstvo zvoláva členov

Aj v tomto roku Urbariát Ťahanovce zasadne vo Valnom zhromaždení

VSD mení VN nadzemné vedenie za zemné

Žiadna domácnosť, fyzická či právnická osoba sa nezaobíde bez elektriny

Celoročné upratovanie 2019

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Výzva na predloženie ponuky

Názov zákazky: „Odstránenie havarijného stavu povrchu vozovky na Ťahanovskej ulici“

Oznam o dražbe úpadcu MEPOS

Ide o dva pozemky v k.ú. Ťahanovce

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od piatka 8. marca je zakázané narábať s otvoreným ohňom na pozemkoch s porastom a v lese do odvolania.

MČ Ťahanovce rekonštruuje povrch časti Ťahanovskej ulice

Spôsobí to dočasné presmerovanie dopravy ale aj MHD

VSD informuje o prerušení dodávky elektriny

Pri tuneli 9.10. a v obci 11.10.

VSD a.s. vyzýva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Vlastníci sú vyzvaní na orez stromov a krov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

Zberný dvor v "magnezitke" stále otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka