Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Väzby

Mestská časť Ťahanovce leží v severnom uzávere bočného hornádskeho údolia Košickej kotliny, na jeho údolnej nive, prechádzajúcej do hornatého a zalesneného terénu na severnom okraji kompaktnej mestskej zástavby Košíc. Do roku 1969 bola samostatnou obcou, i ked vždy relatívne úzkymi hospodárskymi väzbami napojenou na Košice. Rozsiahle katastrálne územie obce je vymedzené tokom Hornádu, zo severu hraničí s katastrom Družstevnej pri Hornáde (časti Tepličany a Kostoľany) a Budimíru, z východu Beniakoviec, Hrašovíka, Košickej Novej Vsi a z juhu s pôvodným katastrálnym územím Košíc. Chotár je poväčšine zalesnený a ako les osobitného určenia je súčasťou košického lesoparku. Na území historického katastra obce bola postupne vybudovaná i časť celomestskej urbánnej štruktúry - severný výrobný obvod, zahrňujúci najmä Slovenské magnezitové závody, Vinárske závody, sklady Benzinolu, Zberných surovín, prevádzky cestnej údržby, Povodie Bodrogu a Hornádu, Tuzexu a pod. v rozsahu cca 60 ha, obytný súbor Ťahanovce (sídlisko) v ktorého dosiaľ ukončenej časti (stavby I-II) býva viac než 15 000 obyvateľov, ale i časť sídliska Dargovských hrdinov (Furča). Z významnejších zariadení špecifického vyššieho vybavenia je v katastri obce umiestnený areál krematória a reštauračno-ubytovacie zariadenie "Zelený dvor".

Územím ťahanovského katastra prechádza štátna cesta 1/68 (E 96) Košice - Prešov, v súčasnosti prebudovávaná na diaľničný privádzač.

V časti katastrálneho územia sú umiestnené záhradkárske osady (pri ceste I/68), pod krematóriom, no i na území samotnej mestskej časti (lokality "Vinice", "Nad tunelom" a "Dáriusova hora").

Katastrálnym územím Ťahanoviec prechádzajú dôležité trasy nadradených zariadení technického vybavenia celomestského, príp. až nadmestského významu - VN elektrorozvody, prívodný vodovodný rád a vysokotlakový prívod plynu, koncentrované sú najmä v koridore pozdĺž cesty 1/68, kde sa zároveň ponecháva územná rezerva pre prípadnú výstavbu diaľkového tepelného napájača. Pripravuje sa i výstavba novej VN rozvodne a transformovne na okraji sídliska Ťahanovce a výstavba vodojemov pre II. a III. tlakové pásmo.

Juhovýchodným okrajom obce, paralelne s tokom Hornádu, vedie dvojkoľajná elektrifikovaná železničná trať č. 400 z Košíc do Žiliny, vedľa ktorej sa pôvodne plánovala i výhľadová trasa vysokorýchlostnej železnice.

Mestská časť Ťahanovce je (spolu so sídliskom Ťahanovce, mestskými časťami Staré mesto, Sever a Džungľa a aglomerovanou obcou Kavečany) súčasťou I. mestského obvodu Košíc.

Vzhľadom k organizmu a urbánnej štruktúre mesta leží obec Ťahanovce v relatívne odťažitej polohe s málo priaznivým dopravným napojením. Má však pomerne dobre prístupné prírodné zázemie vo svojom bezprostrednom okolí. Sídelná štruktúra je narušená dosiaľ nedefinovanými vzťahmi a väzbami k budovanému sídlisku Ťahanovce, ktorého urbanistická koncepcia je k obci vo viac-menej indiferentnom vzťahu, nepriaznivý je i vplyv priemyselných prevádzok v susediacom výrobnom obvode na charakter sídla a pohodu jeho obytného prostredia. 

 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Orange zahájila práce na realizácii optickej trasy

Pozemkové spoločenstvo zvoláva členov

Aj v tomto roku Urbariát Ťahanovce zasadne vo Valnom zhromaždení

VSD mení VN nadzemné vedenie za zemné

Žiadna domácnosť, fyzická či právnická osoba sa nezaobíde bez elektriny

Celoročné upratovanie 2019

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Výzva na predloženie ponuky

Názov zákazky: „Odstránenie havarijného stavu povrchu vozovky na Ťahanovskej ulici“

Oznam o dražbe úpadcu MEPOS

Ide o dva pozemky v k.ú. Ťahanovce

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od piatka 8. marca je zakázané narábať s otvoreným ohňom na pozemkoch s porastom a v lese do odvolania.

MČ Ťahanovce rekonštruuje povrch časti Ťahanovskej ulice

Spôsobí to dočasné presmerovanie dopravy ale aj MHD

VSD informuje o prerušení dodávky elektriny

Pri tuneli 9.10. a v obci 11.10.

VSD a.s. vyzýva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Vlastníci sú vyzvaní na orez stromov a krov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

Zberný dvor v "magnezitke" stále otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka