Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Uradná tabuľa

OZNÁMENIE o začatí konaniaVytlačiť
 

vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade ZO SZZ 32-38 Košice - Pod Vinicami podľa zákona.  Súčasťou tohto oznámenia sú podklady, do ktorých možno nahliadnuť v čase úradných hodín na pracovisku MÚ MČ Košice-Ťahanovce, Ťahanovská 31, a aj na Okresnom úrade Zádielska 1, Košice. Sú to: Register pôvodného stavu a geometrický plán záhradkárskej osady. Oznam je vyvesený na 15 dní. K uvedeným veciam je možné podať námietku do 30 dní. Pozrite prílohu...

Súbor na stiahnutie OkU-oznamenie.pdf OkU-oznamenie.pdf (285.1 kB)

 
 

Výzva na predloženie ponuky v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117 Vytlačiť
 

Výzva na predloženie ponuky

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(služby)

 

Názov zákazky: „Dodávka a montáž detského ihriska v areáli futbalového ihriska Anička, Košice“

 

 1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Úradný názov:          Mestská časť Košice – Ťahanovce

Sídlo:                          Ťahanovská 28, 040 13 Košice, SR

Štatutárny orgán:     Ing. Ján Nigut – starosta

IČO: 00690911                                 DIČ: 2020762953

Kontaktné miesto:

Kontaktná osoba: Peter Kasterko

Telefón: 055/6369428, 0905364647

E-mail:

Spoločný slovník obstarávania CPV:

Hlavný predmet

Hlavný slovník:

NUTS kód: SK042

 

 1. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:

„Dodávka a montáž detského ihriska v areáli futbalového ihriska Anička, Košice“

 

 

 1. OPIS PRDMETU ZÁKAZKY:

„Dodávka a montáž detského ihriska, ktoré bude umiestnené v areáli futbalového ihriska Anička, Košice“

Verejný obstarávateľ  odporúča obhliadku, avšak neorganizuje ju.

 

 1. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY ( bez DPH) : 8.400 €
 2. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY: 

Predmet zákazky nie je delený na časti

 1. VARIANTNÉ RIEŠENIE:

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu

 1. LEHOTA PREDKLADANIA PONÚK:

Do: 19.03.2019                                             Do: 12,00 hod.

 1. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK:

Do: 19.07.2019

 1. STANOVENIE CENY:

Do ceny je potrebné zahrnúť všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou predmetu zákazky:

„Dodávka a montáž detského ihriska, ktoré bude umiestnené v areáli futbalového ihriska Anička, Košice“

 

Cenu je potrebné uvádzať v eurách / € /. V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.

 

10. Zmluvné podmienky:

Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie zmluvy o poskytovaní tovaru na dodanie a montáž „Dodávka a montáž detského ihriska, ktoré bude umiestnené v areáli futbalového ihriska Anička, Košice

Miestom plnenia predmetu zákazky: Areál futbalového ihriska Anička, Košice

 

Lehota dodania predmetu zákazky: 30 dní od účinnosti zmluvy.

 

Splatnosť faktúry: 30 kalendárnych dní

 

11. Podmienky účasti:

Uchádzač predloží nasledovné doklady:

 • Výpis z obchodného registra / Živnostenského registra / doklad o oprávnení  poskytovať služby podľa predmetu zákazky /
 • Cenovú ponuku

 

Slovenská republika

 

Ponuky zaslané po lehote predkladanie ponúk, na inú adresu, inak, v inom jazyku, alebo ak doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti, alebo nebude uchádzač spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa Výzvy na predloženie cenovej ponuky, ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude neverejné. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na doručenie ponúk.

Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v tejto výzve. Uchádzač nemá právo si uplatňovať u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s prípravou ponuky, so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.

14. ZRUŠENIE SÚŤAŽE:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo prieskum trhu zrušiť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom.

Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž, ak cenové ponuky presiahnu limit zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž aj v prípade, ak predložené ponuky sú vyššie ako bola predpokladaná hodnota zákazky.

 

Prílohy  :

 • Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií časť 1.

 

Vypracoval: Peter Kasterko

Dňa: 07.03.2019

 

 

Výzva na predloženie ponuky

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117

Zákona č. 343/2015 Z.z.. o verejnom obstáravaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

/ služby /

Názov zákazky: „Dodávka a montáž detského ihriska, ktoré bude umiestnené v areáli futbalového ihriska Anička, Košice“

I. Identifikácia verejného obstarávateľa

 

Úradný názov: Mestská časť Košice – Ťahanovce

Sídlo:               Ťahanovská 28, 040 13 Košice, Slovenská republika

Štatutárny orgán: Ing. Ján Nigut – starosta obce

IČO: 00690911        DIČ: 2020762953

Kontaktná osoba: Peter Kasterko

Telefón: 0905364647

E-mail: peter.kasterko*gmail.com

 1. II. Identifikácia uchádzača

Názov:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Som platcom DPH/ nie som platcom DPH, /vyznačiť/

Kontaktné údaje:

Kontaktná osoba:

Telefón/FAX:

E-mail:

 1. III. Návrh na plnenie kritérií:

/ uchádzač uvedie celkový súčet jednotkových cien /

„Dodávka a montáž detského ihriska, ktoré bude umiestnené v areáli futbalového ihriska Anička, Košice“

Popis                                 MJ            Jednotková           DPH 20%        Jednotková cena s DPH

                                                       Cena bez DPH           v EUR            

Váhadlová hojdačka           2 ks

celonerezová   

Playsystém 7m-2combi      1 ks

VP 1m/ NEREZ

Pružinová hojdačka kôň     1 ks

Pružinová hojdačka motorka 1 ks

Pieskovisko so sedením         1 ks

bez piesku                            3x3 m  

Gum. dlažba 1x1mx4 cm      6 ks

červená

Montáž                                 1

 

 Celkom za celý predmet zákazky bez DPH:............................. DPH 20%:..............

 Celkom za celý predmet zákazky s DPH:....................................

 


 
 

Predkladáme návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na 2020, 2021Vytlačiť
 

     Rozpočet Mestskej časti Košice - Ťahanovce vyjadruje zodpovednosť územnej samosprávy pri rozhodovaní o použití verejných zdrojov pre poskytovanie služieb občanom.
     Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy a operácie subjektu, ako aj predpokladané vzťahy k iným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom spolupracujúcimi s mestskou časťou (MČ).
Rozpočet MČ je tvorený verejnými financiami a preto ho zverejňujeme pre každý rozpočtový rok, je schválený Zastupiteľstvom MČ.


 
 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republikyVytlačiť
 

Informácia pre voliča

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 25. mája 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Informácie pre voliča / information for the voter


 
 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky pokračujú v sobotu 30. marca 2019. Výsledky prinášame nižšie.Vytlačiť
 

Výsledky v okrsku Ťahanovce

     V prvom kole prezidentských volieb získala Zuzana Čaputová (377 hlasov). Čo je 45,14 percenta hlasujúcich ťahanovčanov. Ďalšie poradie však nie je v súlade s celoslovenským. Kandidáti sú u nás zoradení takto: Štefan Harabin (105 hlasov), Marian Kotleba (93 hlasov), Maroš Šefčovič (89 hlasov), František Mikloško (75 hlasov), Krajniak (35 hlasov) a Eduard Chmelár (32 hlasov), Béla Bugár (12 hlasov), Milan, Martin Daňo (9 hlasov), Róbert Švec (3 hlasy), Juraj Zábojník (1 hlas), Ivan Zuzula (1 hlas) a Bohumila Tauchmannová (0 hlasov).

Dokonca Róbert Mistrík aj po odstúpení nadobudol 3 hlasy. Volebná účasť dosiahla 47,18 percenta voličov.

     Volič v druhom kole môže požiadať obec svojho trvalého obytu o vydanie hlasovacieho preukazu osobne (info nižšie).

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácia o vydaní hlasovacieho preukazu

     Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého obytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

     Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

     Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

     najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce.

      Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

     aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019),

elektronicky tak,

     aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

podatelna@tahanovce.eu

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

     Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

     Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

     Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, 
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delegovanie členov a náhradníkov miestnej volebnej komisie je možné:

-zaslať poštou na adresu miestneho úradu, alebo mailom.

podatelna@tahanovce.eu

Okrsková volebná komisia

Lehota na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií je do 11. februára 2019 a lehota na ich prvé zasadanie do 21. februára 2019. Do okrskovej volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia.

V obci, v ktorej je utvorený iba jeden volebný okrsok.

(MÚ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019. Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019


 
 

návrh príjmov


 

návrh výdavkov


 

dnes je: 20.3.2019

meniny má: Víťazoslav, Klaudius

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v záhradkárskej osade Pod Vinicami

Okresný úrad Košice ako príslušný orgán na základe návrhu užívateľov pozemkov oznamuje začatie konania

Plánované prerušenie elektriny

Z dôvodu odpájania elektrických zariadení na nevyhnutný čas pre prepojovacie práce bude prerušená dodávka elektriny.

VSD mení VN nadzemné vedenie za zemné

Žiadna domácnosť, fyzická či právnická osoba sa nezaobíde bez elektriny

Celoročné upratovanie 2019

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Výzva chovateľom ošípaných

Z dôvodu možnej nákazy morom

Výzva na predloženie ponuky

Názov zákazky: „Údržba miestneho chodníka na Ťahanovskej ulici, Košice - Ťahanovce“

Výzva na predloženie ponuky

Dodávka a montáž detského ihriska v areáli futbalového ihriska Anička

Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od piatka 8. marca je zakázané narábať s otvoreným ohňom na pozemkoch s porastom a v lese do odvolania.

VSD a.s. vyzýva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Vlastníci sú vyzvaní na orez stromov a krov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky

Návrh rozpočtu na rok 2019

(s výhľadom na roky 2020 a 2021). Predpokladané príjmy a výdavky.

MČ opäť objednala autobus pre bezpečnú cestu do školy

Na trase Ťahanovská - Želiarska cestujete ráno zadarmo

Zberný dvor v "magnezitke" stále otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky prebiehajú

Ministerstvo vnútra organizačne pripravuje voľby prezidenta Slovenskej republiky.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka