Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Plnenie úloh

Na plnenie úloh v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva má mestská časť spracovaný Krízový plán, Povodňový plán.
     Starosta mestskej časti je členom krízového štábu mesta a vo svojej pôsobnosti na základe vlastného rozhodnutia zriaďuje štáb civilnej ochrany mestskej časti, ktorý je výkonným orgánom starostu po vzniku mimoriadnej udalosti a riešenia jej následkov v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Všetkým členom krízového štábu bol vydaný menovací dekrét. V súlade so súvisiacimi potrebami krízového štábu zabezpečuje aj úlohy štábu civilnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z. o zabezpečovaní záchranných prác a vytváraní jednotiek CO v podmienkach samosprávy.

Evakuácia
     Z Mestskej časti Košice - Ťahanovce, v zmysle spracovaného zámeru evakuácie (odborom CO OÚ KE I) sa dlhodobá evakuácia obyvateľstva neplánuje. Pre ubytovanie evakuovaných je spracovaný prehľad ubytovacích a stravovacích zariadení v mestskej časti. V uvedených prehľadoch sú uvedené kontaktné osoby a telefónne spojenia. Mestská časť Košice - Ťahanovce má spracovaný plán ukrytia a plán evakuácie.
     Miestny úrad mestskej časti Košice - Ťahanovce má spracovaný tiež plán spojenia a vyrozumenia. V pláne vyrozumenia sú zaradení: starosta mestskej časti, prednosta úradu, pracovník personálnej agendy a pracovník technickej prevádzky. Plánované vyrozumenie a varovanie obyvateľstva sa vykonáva poplachovou sirénou, miestnym rozhlasom, megafónom, vyrozumievacími a varovacími prostriedkami dopravcov a prepravcov.

Núdzové zásobovanie a ubytovanie
     MČ Košice - Ťahanovce má spracovanú dokumentáciu núdzového zásobovania a  núdzového ubytovania. S vytypovanými zariadeniami boli uzatvorené zmluvy o ubytovaní a stravovaní. Sú pripravené aj príkazy starostu mestskej časti, ktoré budú vydané hneď po vyhlásení evakuácie a doručené na konkrétne požadované miesta ubytovania a stravovania.

Vybavenie
     Pre mimoriadne situácie je aj samotná MČ Ťahanovce vybavená vlastnou technikou s obsluhou. Vlastní motorové kalové čerpadlo, benzínový prenosný elektrický agregát, (380/220 V), motorovú pílu, krovinorez. Mestská časť vo svojom centre má k dispozícii dve obecné studne.

Hospodárska mobilizácia
     V prípade hospodárskej mobilizácie bude zriadená 1 výdajňa odberných oprávnení na miestnom úrade mestskej časti. Personálne zabezpečenie výdajne tvoria zamestnanci. Ich počet je tri.
Dokumentácia je spracovaná v súlade s Metodickým pokynom č. 2/2016 MH SR tak, aby sa dala aktuálne použiť pri organizácii predaja životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení.

     Samospráva Ťahanoviec zabezpečuje svojou činnosťou priebežný monitoring situácie so zámerom, aby život v mestskej časti bol plynulý, bez negatívnych dopadov. Priebežnou kontrolnou a informačnou činnosťou vykonáva prevenciu možného ohrozenia. V prípade výskytu mimoriadnych situácií okamžite prijíma náležité opatrenia v zmysle stanovených postupov ako napr. pri organizácii predaja životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej situácie.

    Mestská časť Košice - Ťahanovce je schopná plniť úlohy v oblasti obrany, bezpečnosti a civilnej ochrany v mieri aj počas vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
Ďalšie informácie nájdete na stránkach:

http://www.cokosice.ocu.sk/

Postupne bude Mestská časť Ťahanovce aj tieto svoje stránky naplňať a informovať obyvateľov detailnejšie.


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Orange zahájila práce na realizácii optickej trasy

Pozemkové spoločenstvo zvoláva členov

Aj v tomto roku Urbariát Ťahanovce zasadne vo Valnom zhromaždení

VSD mení VN nadzemné vedenie za zemné

Žiadna domácnosť, fyzická či právnická osoba sa nezaobíde bez elektriny

Celoročné upratovanie 2019

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Výzva na predloženie ponuky

Názov zákazky: „Odstránenie havarijného stavu povrchu vozovky na Ťahanovskej ulici“

Oznam o dražbe úpadcu MEPOS

Ide o dva pozemky v k.ú. Ťahanovce

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od piatka 8. marca je zakázané narábať s otvoreným ohňom na pozemkoch s porastom a v lese do odvolania.

VSD a.s. vyzýva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Vlastníci sú vyzvaní na orez stromov a krov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

Zberný dvor v "magnezitke" stále otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka