Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK časť:2Vytlačiť
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

 

podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia obstarávateľa:

 Mestská časť Košice - Ťahanovce, Ťahanovská 28,  040 13   Košice

IČO:   00 690 911, Tel. č.:  055/636 94 28, E- mail : tahanovce@centrum.sk

        V zmluvných veciach  obec  zastupuje  Ing. Ján Nigut – starosta MČ

2. Druh zákazky :

   Zákazka na uskutočnenie stavebných prác diela:

„ Údržba komunikácie Brusnicová ulica II. časť “

3. Typ zmluvy: zmluva o dielo

Údržba komunikácie Brusnicová ulica II. časť

Opis prác:  ide o realizáciu  prác, súvisiacich s opravou povrchu vozovky Brusnicová ulica II. časť v  MČ Košice – Ťahanovce.

    Rozsah stavebných prác je špecifikovaný  v  dokumentácii a vo výkaze – výmere, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov.                      

4. Osobné postavenie zhotoviteľa, alebo odborná spôsobilosť potrebná na realizáciu  zákazky na uskutočnenie stavebných prác:

 Záujemca je oprávnený  uskutočňovať stavebné práce v rozsahu:

V zmysle stavebného zákona a Živnostenského zákona. Záujemca musí predložiť doklad, originál alebo overenú fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať.

5. Možnosť predloženia ponuky:     Na celý predmet obstarávania.

6.  Variantné riešenie:   Neumožňuje sa.

7.  Lehota na dodanie predmetu obstarávania:

                         Predpokladaný termín zahájenia prác:   15.10.2018

                         Obstarávateľ požaduje práce realizovať do 30.10.2018

8. Poskytovanie súťažných podkladov : 

Súťažné podklady na základe písomnej žiadosti  predloženej  verejnému obstarávateľovi  do 20.09.2018  obdrží  záujemca od verejného obstarávateľa.

            Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobné prevzatie, alebo zaslanie poštovou  zásielkou.

       Úhrada za súťažné podklady:  nevyžaduje sa

9.  Uplynutie lehoty na predloženie dokladov a ponúk:       25.09.2018  do 12:00 hodiny

 Ponuku doručiť na adresu obstarávateľa, uvedenú v bode 1.

             Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  

             Vysvetľovanie údajov uvedených vo Výzve  alebo súťažných podkladov na 

            základe písomnej žiadosti  predloženej  verejnému obstarávateľovi  do 21.09.2018 bude zaslané všetkým záujemcom elektronickou formou do 21.09.2018

10.  Otváranie obálok s ponukami:    25.09.2018 o 12:30 hodine, v kancelárii  starostu, Mestská časť Košice - Ťahanovce,  Ťahanovská 31,  040 13   Košice

11. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

Financovanie z prostriedkov  verejného obstarávateľa,  fakturácia sa uskutoční 1 x  mesačne, preddavky sa neposkytujú.

12. Podmienky účasti záujemcov:    Predloženie dokladu o oprávnení podnikať.

13. Kritéria na hodnotenie ponúk:    Cena.

      Najlepšie bude hodnotená ponuka uchádzača s najnižšou cenou pri ocenení všetkých prác a dodávok v súlade s poskytnutými súťažnými podkladmi.   

14. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:  22.10.2018

15. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, zmeniť  termíny a rozsah  zákazky na predmet obstarávania.

Náklady spojené so spracovaním ponuky uchádzača znáša uchádzač.

16. Súťažné ponuky sa záujemcom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní. V prípade, že ponuka uchádzača bude pre verejného obstarávateľa  prijateľná, bude úspešný uchádzač  vyzvaný na rokovanie  o realizácii predmetu obstarávania.

    Košice,11.09.2018

                                                                 Ing.  Ján Nigut, starosta MČ   


 
 

dnes je: 18.1.2019

meniny má: Bohdana

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa blížia

Ministerstvo vnútra organizačne pripravuje voľby prezidenta Slovenskej republiky.

V sobotu 5.1.2019 bude lov na diviaky

Aj pre opätovný pohyb diviačej zveri v blízkosti obydlí sa bude na ne konať lov.

Jasličky v Ťahanovciach

Jasličková pobožnosť s umelcami z Ľubiše

Celoročné upratovanie 2018

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Výzva chovateľom ošípaných

Z dôvodu možnej nákazy morom

Výzva na predloženie ponuky

Predmetom zákazky je dodanie a montáž plynového sporáka 6 – horák s elektrickou rúrou model: MG7G6FEA77XL – Magistra 700

Výsledky komunálnych volieb

Vo volebnom obvode v MČ Košice-Ťahanovce

SPP informuje o možnom zavádzaní občanov do omylu súkromnými spoločnosťami

Považujeme za povinnosť informovať vás o pretrvávajúcich prípadoch nesprávneho informovania pri revíziách vykurovacích zariadení.

MČ opäť objednala autobus pre bezpečnú cestu do školy

Na trase Ťahanovská - Želiarska cestujete ráno zadarmo

VÝZVA pre kvalitnú Zimnú údržbu

Zaparkované autá môžu komplikovať odhŕňanie snehu na cestách

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

Oznam členom urbariátu

V súlade s platnou úpravou pre ochranu osobných údajov potrebujú aj členovia urbariátu vyjadriť súhlas s ich nakladaním.

Zberný dvor v "magnezitke" otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka