Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK časť:1Vytlačiť
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia obstarávateľa:

 Mestská časť Košice - Ťahanovce, Ťahanovská 28,  040 13 Košice

IČO:   00 690 911 ,Tel. č.:  055/636 94 28, E- mail : tahanovce@centrum.sk

        V zmluvných veciach  obec  zastupuje  Ing. Ján Nigut – starosta MČ

2. Druh zákazky :

   Zákazka na uskutočnenie stavebných prác diela:

„ Rekonštrukcia MK Brusnicová I. časť  “

3. Typ zmluvy: zmluva o dielo

Rekonštrukcia MK Brusnicová I. časť

      Opis prác:  ide o realizáciu  prác, súvisiacich s opravou povrchu vozovky Brusnicová ulica I. časť v  MČ Košice – Ťahanovce.

    Rozsah stavebných prác je špecifikovaný  v dokumentácii a vo výkaze – výmere, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov.                

4. Osobné postavenie zhotoviteľa, alebo odborná spôsobilosť potrebná na realizáciu  zákazky na uskutočnenie stavebných prác:

 Záujemca je oprávnený  uskutočňovať stavebné práce v rozsahu:

V zmysle stavebného zákona a Živnostenského zákona. Záujemca musí predložiť doklad, originál alebo overenú fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať.

5.   Možnosť predloženia ponuky:     Na celý predmet obstarávania.

6.   Variantné riešenie:   Neumožňuje sa.

7.  Lehota na dodanie predmetu obstarávania:

                         Predpokladaný termín zahájenia prác:   15.10. 2018

                         Obstarávateľ požaduje práce realizovať do 30.10.2018

8. Poskytovanie súťažných podkladov : 

Súťažné podklady na základe písomnej žiadosti  predloženej  verejnému obstarávateľovi  do 20.09.2018  obdrží  záujemca od verejného obstarávateľa.

            Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobné prevzatie, alebo zaslanie poštovou zásielkou.

       Úhrada za súťažné podklady:  nevyžaduje sa

    9.  Uplynutie lehoty na predloženie dokladov a ponúk:     25.09.2018  do 12:00 hodiny

 Ponuku doručiť na adresu obstarávateľa, uvedenú v bode 1.

             Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  

             Vysvetľovanie údajov uvedených vo Výzve  alebo súťažných podkladov na 

            základe písomnej žiadosti  predloženej  verejnému obstarávateľovi  do 21.09.2018  

            bude zaslané všetkým záujemcom elektronickou formou do 21.09.2018

10. Otváranie obálok s ponukami:    25.09.2018 o 12:30 hodine, v kancelárii  starostu Mestská časť Košice - Ťahanovce,  Ťahanovská 31,  040 13   Košice

11. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

Financovanie z prostriedkov  verejného obstarávateľa, fakturácia sa uskutoční 1 x  mesačne, preddavky sa neposkytujú..

12. Podmienky účasti záujemcov:    Predloženie dokladu o oprávnení podnikať.

13. Kritéria na hodnotenie ponúk:    Cena.

      Najlepšie bude hodnotená ponuka uchádzača s najnižšou cenou pri ocenení všetkých prác a dodávok v súlade s poskytnutými súťažnými podkladmi.

14. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:  22.10.2018

  1. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, zmeniť  termíny a rozsah  zákazky na predmet obstarávania.

Náklady spojené so spracovaním ponuky uchádzača znáša uchádzač.

 

  1. Súťažné ponuky sa záujemcom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní. V prípade, že ponuka uchádzača bude pre verejného obstarávateľa  prijateľná, bude úspešný uchádzač  vyzvaný na rokovanie  o realizácii predmetu obstarávania.

    Košice,11.09.2018

 

                                                                 Ing.  Ján Nigut, starosta MČ   


 
 

dnes je: 17.11.2018

meniny má: Klaudia

Výsledky komunálnych volieb

Vo volebnom obvode v MČ Košice-Ťahanovce

SPP informuje o možnom zavádzaní občanov do omylu súkromnými spoločnosťami

Považujeme za povinnosť informovať vás o pretrvávajúcich prípadoch nesprávneho informovania pri revíziách vykurovacích zariadení.

Zmena času

V nedeľu si hodiny nastavíme o hodinu späť

Celoročné upratovanie 2018

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK časť:2

podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Miestna samospráva určila počet poslancov a volebný obvod.

V nasledujúcom období bude v Ťahanovciach pracovať 5 poslancov a starosta na celý úväzok.

Aj v novembri bude opäť prerušená distribúcia elektriny

Po osadení nových betónových stĺpov nízkeho napätia budú teraz elektrikári prekladať vedenie, resp. inštalovať nové.

Oznam členom urbariátu

V súlade s platnou úpravou pre ochranu osobných údajov potrebujú aj členovia urbariátu vyjadriť súhlas s ich nakladaním.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK časť:1

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Brusnicová I. časť

Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnosť VSD, a.s. pripravuje výmenu (úpravu) NN vedenia a DP

Výzva na predkladanie ponúk

Oprava chodníka Želiarska ulica-párne čísla

Bicykle v autobusoch

Košičania sa môžu tešiť na novinku v MHD. V sobotu štartuje prevádzka prvého cyklobusu

Pozemkový odbor okresného úradu informuje

Začalo konanie vo veci vyporiadania vlastníctva pozemkov v záhradkárskej osade ZO SZZ 32-67 Košice – Nad Vinicami.

MČ opäť objednala autobus pre bezpečnú cestu do školy

Na trase Ťahanovská - Želiarska cestujete ráno zadarmo

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

Nové prerokovanie Územného plánu zóny Košice - Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014

Mesto Košice oznamuje, že ako orgán územného plánovania v zmysle platných zákonov dáva k dispozícii nahliadnutie pre nové prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie.

Linka RA5 po novom

Cestujete do železiarní? Od nedele 1.10. si dajte pozor, aby ste stihli do práce. Mení sa zastávka pre nástup a výstup.

Ťahanovce reprezentovali na severe Talianska

Provincia Biella bola strediskom prezentácie európskej solidarity v čase krízy. Mestská časť Košice-Ťahanovce bola jej súčasťou.

Zberný dvor v "magnezitke" otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka