Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer prenajať majetok Vytlačiť
 

Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

     Podľa zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obci v znení neskorších predpisov je možný priamy prenájom majetku Mestskej časti Košice – Ťahanovce  - v zmysle § 9a ods. 9 písm. c ako dôvod hodný osobitného zreteľa ak o ňom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou.

Mestská časť Košice – Ťahanovce navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)   cit. zákona prenajať tento majetok:

    -  parcelu č. 6662/8 s výmerou 1058 m2, zastavané plochy a nádvoria,

nachádzajúcu sa v katastrálnom území Severné mesto, obec Košice – Sever, okres Košice I, zapísanej na LV č. 14767 na Okresnom úrade Košice, odbor katastrálny.

Účel nájmu: prevádzkovanie sezónneho bufetu – poskytovania občerstvenia hráčom MFK Ťahanovce, návštevníkom futbalových zápasov a ostatných podujatí usporiadaných MČ Košice – Ťahanovce a nájomcom futbalového ihriska na základe zmluvy.

Doba nájmu: 10 rokov

Cena nájmu: 3.000,- € ročne + 7.000,- € počas doby nájmu do činnosti organizácii, ktorých zriaďovateľom, alebo na ktorých činnosť prispieva MČ Košice – Ťahanovce.

pre Štefan Forrai, bytom Košice – Sever, Chrastie 3579/15A

Dôvod hodný osobitného zreteľa: zabezpečenie občerstvenia pre návštevníkov podujatí na ihrisku MFK Ťahanovce a poskytovanie občerstvenia hráčom futbalového klubu, ktoré MČ Košice – Ťahanovce nevie a nemôže zabezpečiť.

 

Ing. Ján Nigut, starosta


 
 

dnes je: 24.3.2019

meniny má: Gabriel

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v záhradkárskej osade Pod Vinicami

Okresný úrad Košice ako príslušný orgán na základe návrhu užívateľov pozemkov oznamuje začatie konania

Plánované prerušenie elektriny

Z dôvodu odpájania elektrických zariadení na nevyhnutný čas pre prepojovacie práce bude prerušená dodávka elektriny.

VSD mení VN nadzemné vedenie za zemné

Žiadna domácnosť, fyzická či právnická osoba sa nezaobíde bez elektriny

Celoročné upratovanie 2019

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Výzva chovateľom ošípaných

Z dôvodu možnej nákazy morom

Výzva na predloženie ponuky

Názov zákazky: „Údržba miestneho chodníka na Ťahanovskej ulici, Košice - Ťahanovce“

Výzva na predloženie ponuky

Dodávka a montáž detského ihriska v areáli futbalového ihriska Anička

Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od piatka 8. marca je zakázané narábať s otvoreným ohňom na pozemkoch s porastom a v lese do odvolania.

VSD a.s. vyzýva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Vlastníci sú vyzvaní na orez stromov a krov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky

Návrh rozpočtu na rok 2019

(s výhľadom na roky 2020 a 2021). Predpokladané príjmy a výdavky.

MČ opäť objednala autobus pre bezpečnú cestu do školy

Na trase Ťahanovská - Želiarska cestujete ráno zadarmo

Zberný dvor v "magnezitke" stále otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky prebiehajú

Ministerstvo vnútra organizačne pripravuje voľby prezidenta Slovenskej republiky.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka