Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác na obnove chodníka Želiarskej uliceVytlačiť
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.     Identifikácia obstarávateľa:

Mestská časť Košice - Ťahanovce

Ťahanovská 28,  040 13   Košice

IČO:   00 690 911  

Tel. č.:  055/636 94 28

E- mail : tahanovce@centrum.sk

V zmluvných veciach  obec  zastupuje  Ing. Ján Nigut – starosta MČ

2.     Druh zákazky :

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác diela:

„ Želiarska ulica – Obnova chodníka – párne čísla “

3.     Typ zmluvy: zmluva o dielo

„ Želiarska ulica – Obnova chodníka – párne čísla “

      Opis prác:  ide o realizáciu  prác, súvisiacich s opravou miestneho chodníka na ul. Želiarska – párne čísla v  MČ Košice – Ťahanovce.

    Rozsah stavebných prác je špecifikovaný  v projektovej dokumentácii a vo výkaze – výmere, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov.              

    4.    Osobné postavenie zhotoviteľa,

alebo odborná spôsobilosť potrebná na realizáciu  zákazky na uskutočnenie stavebných prác:

Záujemca je oprávnený  uskutočňovať stavebné práce v rozsahu:

V zmysle stavebného zákona a Živnostenského zákona. Záujemca musí predložiť doklad, originál alebo overenú fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať.

5.     Možnosť predloženia ponuky: 

Na celý predmet obstarávania.

6.     Variantné riešenie:   Neumožňuje sa.

7.     Lehota na dodanie predmetu obstarávania:

Predpokladaný termín zahájenia prác:   16. 04. 2018

Obstarávateľ požaduje práce realizovať do 15.05.2018

8.    Poskytovanie súťažných podkladov : 

Súťažné podklady na základe písomnej žiadosti  predloženej  verejnému obstarávateľovi  do 09.04.2018  obdrží  záujemca od verejného obstarávateľa.

            Spôsob prevzatia súťažných podkladov:

osobné prevzatie, alebo zaslanie poštovou zásielkou.

       Úhrada za súťažné podklady:  nevyžaduje sa

9.     Uplynutie lehoty na predloženie dokladov a ponúk: 

12.4.2018  do 12 00 hodiny

Ponuku doručiť na adresu obstarávateľa, uvedenú v bode 1.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  

             Vysvetľovanie údajov uvedených vo Výzve  alebo súťažných podkladov na 

            základe písomnej žiadosti  predloženej  verejnému obstarávateľovi  do 10.4.2018 bude

            zaslané všetkým záujemcom elektronickou formou do 11.04.2018

   10.     Otváranie obálok s ponukami:

12.04.2018 o 12,30 hodine, v kancelárii  starostu 

Mestská časť Košice - Ťahanovce, Ťahanovská 28,  040 13   Košice

11.     Podmienky financovania predmetu obstarávania:

Financovanie z prostriedkov  verejného obstarávateľa,  fakturácia sa uskutoční 1x  mesačne, preddavky sa neposkytujú.

12.     Podmienky účasti záujemcov:    Predloženie dokladu o oprávnení podnikať.

13.     Kritéria na hodnotenie ponúk:    Cena.

Najlepšie bude hodnotená ponuka uchádzača s najnižšou cenou pri ocenení všetkých prác a dodávok v súlade s poskytnutými súťažnými podkladmi.

14.     Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:  20.04.2018

15.     Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, zmeniť  termíny a rozsah  zákazky na predmet obstarávania.

Náklady spojené so spracovaním ponuky uchádzača znáša uchádzač.

16.     Súťažné ponuky sa záujemcom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní. V prípade, že ponuka uchádzača bude pre verejného obstarávateľa  prijateľná, bude úspešný uchádzač  vyzvaný na rokovanie  o realizácii predmetu obstarávania.

 

Košice, 28.03.2018

                                                                                      Ing. Ján Nigut, v.r.

                                                                                      starosta MČ   


 
 

dnes je: 17.10.2018

meniny má: Hedviga

Miestna samospráva určila počet poslancov a volebný obvod.

V nasledujúcom období bude v Ťahanovciach pracovať 5 poslancov a starosta na celý úväzok.

V októbri bude opäť prerušená distribúcia elektriny

Po osadení nových betónových stĺpov nízkeho napätia budú teraz elektrikári prekladať vedenie, resp. inštalovať nové.

Oznam členom urbariátu

V súlade s platnou úpravou pre ochranu osobných údajov potrebujú aj členovia urbariátu vyjadriť súhlas s ich nakladaním.

Celoročné upratovanie 2018

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Oznámenie verejnou vyhláškou

Názov stavby je V218 - Košice - Ťahanovská, Brusnicová - Zriadenie TS, VN a úprava NN.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK časť:2

podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

MČ Košice - Ťahanovce má záujem prenajať svoj majetok

účel nájmu: prevádzkovanie sezónneho bufetu pri športovisku

Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnosť VSD, a.s. pripravuje výmenu (úpravu) NN vedenia a DP

Železničné priecestie so svetelnou signalizáciou a závorami bude uzavreté.

Železnice SR úplne uzavrú železničný prejazd v Ťahanovciach pre konanie výlukových prác v termíne od 26.9.2018 do 05.10.2018.

Deň obce Ťahanovce 2018

Pozývame vás na oslavu Dňa obce Ťahanovce vo sviatočný deň 5.7.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK časť:1

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Brusnicová I. časť

Vakcinácia spoločenských zvierat

V piatok a v sobotu, 1.a 2.júna 2018 bude na parkovisku pred Kultúrnym domom v Ťahanovciach vykonaná vakcinácia psov a mačiek.

Bicykle v autobusoch

Košičania sa môžu tešiť na novinku v MHD. V sobotu štartuje prevádzka prvého cyklobusu

Výzva na predkladanie ponúk

Oprava chodníka Želiarska ulica-párne čísla

Nový územný plán pre Košice

Mesto Košice oznamuje verejnosti podľa stavebného zákona, že vytvára dokument „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia". Verejnosť sa môže písomne vyjadriť.

Určené všetkým chovateľom ošípaných okresu Košice.

Potravinová správa Košice-mesto upozorňuje všetkých občanov- chovateľov ošípaných aj neregistrovaných, že sme v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných.

Urbariát Ťahanovce zvoláva svoje Valné zhromaždenie

Výbor Pozemkového spoločenstva v Ťahanovciach pripravuje na 16.6.2018 o 16:00hod. v kultúrnom dome zasadnutie valného zhromaždenia

Pozemkový odbor okresného úradu informuje

Začalo konanie vo veci vyporiadania vlastníctva pozemkov v záhradkárskej osade ZO SZZ 32-67 Košice – Nad Vinicami.

MČ opäť objednala autobus pre bezpečnú cestu do školy

Na trase Ťahanovská - Želiarska cestujete ráno zadarmo

TIP na víkend

Aj Rušňoparáda 2018 bude o láske a obdive k železnej ceste

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

Zmena zimného času na letný čas

Nedeľa, 25. marca 2018 čas meníme z 2:00 na 3:00 hodinu

Koncentrujme starostlivosť o štvornohých miláčikoch na jednom mieste

Voľný výbeh psov sústredený na tzv. Psej lúke môže zabezpečiť čistý trávnik v okolí rodinných a bytových domov.

Dni Ukrajiny v Košiciach

Už 4.ročník prezentácií účastníkov, výstav, tanečných súborov, dizajnérov

Nové prerokovanie Územného plánu zóny Košice - Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014

Mesto Košice oznamuje, že ako orgán územného plánovania v zmysle platných zákonov dáva k dispozícii nahliadnutie pre nové prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie.

Linka RA5 po novom

Cestujete do železiarní? Od nedele 1.10. si dajte pozor, aby ste stihli do práce. Mení sa zastávka pre nástup a výstup.

Hľadáme kandidátov na prísediacich

Podľa zákona o sudcoch a prísediacich na volebné obdobie 2018-2021 Okresný súd Košice 1 pripravuje voľby prísediacich.

Ťahanovce reprezentovali na severe Talianska

Provincia Biella bola strediskom prezentácie európskej solidarity v čase krízy. Mestská časť Košice-Ťahanovce bola jej súčasťou.

Knihy pre slovenské deti na Ukrajine

Smäd po slovenčine neutícha

Zberný dvor v "magnezitke" otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka