Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Očakávaná údržba miestneho chodníka Ťahanovská ulica – nepárne čísla, je tu.Vytlačiť
 

Mestská časť Košice - Ťahanovce,  Ťahanovská 28,  040 13   Košice

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

 

 Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

1. Identifikácia obstarávateľa:

 Mestská časť Košice - Ťahanovce

 Ťahanovská 28,  040 13   Košice

IČO:   00 690 911 

Tel. č.:  055/636 94 28,

E- mail : tahanovce@centrum.sk

        V zmluvných veciach  obec  zastupuje  Ing. Ján Nigut – starosta MČ

 

2. Druh zákazky :

   Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác diela:

„ Údržba miestneho chodníka Ťahanovská ulica – nepárne čísla “

 

3. Miesto uskutočnenia stavebných prác, predpokladaná hodnota predmetu zákazky, typ zmluvy:

     Miesto uskutočnenia stavebných prác : k.ú. Ťahanovce, 040 13 Košice

     Predpokladaná hodnota predmetu zákazky : 26.000,- € s DPH

     Typ zmluvy: zmluva o dielo

 

„ Údržba miestneho chodníka Ťahanovská ulica – nepárne čísla “

 

      Opis prác:  ide o realizáciu  prác, súvisiacich s výmenou zámkovej dlažby  na Ťahanovskej ulici – nepárne čísla v  MČ Košice – Ťahanovce.

    Rozsah stavebných prác je špecifikovaný  vo výkaze – výmere, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov.              

          

4. Podmienky účasti záujemcov;  

Osobné postavenie zhotoviteľa, odborná spôsobilosť potrebná na realizáciu  zákazky na uskutočnenie stavebných prác:

 

 Záujemca je oprávnený  uskutočňovať stavebné práce v rozsahu:

V zmysle stavebného zákona a Živnostenského zákona. Záujemca musí predložiť doklad, kópiu,  originál alebo overenú fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať.

                  

5. Kritéria na hodnotenie ponúk:    Cena.

      Najlepšie bude hodnotená ponuka uchádzača s najnižšou cenou pri ocenení všetkých prác a dodávok v súlade s poskytnutými súťažnými podkladmi.

 

6. Možnosť predloženia ponuky:     Na celý predmet obstarávania.

7. Variantné riešenie:   Neumožňuje sa.

 

8.  Lehota na dodanie predmetu obstarávania:

                         Predpokladaný termín zahájenia prác:    10/2017

                         Obstarávateľ požaduje práce realizovať do  45 dní od zahájenia realizácie prác.

 

9.   Poskytovanie súťažných podkladov : 

Súťažné podklady na základe písomnej, alebo telefonickej žiadosti  predloženej  verejnému obstarávateľovi  do 25.09.2017 do 12,00 hod.  obdrží  záujemca od verejného obstarávateľa.

       Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobné prevzatie, alebo zaslanie poštovou zásielkou.

      Úhrada za súťažné podklady:  nevyžaduje sa

 

10.  Uplynutie lehoty na predloženie dokladov a ponúk:    

             02.10.2017  do 12 00 hodiny

 Ponuku doručiť na adresu obstarávateľa, uvedenú v bode 1.

             Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  

             Vysvetľovanie údajov uvedených vo Výzve  alebo súťažných podkladov na 

      základe písomnej žiadosti  predloženej  verejnému obstarávateľovi  do 29.09.2017 bude   zaslané všetkým záujemcom elektronickou formou do 29.09.2017

11. Otváranie obálok s ponukami:    02.10.2017 o 14,00 hodine, v kancelárii  starostu, Mestská časť Košice - Ťahanovce, Ťahanovská 28,  040 13  Košice

12. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

Financovanie z prostriedkov  verejného obstarávateľa,  fakturácia sa uskutoční  po ukončení realizácie prác, po  prevzatí  stavby od  zhotoviteľa.

Preddavky sa neposkytujú..

13.  Kritéria na hodnotenie ponúk:    Cena.

      Najlepšie bude hodnotená ponuka uchádzača s najnižšou cenou pri ocenení všetkých prác a dodávok v súlade s poskytnutými súťažnými podkladmi.

   

14. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:  31.10.2017

 

15. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, zmeniť  termíny a rozsah  zákazky na predmet obstarávania.

Náklady spojené so spracovaním ponuky uchádzača znáša uchádzač.

 

16. Súťažné ponuky sa záujemcom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní. V prípade, že ponuka uchádzača bude pre verejného obstarávateľa  prijateľná, bude úspešný uchádzač  vyzvaný na rokovanie  o realizácii predmetu obstarávania.

 

    Košice, 18.09.2017

 

Ing.  Ján Nigut, v.r.

  starosta MČ


 
 

dnes je: 17.11.2018

meniny má: Klaudia

Výsledky komunálnych volieb

Vo volebnom obvode v MČ Košice-Ťahanovce

SPP informuje o možnom zavádzaní občanov do omylu súkromnými spoločnosťami

Považujeme za povinnosť informovať vás o pretrvávajúcich prípadoch nesprávneho informovania pri revíziách vykurovacích zariadení.

Zmena času

V nedeľu si hodiny nastavíme o hodinu späť

Celoročné upratovanie 2018

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK časť:2

podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Miestna samospráva určila počet poslancov a volebný obvod.

V nasledujúcom období bude v Ťahanovciach pracovať 5 poslancov a starosta na celý úväzok.

Aj v novembri bude opäť prerušená distribúcia elektriny

Po osadení nových betónových stĺpov nízkeho napätia budú teraz elektrikári prekladať vedenie, resp. inštalovať nové.

Oznam členom urbariátu

V súlade s platnou úpravou pre ochranu osobných údajov potrebujú aj členovia urbariátu vyjadriť súhlas s ich nakladaním.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK časť:1

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Brusnicová I. časť

Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnosť VSD, a.s. pripravuje výmenu (úpravu) NN vedenia a DP

Výzva na predkladanie ponúk

Oprava chodníka Želiarska ulica-párne čísla

Bicykle v autobusoch

Košičania sa môžu tešiť na novinku v MHD. V sobotu štartuje prevádzka prvého cyklobusu

Pozemkový odbor okresného úradu informuje

Začalo konanie vo veci vyporiadania vlastníctva pozemkov v záhradkárskej osade ZO SZZ 32-67 Košice – Nad Vinicami.

MČ opäť objednala autobus pre bezpečnú cestu do školy

Na trase Ťahanovská - Želiarska cestujete ráno zadarmo

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

Nové prerokovanie Územného plánu zóny Košice - Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014

Mesto Košice oznamuje, že ako orgán územného plánovania v zmysle platných zákonov dáva k dispozícii nahliadnutie pre nové prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie.

Linka RA5 po novom

Cestujete do železiarní? Od nedele 1.10. si dajte pozor, aby ste stihli do práce. Mení sa zastávka pre nástup a výstup.

Ťahanovce reprezentovali na severe Talianska

Provincia Biella bola strediskom prezentácie európskej solidarity v čase krízy. Mestská časť Košice-Ťahanovce bola jej súčasťou.

Zberný dvor v "magnezitke" otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka