Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Pridané: 13.11.2012

POSLEDNÁ VÝZVA

Nakoľko nie sú splnené podmienky užívania niektorých hrobových miest (platná nájomná zmluva), vyzývame občanov, aby sa dostavili na správu pohrebiska – Miestny úrad MČ Ťahanovce, Ťahanovská 28, Košice – Ťahanovce. Ak tak neurobíte najneskôr do 31.12.2012, hrobové miesta bez platných nájomných zmlúv môžu byť zrušené.

Táto povinnosť vyplýva zo zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. v platnom znení.

Správa pohrebiska MÚ MČ Košice - Ťahanovce

 

 
Pridané: 9.1.2008

Majme úctu tých, ktorí nás navždy opustili

Správu cintorína zabezpečuje Miestny úrad Ťahanovce prostredníctvom svojho správcu, tak aby boli zabezpečené komplexné služby podľa požiadaviek obyvateľov za účelom zvýšenia úrovne pohrebných služieb a dôstojnosti pohrebov. Mestská časť Ťahanovce má vo svojom katastrálnom území zriadené jedno pohrebisko. Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebiskách nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa: správu a údržbu pohrebísk, zelene na ňom, ako aj vedenie evidencie súvisiacej s jeho prevádzkovaním. Správca, upozorňuje pozostalých a rodinných príslušníkov na udržiavane čistoty v okolí prenajatých hrobových miest, dbá o to, aby suché kvety, vence a podobne sa ukladali na miesto na to určené a dohliada, aby na pohrebiskách nevznikali skládky odpadu resp. zeminy z výkopu hrobov, prípadne oprav alebo likvidácie hrobiek. Správca, ďalej písomne informuje nájomcov hrobových miest o: skutočnosti, že uplynie lehota, na ktorú bolo nájomné zaplatené. V prvom rade treba povedať, že miesto na cintoríne sa nekupuje, ale prenajíma a to na dobu 10 rokov. Ak by sa kupovalo mali by sme plné cintoríny. Navyše sa hrobové miesto nedá prenajať vopred. Tá možnosť tu je, len v tom prípade, že by išlo o hrobku alebo urnové miesto. Ak uplynie doba prenajatia, vo väčšine prípadov sa predlžuje. Preto sú pozostalí túto skutočnosť povinní rešpektovať. Výška poplatkov za prepožičanie miesta, obnovu užívacieho práva a za služby súvisiace s pochovaním je určená podľa nového cenníka schválená Miestnym zastupiteľstvom dňa 19. júla 2007.

Na vybudovanie akejkoľvek hrobky na cintoríne, alebo úpravy už existujúcej hrobky treba súhlas správcu cintorína. Pri vykopaní hrobky sa stavebník musí riadiť pokynmi správcu cintorína, najmä pokiaľ ide o tvar a rozmery , ako aj vzdialenosti medzi hrobkami, aby bola dodržiavaná celková architektúra cintorína. Plocha hrobu musí byť v rozmeroch:
  • dĺžka hrobu 200 cm, u dieťaťa do 10 rokov 160 cm, u dieťaťa mladšieho ako 3 roky 100 cm, výkop hrobu na betónovú hrobku plus 40 cm,
  • šírka hrobu 80 cm, u dieťaťa do 10 rokov 60 cm, u dieťaťa mladšieho ako 3 roky 50 cm, výkop hrobu na betónovú hrobku plus 40 cm,
  • hĺbka hrobu 160 cm na uloženie telesných pozostatkov jedného zomretého v rakve, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 120 cm,
  • hĺbka hrobu 200 cm, ak majú byť v hrobe uložené v rakve ľudské pozostatky ďalšieho zomretého,
  • rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne 120 cm.
Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 30 cm, najviac 55 cm. Výnimkou sú staré hrobky, ktoré svojimi krátkymi rozmermi nezodpovedajú predpisu. U nich vzniká problém s uložením súčasných (dlhších) rakiev aj z dôvodu hustotu starých hrobných miest. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál. Nájomca je povinný udržiavať prepožičané miesto a okolie v riadnom stave. Užívacie právo zanikne ak uplynie doba, na ktorú bolo miesto prepožičané a nie je zaplatený poplatok na ďalšiu dobu prenajatia hrobového miesta. Po uplynutí zákonnej zdravotníckej lehoty - tlecej doby toto miesto bude ponúknuté na iný prenájom. Návštevníci cintorína sú povinní sa správať primerane k piete miesta. Je zakázané odhadzovať odpadky, vodiť psov, robiť hluk, poškodzovať hroby, náhrobné kamene a zeleň. Suché kytice, vence, kahance sa odkladajú len do kontajnera na vyhradenom mieste.
Ak má občan akékoľvek nejasnosti týkajúce sa cintorína, poplatkov za cintorínske služby, môže sa informovať u správcu cintorína na Miestnom  úrade Ťahanovce v úradných hodinách.

Mária Pazderáková
správkyňa cintorína

 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Orange zahájila práce na realizácii optickej trasy

Pozemkové spoločenstvo zvoláva členov

Aj v tomto roku Urbariát Ťahanovce zasadne vo Valnom zhromaždení

VSD mení VN nadzemné vedenie za zemné

Žiadna domácnosť, fyzická či právnická osoba sa nezaobíde bez elektriny

Celoročné upratovanie 2019

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Výzva na predloženie ponuky

Názov zákazky: „Odstránenie havarijného stavu povrchu vozovky na Ťahanovskej ulici“

Oznam o dražbe úpadcu MEPOS

Ide o dva pozemky v k.ú. Ťahanovce

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od piatka 8. marca je zakázané narábať s otvoreným ohňom na pozemkoch s porastom a v lese do odvolania.

MČ Ťahanovce rekonštruuje povrch časti Ťahanovskej ulice

Spôsobí to dočasné presmerovanie dopravy ale aj MHD

VSD informuje o prerušení dodávky elektriny

Pri tuneli 9.10. a v obci 11.10.

VSD a.s. vyzýva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Vlastníci sú vyzvaní na orez stromov a krov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

Zberný dvor v "magnezitke" stále otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka