Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ponúkame verejnú zákazku.: „Odstránenie havarijného stavu povrchu vozovky na Ťahanovskej ulici“Vytlačiť
 

Výzva na predloženie ponuky

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(služby)

 

Názov zákazky: „Odstránenie havarijného stavu povrchu vozovky na Ťahanovskej ulici“

 

 

 1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Úradný názov:          Mestská časť Košice – Ťahanovce

Sídlo:                          Ťahanovská 28, 040 13 Košice, SR

Štatutárny orgán:     Ing. Ján Nigut – starosta

IČO: 00690911                                 DIČ: 2020762953

Kontaktné miesto:

Kontaktná osoba: Bc. Peter Kasterko

Telefón: 055/6369428, 0905364647

E-mail:

Spoločný slovník obstarávania CPV:

Hlavný predmet: 45000000-7 Stavebné práce

Hlavný slovník: 45233251-3 Práce na obnove povrchu

NUTS kód: SK042 Košický Kraj

 

 1. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:

„Odstránenie havarijného stavu povrchu vozovky na Ťahanovskej ulici“

 

 1. OPIS PRDMETU ZÁKAZKY:

„Odstránenie havarijného stavu povrchu vozovky na Ťahanovskej ulici“

Verejný obstarávateľ  odporúča obhliadku, avšak neorganizuje ju.

 

 1. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY ( bez DPH) : 37.452,91 €
 2. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY: 

Predmet zákazky nie je delený na časti

 1. VARIANTNÉ RIEŠENIE:

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu

 1. LEHOTA PREDKLADANIA PONÚK:

Do: 05.09.2019                                             Do: 12,00 hod.

 1. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK:

Do: 05.01.2020

 1. STANOVENIE CENY:

Do ceny je potrebné zahrnúť všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou predmetu zákazky:

„Odstránenie havarijného stavu povrchu vozovky na Ťahanovskej ulici“

 

Cenu je potrebné uvádzať v eurách / € /. V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.

 

 

 

9.  Zmluvné podmienky:

Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie zmluvy o poskytnutí stavebných prác na „Odstránenie havarijného stavu povrchu vozovky na Ťahanovskej ulici“

 

Miestom plnenia predmetu zákazky: Ťahanovská ulica, Košice - Ťahanovce

 

Lehota dodania predmetu zákazky: 30 dní od účinnosti zmluvy, najneskôr do 15.10.2019

 

Splatnosť faktúry: 15 kalendárnych dní

 

10. Podmienky účasti:

Uchádzač predloží nasledovné doklady:

 • Výpis z obchodného registra / Živnostenského registra / doklad o oprávnení  poskytovať služby podľa predmetu zákazky /
 • Cenovú ponuku

 

Slovenská republika

 

Ponuky zaslané po lehote predkladanie ponúk, na inú adresu, inak, v inom jazyku, alebo ak doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti, alebo nebude uchádzač spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa Výzvy na predloženie cenovej ponuky, ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude verejné a to 05.09.2019 o 12.30 hod. v zasadačke miestneho úradu, Ťahanovská 31, Košice Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na doručenie ponúk.

Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v tejto výzve. Uchádzač nemá právo si uplatňovať u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s prípravou ponuky, so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.

12. ZRUŠENIE SÚŤAŽE:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo prieskum trhu zrušiť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom.

Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž, ak cenové ponuky presiahnu limit zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž aj v prípade, ak predložené ponuky sú vyššie ako bola predpokladaná hodnota zákazky.

 

Prílohy  :

 • Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií časť 1.

 

Vypracoval: Bc. Peter Kasterko

Dňa: 23.08.2019

 

 

 

 

 

 

Výzva na predloženie ponuky

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117

Zákona č. 343/2015 Z.z.. o verejnom obstáravaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

/ služby /

Názov zákazky: „Odstránenie havarijného stavu povrchu vozovky na Ťahanovskej ulici“

 

Identifikácia verejného obstarávateľa

 

Úradný názov: Mestská časť Košice – Ťahanovce

Sídlo:               Ťahanovská 28, 040 13 Košice, Slovenská republika

Štatutárny orgán: Ing. Ján Nigut – starosta obce

IČO: 00690911        DIČ: 2020762953

Kontaktná osoba: Peter Kasterko

Telefón: 0905364647

E-mail: prednosta@tahanovce.eu

 1. Identifikácia uchádzača

Názov:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Som platcom DPH/ nie som platcom DPH, /vyznačiť/

Kontaktné údaje:

Kontaktná osoba:

Telefón/FAX:

E-mail:

 1. Návrh na plnenie kritérií:

/ uchádzač uvedie celkový súčet jednotkových cien /

„Odstránenie havarijného stavu povrchu vozovky na Ťahanovskej ulici“

 

Popis                                             MJ                  Jednotková             DPH 20%        Jednotková

                                                                         Cena bez DPH             v EUR           cena s DPH

 

 

Podľa priloženej prílohy č. 1 výkazu – výmeru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Celkom za celý predmet zákazky bez DPH:....................................

 

                                                                            DPH 20 %:....................................

 

                      Celkom za celý predmet zákazky s DPH:....................................

 

Výzva na predloženie ponuky

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(služby)

 

Názov zákazky: „Úprava povrchu parkoviska na Ťahanovskej ulici, križovatka Ťahanovská -  Na sihoti “

 

 

 1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Úradný názov:          Mestská časť Košice – Ťahanovce

Sídlo:                          Ťahanovská 28, 040 13 Košice, SR

Štatutárny orgán:     Ing. Ján Nigut – starosta

IČO: 00690911                                 DIČ: 2020762953

Kontaktné miesto:

Kontaktná osoba: Bc. Peter Kasterko

Telefón: 055/6369428, 0905364647

E-mail:

Spoločný slovník obstarávania CPV:

Hlavný predmet: 45000000-7 Stavebné práce

Hlavný slovník: 45233251-3 Práce na obnove povrchu

NUTS kód: SK042 Košický Kraj

 

 1. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:

„Úprava povrchu parkoviska na Ťahanovskej ulici, križovatka Ťahanovská -  Na sihoti “

 

 1. OPIS PRDMETU ZÁKAZKY:

„Úprava povrchu parkoviska na Ťahanovskej ulici, križovatka Ťahanovská -  Na sihoti “

Verejný obstarávateľ  odporúča obhliadku, avšak neorganizuje ju.

 

 1. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY ( bez DPH) : 12.471,25 €
 2. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY: 

Predmet zákazky nie je delený na časti

 1. VARIANTNÉ RIEŠENIE:

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu

 1. LEHOTA PREDKLADANIA PONÚK:

Do: 05.09.2019                                             Do: 12,00 hod.

 1. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK:

Do: 05.01.2020

 1. STANOVENIE CENY:

Do ceny je potrebné zahrnúť všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou predmetu zákazky:

„Úprava povrchu parkoviska na Ťahanovskej ulici, križovatka Ťahanovská -  Na sihoti “

 

Cenu je potrebné uvádzať v eurách / € /. V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.

 

10.  Zmluvné podmienky:

Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie zmluvy o poskytnutí stavebných prác na

„Úprava povrchu parkoviska na Ťahanovskej ulici, križovatka Ťahanovská -  Na sihoti “

 

Miestom plnenia predmetu zákazky: Križovatka Ťahanovská – Na sihoti, Košice - Ťahanovce

 

Lehota dodania predmetu zákazky: 30 dní od účinnosti zmluvy, najneskôr do 15.10.2019

 

Splatnosť faktúry: 15 kalendárnych dní

 

11. Podmienky účasti:

Uchádzač predloží nasledovné doklady:

 • Výpis z obchodného registra / Živnostenského registra / doklad o oprávnení  poskytovať služby podľa predmetu zákazky /
 • Cenovú ponuku

 

Slovenská republika

 

Ponuky zaslané po lehote predkladanie ponúk, na inú adresu, inak, v inom jazyku, alebo ak doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti, alebo nebude uchádzač spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa Výzvy na predloženie cenovej ponuky, ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude verejné a to 05.09.2019 o 12.30 hod. v zasadačke miestneho úradu, Ťahanovská 31, Košice Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na doručenie ponúk.

Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v tejto výzve. Uchádzač nemá právo si uplatňovať u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s prípravou ponuky, so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.

12. ZRUŠENIE SÚŤAŽE:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo prieskum trhu zrušiť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom.

Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž, ak cenové ponuky presiahnu limit zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž aj v prípade, ak predložené ponuky sú vyššie ako bola predpokladaná hodnota zákazky.

 

Prílohy  :

 • Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií časť 1.

 

Vypracoval: Bc. Peter Kasterko

Dňa: 23.08.2019

 

 

 

 

 

Výzva na predloženie ponuky

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117

Zákona č. 343/2015 Z.z.. o verejnom obstáravaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

/ služby /

Názov zákazky:

„Úprava povrchu parkoviska na Ťahanovskej ulici, križovatka Ťahanovská -  Na sihoti “

 

Identifikácia verejného obstarávateľa

 

Úradný názov: Mestská časť Košice – Ťahanovce

Sídlo:               Ťahanovská 28, 040 13 Košice, Slovenská republika

Štatutárny orgán: Ing. Ján Nigut – starosta obce

IČO: 00690911        DIČ: 2020762953

Kontaktná osoba: Peter Kasterko

Telefón: 0905364647

E-mail: peter.kasterko*gmail.com

 1. Identifikácia uchádzača

Názov:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Som platcom DPH/ nie som platcom DPH, /vyznačiť/

Kontaktné údaje:

Kontaktná osoba:

Telefón/FAX:

E-mail:

 1. Návrh na plnenie kritérií:

/ uchádzač uvedie celkový súčet jednotkových cien /

„Úprava povrchu parkoviska na Ťahanovskej ulici, križovatka Ťahanovská -  Na sihoti “

 

Popis                 MJ                  Jednotková             DPH 20%        Jednotková   

                                             Cena bez DPH             v EUR           cena s DPH              

 

Podľa priloženej prílohy č. 1 výkazu – výmeru

 

 

       Celkom za celý predmet zákazky bez DPH:....................................

 

                                                              DPH 20 %:....................................

 

           Celkom za celý predmet zákazky s DPH:....................................

 


 
 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Orange zahájila práce na realizácii optickej trasy

Valná "hromada" Urbariátu tohto roku po druhykrát

Výbor „Pozemkového spoločenstva URBARIÁT Ťahanovce“ opäť zvoláva VALNÉ ZHROMAŽDENIE.

Červený kríž Košice pozýva na Deň otvorených dverí

Prebiehajú prípravy na Deň otvorených dverí 2019 v sídle na Komenského ulici

Celoročné upratovanie 2019

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Výzva na predloženie ponuky

Názov zákazky: „Odstránenie havarijného stavu povrchu vozovky na Ťahanovskej ulici“

Oznam o dražbe úpadcu MEPOS

Ide o dva pozemky v k.ú. Ťahanovce

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

Europe for Citizens 2019

Projekt: European Cities for a European Energy Policy

VSD mení VN nadzemné vedenie za zemné

Žiadna domácnosť, fyzická či právnická osoba sa nezaobíde bez elektriny

VSD a.s. vyzýva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Vlastníci sú vyzvaní na orez stromov a krov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky

Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od piatka 8. marca je zakázané narábať s otvoreným ohňom na pozemkoch s porastom a v lese do odvolania.

Zberný dvor v "magnezitke" stále otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

VSD informuje o prerušení dodávky elektriny

Uvedené ulice budú pre práce na vedení dňa 31.10. odpojené

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka