Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácie

Zmeny a doplnky Územného plánu Zóny Ťahanovce 2014 - opätovné prerokovanie

31.10.2014 Publikoval: Ing.arch Andrea Katingerová

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), oznamuje verejnosti v súlade s § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 Stavebného zákona opätovné prerokovanie návrhu „Územného plánu zóny Košice - Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014."

Opätovné prerokovanie Územného plánu zóny Košice - Ťahanovce , Zmeny a doplnky 2014
s výkladom spracovateľa v zmysle ustanovení § 23 ods.1 stavebného zákona sa uskutoční
dňa 20.11.2014 o 16:30 hod.
v budove miestneho úradu MČ Košice – Ťahanovce


Dôvodom opätovného prerokovania Územného plánu zóny Košice - Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014 je doplnenie riešenia obslužných komunikácií pre výhľadové pozemky rodinných domov a úprava dokumentácie podľa pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy.
Do textovej i grafickej časti dokumentácie je možné nahliadnuť na Magistráte mesta Košice, referáte ÚHA, alebo na webovej stránke mesta www.kosice.sk. Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Mesto Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP, 48/A, 040 11 Košice. Na pripomienky doručené po tejto lehote sa neprihliadne.

Ďalšie informácie, prílohy a dokumenty: http://www.kosice.sk/article.php?id=14937

zdroj: www.kosice.sk


 

 

Územný plán zóny Košice - Tahanovce, Zmeny a doplnky 2014 Oznámenie o prerokovaní

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), oznamuje verejnosti v súlade s § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 Stavebného zákona verejné prerokovanie návrhu „Územného plánu zóny Košice - Tahanovce, Zmeny a doplnky 2014."

Verejné prerokovanie Územného plánu zóny Košice - Tahanovce, Zmeny a doplnky 2014
s výkladom spracovateľa v zmysle ustanovení § 23 ods.l stavebného zákona sa uskutoční
dňa 14.08. 2014 o 16:30 hod.
v budove miestneho úradu MC Košice - Tahanovce.

Do textovej i grafickej časti dokumentácie je možné nahliadnuť na Magistráte mesta Košice, oddelení výstavby, investícií a stavebného úradu - referát Útvar hlavného architekta alebo na webovej stránke mesta www.kosice.sk. Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Mesto Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP, 48/A, 040 11 Košice. Na pripomienky doručené po tejto lehote sa neprihliadne.

 

Ďalšie informácie, prílohy a dokumenty: http://www.kosice.sk/article.php?id=14477

 


 

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny Košice - Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014

Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta MUDr. Richardom Rašim PhD, MPH oznamuje v zmysle § 19 b Sods. 1, písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu zóny Košice - Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014 ( ďalej len ÚPN Z Košice - Ťahanovce, Z a D 2014). Mesto Košice obstaráva ÚPN Z Košice - Ťahanovce, Z a D 2014 v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Vladimír Debnár, Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov, reg. č.v294.

Spracovateľom ÚPN Z Košice - Ťahanovce, Z a D 2014 je Ing. arch. Dušan Marek, autorizovaný architekt SKA.

Predmetom ÚPN Z Košice - Ťahanovce, Z a D 2014 je zosúladenie jeho záväznej časti so záväznou časťou ÚPN HSÄ Košice v znení neskorších zmien a doplnení a zmena regulácie funkčného využitia pozemkov v nasledovných riešených lokalitách :

A - Pod Vinicami - navrhnúť spôsob (formu a intenzitu) zástavby s ohľadom na nadradený navrhovaný dopravný systém a súčasnú parceláciu

B - Pri Hájiku - navrhnúť nové trasovanie obslužnej komunikácie ii upraviť situovanie RD

C - Južné Ťahanovce - navrhnúť možné intenzifikačné, koordinačné a architektonické regulatívy pre existujúcu a možnú doplnkovú zástavbu, s cieľom komplexného funkčného a estetického zveľadenia prostredia

D - Repniská - navrhnúť spôsob dopravného sprístupnenia a zástavby rodinných domov s maximálnym rešpektovaním súčasnej parcelácie, s ochrannými pásmami, navrhnúť možné využitie územia pre šport alt. iné funkcie

E - Americká trieda / Ťahanovce SV - zmena trasovania komunikácie

F - Kostolianska cesta / Ťahanovce SZ - navrhnúť premostenie

G - Európska trieda / Ťahanovce SZ - navrhnúť dopravnú križovatku

H - železnice SR - úpravami na železničnej trati z dôvodu zrýchlenia dopravy dochádza k zrušeniu premostenia Ťahanovská, je potrebné navrhnúť druhé premostenie (bod 2) a pešiu lávku v súčinnosti soŽSR

I - depo IKDS - integrovaný koľajový dopravný systém

 

MUDr. Richardom Rašim PhD, MPH
primátor

http://www.kosice.sk/article.php?id=14066


 

Oznámenie o prerokovaní Územného plánu hospodársko–sídelnej aglomerácie Košice ZaD 2/2013, lokalita Jahodná - Kurišková

Verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 2/2013, lokalita Jahodná - Kurišková" s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 13. 11. 2013 o 16:00 hod. na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, (malá zasadačka – prízemie). Dokumentácia je k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, referáte Útvar hlavného architekta, v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a v prílohe tohto oznámenia. Verejnosť je oprávnená v zmysle §22 ods.1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 2/2013, lokalita Kurišková" do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice.

Na stanoviská a pripomienky uplatnené po tejto lehote sa neprihliadne.

Ing. arch. Zuzana Kňazeová, 30.10.2013

Prílohy:
http://www.kosice.sk/article.php?id=13217

sprievodná správa
schéma
záväzná časť


 

Nová štúdia územia pre posúdenie zhromaždením občanov

Navrhovaná štúdia zmien v lokalite Ťahanovce rieši funkčno-priestorové usporiadanie rozvojového územia obce Ťahanovce – lokality Pod Vinicami a Repniská. Súčasťou štúdie je návrh zbernej komunikácie prechádzajúcej riešeným územím, pripájajúcej Ťahanovce na komunikačný systém mesta.

Ciele riešenia
Hlavným cieľom spracovania urbanistickej štúdie je:
- prehodnotiť plánované napojenie sídliska a obce Ťahanovce na dopravný systém mesta,
- návrh dopravného napojenia riešeného územia na nadradenú cestnú sieť,
- návrh koncepcie priestorového a funkčného usporiadania územia
- návrh formy a miery urbanizácie riešeného územia pri rešpektovaní požiadaviek na jeho udržateľnosť.

Dôvody:
Pre realizáciu ďalšej bytovej a domovej výstavby v obci je limitujúce riešenie ďalšieho plánovaného dopravného napojenia sídliska Ťahanovce na mestskú cestnú sieť, ktoré v platnom Územnom pláne hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice (ÚPN HSA Košice) prechádza zastavaným územím obce Ťahanovce a rozvojovou lokalitou pre nízkopodlažnú bytovú zástavbu Pod Vinicami.

Ing. arch. Jana Lamiová,
Ing. arch. Alexander Lami,
Ing. Štefan Škoda


 

01.11.2011

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KOŠICE
Adlerova 29, 040 22 Košice

VEC:
„IKD Košice, Terminál sever - nám. Maratónu mieru"

- zaslanie zámeru

Dňa 26.09.2011 predložil SUDOP BRNO spol. s.r.o., Kounicova 26 611 36 Brno v zastúpení navrhovateľa Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Obvodnému úradu životného prostredia Košice podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon NR SR č. 24/2006 Z.z.) zámer „IKD Košice, Terminál sever - nám. Maratónu mieru", ktorý Vám v prílohe podľa § 23 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. ako dotknutej obci zasielame.

Vaše písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. prosíme doručiť na adresu: Obvodný úrad životného prostredia Košice. Adlerova 29. 040 22 Košice, najneskôr do 21 dní od jeho doručenia (mailom na adresu: sedlakova.petronela@ke.ouzp.sk). Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Obvodnému úradu životného prostredia Košice do 21 dní od doby, keď bola o zámere informovaná.

Nahliadnuť do dokumentácie je možné v čaše úradných hodín na MU MČ Ťahanovce, Ťahanovská 28.


 

V Košiciach, dňa 19. mája 2011

Vážení občania,

z dôvodu efektívnych príprav na rozvoj našich Ťahanoviec obraciame sa na vás so žiadosťou o spoluprácu.

Naplňme svoje predstavy bývania

Útvar hlavného architekta mesta Košice sa na nás obrátil s výzvou na skompletizovanie požiadaviek pre zmeny a doplnky územných plánov zón a podľa ÚPN HSA Košice. Vaše doterajšie požiadavky sú podchytené, očakávame ešte nové podnety alebo potvrdenie pôvodného rozsahu. Doteraz prevažujú požiadavky týkajúce sa výstavby rodinných domov. Niektoré požiadavky si však vyžadujú zásadnú zmenu spracovania územného plánu zóny. Jedná sa hlavne o nadmerné záhrady rodinných domov, ktoré sú v zmysle ÚPN HSA vhodné pre nízkopodlažnú obytnú zástavbu. Pri riešení na podrobnejšej úrovni zóny sa však vynárajú dlhodobo neriešiteľné problémy v možnosti sprístupnenia týchto pozemkov a to z dôvodu komplikovaných majetkoprávnych vzťahov. Provizórne riešenia a neštandardné komunikácie bez možnosti prístupu komunálnej a bezpečnostnej techniky sú hlavné a závažné nedostatky. Útvar hlavného architekta vypracoval určitý metodický postup kvôli lepšej súčinnosti riešenia komplikovaných vzťahov. Jedná sa o dotazníkovú identifikáciu vlastníkov nehnuteľností, mapovanie ich požiadaviek za účelom spoločného postupu. (ako pomôcku uvádzame záujmové lokality: Vinice, Hájik-cesta pozdĺž potoka, Pri Hrušove, Skalky, atď.)

Ing. arch. M. Koniar, za ÚHA
Ing. J. Nigut, starosta za MČ

  

Na našej internetovej stránke nájdete vzorový dotazník, ktorý budeme vylepšovať (www.tahanovce.eu/ územný plán /informácie). Pripájame zmeny územného plánu v minulosti schválené miestnym zastupiteľstvom v Ťahanovciach. Vaše pripomienky nám, prosím zašlite na Miestny úrad so sídlom na Ťahanovskej ulici, alebo elektronicky mailom na tahanovce@centrum.sk. Ďakujeme. Aktuálne platný územný plán mesta Košice nájdete na webe: http://www.kosice.sk/static/up_2010.htm

Vyberáme z listu adresovanému ÚHA:

Na XV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva v Ťahanovcich (12.3.2009) bolo schválených niekoľko návrhov na zmenu územného plánu MČ Ťahanovce. Všetky spomenuté zmeny ako aj neskoršie návrhy sme adresovali ÚHA (listy č.41/2009, 91/2009, 2011/76).

  • A) Problém, ktorý musíme riešiť spoločnými silami je úvaha o zrušení plánovaného mosta ponad Jazvečiu (pokračovanie Americkej triedy) a z Viníc na Kostoliansku cestu. Toto prepojenie nerieši „zber“ dopravy z aglomerácie Ťahanovce len ju prevádza cez našu obytnú zónu. Z dôvodu podobných možných budúcich kolízií chodcov a áut, ako na KVP, či Furči, miestni poslanci schválili zrušenie plánovaného prepoja a navrhujú tak urobiť aj mestským poslancom. Podporujeme náhradu. stavbu cesty pri Demetri, ktorá by mala spájať ulice Európska trieda – Magnezitárska, pokračovaním až na Kostoliansku cestu. Táto nová cesta by značne odbremenila miestne komunikácie a zmiernila prejazd áut cez Mestskú časť Ťahanovce. Je to vynikajúca alternatíva obchvatu Ťahanoviec na Kostoliansku cestu, ktorá odbúra rozdelenie obytnej zóny frekventovanou komunikáciou. Navrhovaná „Severná magistrála“ tak oddelí obytnú časť od priemyselnej časti Magnezitárska.
  • B) Kvôli schválenej novej výstavbe rodinných domov na Viniciach navrhujeme upraviť výjazd na lokalitu cez ulicu Na sihoti, paralelne s budúcou trasou rýchlotrate ŽSR.
  • C) Toho času, ulica Na sihoti končí ako slepá ulica. Prepojením ulíc Magnezitárska - Na sihoti, obídením firmy Rusing s.r.o., sprejazdnila by sa v oboch smeroch.
  • D) Platným uznesením navrhujeme tiež zmeniť biokoridor na nezastavanej strane ulice Pri hrušove, na zastavanú plochu. Ich majitelia nie sú ochotní znášať vlastníctvo vynútenej voľnej zelenej plochy ako pozostatok vyvlastňovania z dôvodu výstavby sídliska. Po vysporiadaní pozemkov plánujeme v tejto lokalite postaviť niekoľko rodinných domov, ku ktorým je potrebné navrhnúť aj novú komunikáciu a IS medzi parcelami od Želiarskej ulice a ulice Pri hrušove.
  • E) Platný územný plán navrhuje tiež cestu Pod hájikom s odbočkou z Brusnicovej ulice v časti pod urbárskym krížom pri dome na p.č.1464,1465. Navrhujeme ju premiestniť až za súčasné domy po ľavej strane- za parcelu č.1459/1. Cesta by mala viesť medzou lokality Na viniciach a koncami záhrad z Hájika. Komunikácia by mala viesť tak, aby neprekážala vo výstavbe nových domov na konci spomínaných parciel.
  • F) Riešením pre občanov je neobmedzovať ich vlastníctvo, napríklad povoliť výstavbu domu na p.č. 1519, 1520, 1527, popr. i 1555/1 - na záhradách Jazvečia č.79-85, ktorá v súčasnosti kvôli dlhoročnému zámeru mesta postaviť spomínaný most z Americkej triedy, je ohrozená, a zároveň by si vyžiadala asanáciu niekoľkých domov- čo je v súčasnosti nepravdepodobné.
  • G) Rozšíriť intravilán je potrebné i v pokračovaní stavania domov na Brusnicovej ulici až po studničku (smer tunel),
  • H) ale i umožniť budovanie rodinných domov na Jazvečej č.79-85 pozdĺž „Hlibokej“ cesty smerom k lesu (p.č. 3218 a v časti neprístupných parciel od cesty na ulici Pri hrušove.
  • I) ďalej navrhujeme, v časti ulice Pri hrušove, sprístupniť cestou na p.č.203 výstavbu domov na parcelách 198 a 205/1
  • J) zapracovať do zmien územného plánu IV. a V. stavby Sídliska Ťahanovce systémprotipovodňovej ochrany- t.j.suchý polder s výhľadom využitia vodnej plochy pre rekreačné účely. Ochráni sa tým aj obytná zóna celého sídliska pred prietržou mračien a výdatnými dažďami.

Ing. Ján Nigut, starosta
 


 

13.7.2010

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice - 2010


Mesto Košice zabezpečuje spracovanie Zmien a doplnkov územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice v lokalitách nachádzajúcich sa v mestských častiach Sever, Ťahanovce, Staré mesto, Západ, Lorinčík, Myslava, Poľov, Barca, Krásna, Nad Jazerom, Juh. V zmysle § 22 Zákona 50/76 Zb. sa verejné prerokovanie návrhov uskutoční

dňa 13.7.2010 (utorok) o 14.00 hod.

v zasadačke C 205 na 2.poschodí Magistrátu mesta Košice, Tr.SNP 48/A, Košice.

Do dokumentácie je možné nahliadnuť na Magistráte mesta Košice, oddelení ÚHA, v miestnosti č. E 303/3.posch., na Miestnych úradoch mestských častí alebo na webovej stránke mesta www.kosice.sk. V zmysle stavebného zákona sú občania oprávnení podať k návrhom pripomienky do 30 dní počnúc dňom oznámenia, t.j. do 6.8.2010. Pripomienky je potrebné podať písomnou formou na Magistrát mesta Košice, oddelenie Útvar hlavného architekta, Tr.SNP 48/A, 04011 Košice.

 

http://www.kosice.sk/article.asp?id=8075


 

12.12.2009

Hlavný architekt pozýva verejnosť na prezentáciu

Vážení občania,

dovoľte nám, upriamiť Vašu pozornosť na nasledovnú pozvánku, adresovanú širokej verejnosti:

Hlavný architekt pozýva verejnosť na prezentáciu

Útvar hlavného architekta mesta Košice pozýva verejnosť na prezentáciu, ktorá sa uskutoční v pondelok 14.12.2009 o 16.00 hod. v malej zasadačke Magistrátu mesta Košice na Tr. SNP 48/A.

Viac na:

http://www.kosice.sk/article.asp?id=6708


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Orange zahájila práce na realizácii optickej trasy

Pozemkové spoločenstvo zvoláva členov

Aj v tomto roku Urbariát Ťahanovce zasadne vo Valnom zhromaždení

VSD mení VN nadzemné vedenie za zemné

Žiadna domácnosť, fyzická či právnická osoba sa nezaobíde bez elektriny

Celoročné upratovanie 2019

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Výzva na predloženie ponuky

Názov zákazky: „Odstránenie havarijného stavu povrchu vozovky na Ťahanovskej ulici“

Oznam o dražbe úpadcu MEPOS

Ide o dva pozemky v k.ú. Ťahanovce

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od piatka 8. marca je zakázané narábať s otvoreným ohňom na pozemkoch s porastom a v lese do odvolania.

VSD a.s. vyzýva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Vlastníci sú vyzvaní na orez stromov a krov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

Zberný dvor v "magnezitke" stále otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka