Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História

Ťahanovce


O Ťahanovciach (maď. staršie Tehány, novšie Tihany) sa prvý raz dozvedáme r. 1264, keď ich manželka kontesa Privarta (Priuardi) ako svoj majetok testamentárne porúča svojim bratom a sestrám. Vtedy sa uvádzajú ako majetok (predium) Tehan, ležiaci v Abaujskej stolici (In comitatu Wywar). Druhý raz sa o nich dozvedáme r. 1293, keď ich Peter, zvaný Petheuch, syn Petra zo Svinice (Scynnae), zo slaneckej vetvy rodu Aba, ako svoj dedičný majetok predal Petrovi a Jánovi, synom Juraja z Drienova (Sumus), z drienovskej vetvy rodu Aba. Vtedy sa už uvádzajú ako possessio Tehan. Ťahanovce potom dlhšie ostávajú v rukách uvedenej rodiny z Drienova a r. 1335 sa pripomínajú pri rozdelení majetku drienovskej vetvy rodu Aba medzi Egidiom a Ivánkom, synmi Petra, z jednej strany, a Jánom, synom Juraja, a jeho synmi Petrom a Jurajom z druhej strany. Ťahanovce (villa Techan), sa pri tej príležitosti dostali Egidiovi a Ivánkovi, synom Petra. Roku 1351 synovia Ivánku a Egidia, aby mohli zaplatiť potrebnú sumu za zabitie človeka, predali dedinu Ťahanovce (Thyhan) v Abaujskej stolici a Megyer v Zemplínskej stolici Jánovi, synovi Pethewcha, od ktorého otca boli ich kúpili r. 1293 Peter a Ján, synovia Juraja z Drienova.
Ťahanovce daruje r. 1397 kráľ Žigmund mestu Košiciam a r. 1399 poskytuje obyvateľom Ťahanoviec tie isté privilégiá, aké mali Košičania. Ťahanovce sa takto od konca XIV. stor. dostali do držby mesta Košíc a od tých čias znášali spoločné osudy s Košicami. Keď za tureckého vpádu do Uhorska zaplavili Košice v XVI. a XVII. stor. Maďari utekajúci z juhu pred Turkami, zaplavili vtedy aj Ťahanovce, ba usadili sa v tých časoch aj v novozaloženej dedine v Košickej Novej Vsi. Takto sa Ťahanovce v XVII. stor. v značnej miere pomaďarčili a ešte aj podľa lexikonu z r. 1773 sa tam prevažne maďarsky rozprávalo. Keď však Maďari v XVIII. stor. v Košiciach upadli, upadli aj v Ťahanovciach a od druhej polovice XVIII. stor. sa postupne úplne poslovenčili. Fényes v geografickom slovníku z roku 1851 ich už uvádza ako slovenskú dedinu. Ťahanovce sú pôvodom slovenská dedina a len od konca XIV. stor., keď sa dostali mestu Košiciach, začali sa ponemčovať a od XVI. stor. zasa pomaďarčovať, ale názov dediny prešiel prirodzeným vývinom v slovenskej reči, lebo v dedinách susediacich s Ťahanovcami na západe a severe ostali i cez XVI. a XVII. stor. Slováci a zachovala sa tam kontinuita slovenského živlu, ba aj v samých Košiciach bol slovenský živel nepretržite zastúpený, aj keď v menšine, ako to bolo pravdepodobne aj v Ťahanovciach.

Ťahanovce sa uvádzajú takto:
 
r. 1264 predium Tehan,
r. 1293 poss. Tehan,
r. 1335 villa Techan,
r. 1337 villa, poss. Tehan,
r. 1351 poss. Thyhan, Tehan,
r. 1397 poss. Thehan,
r. 1399 Thehaan,
v lexikone z r. 1773 sloven. Czahanowcze, maď. Téhany,
Lipszky r. 1808 sloven. Tahanowce, maď. Tehány,
Fényes r. 1851 sloven. Czahanowce, maď. Tehány,
Czambel r. 1906 sloven. ľudový názov Cahanovce,
r. 1912 Hernádtihany

Z uvedených najstarších dokladov (Tehan, Techan) jasne vidieť, že názov Ťahanoviec pochádza od slovananského osobného mena Těchan. Takto vysvetľoval inak pôvod tohto názvu už aj Stanislav a Kniezsa. Kniezsa priznáva, že maďarský názov Tehány vznikol zo slovanského osobného mena Těchan. Ako od slovan. osobného mena Kochan vznikol názov Kochanovce a maď. Kohány, tak od osobného mena Těchan vznikol maď. názov Tehány. V Poľsku sa uvádza už okolo r. 1166 os. m. Cechan. Na Morave je dnes dedina Těchanov (v r. 1318-1326 Thechanow), ktorej nemecký názov Zechan vysvetľuje Černý – Váša z dialektického Cechanov a sám český m. n. Těchanov odvodzuje od os. m. Těchan. V Sliezsku sú zasa Staré a Nové Těchanovice. V Uhorsku je tiež toto osobné meno bežné a ešte aj za portálneho súpisu Abaujskej stolice roku 1427 drží dedinu Heech (asi dnešný Kéty) v južnej čiastke Abaujskej stolice Matej Techan. V Gemeri sa tiež uvádza v stredoveku dedina, ktorá mala názov tohto istého pôvodu a ktorá sa uvádza r. 1427 ako Thehan (bolo tam 9 port) a r. 1430 a 1460 tiež ako Thehan. Dedina vyhynula a dnes pod názvom Téhány vystupuje len horáreň patriaca do obce Sutor, ležiacej juhovýchodne od Rimavskej Soboty.

O novšej slovenskej forme názvu Ťahanoviec (dialekticky Cahanovce) s Ťa – (dial. Ca -) Stanislav sa domnieva, že je asi východoslovenskou zmenou e > a (porov. večer > večar). K tejto zmene skutočne dochádza na východnom Slovensku. Dnešný názov Čižatice (ľudove Čižačice) v okr. Košice pochádza od slovan. os. m. Čižeta (v najstarších dokladoch sa uvádza: r. 1299 villa Chizete, roku1311 Chyzete, r. 1427 Thyzethe a aj tu sa zmenilo pôvodné e > a. Tiež v názve dnešnej dediny Kojatice (ľudove Kojačice) v okr. Prešov sa mohla uskutočniť táto zmena, lebo na Morave sú dnes m. n. Kojetice (okr. Třebíč), Kojetín (Nový Jičín), ale aj Kojatice (Mor. Budějovice), Kojatín (Náměsť).

Branislav Varsík

 


 

Z knihy Ferdinanda Uličného: Dejiny osídlenia Šariša

Ťahanovce

Ťahanovce ležia v Košickej kotline, v doline Hornádu a nadmorskej výške okolo 220 m. Sú miestnou, severnou časťou mesta Košíc. Ťahanovce boli najjužnejšou dedinou Šarišskej stolice.

Manželka šľachtica Privarda v roku 1264 testamentom poručila majetok Ťahanoviec svojim bratom a sestrám. Z obsahu testamentu vyplýva, že tunajšie sídlisko jestvovalo už pred rokom 1264.

V písomnostiach z 13.-16. storočia sa vyskytuje pravidelne pod názvom Tehan, ojedinele Techan. Jazykovedci už dávnejšie zhodne konštatovali, že názov Ťahanovce korení v slovenskom osobnom mene Techan, a tento výklad si osvojili aj historici. Názov Tehan bol maďarizovanou podobou pôvodného slovenského názvu. Starobylý tvar názvu Ťahanovce vedie k názoru, že tunajšie sídlisko jestvovalo pred 11. storočím, pričom vzťah predpokladaného Techana k sídlisku nebol feudálny, ale rodový.

Zemepisná poloha a názov Ťahanoviec vedú k názoru, že táto dedina jestvovala pred 11., prípadne 9. storočím a patrí k najstarším slovenským dedinám v okolí.

Z obsahu uvedeného testamentu z roku 1264 vyplýva, že Ťahanovce boli vo vlastníctve šľachtica Privarda v polovici 13. storočia, ale nemôžeme podľa historického materiálu zistiť, kedy ich nadobudol. V roku 1293 Šľachtic Peter zo Svine predal dedičný ťahanovský majetok šľachticom z Drienova, ktorým dedina patrila do polovice 14. storočia. Kráľ Žigmund v roku 1397 daroval Ťahanovce mestu Košiciam a v roku 1399 Ťahanovčanom poskytol výsady košických mešťanov. Napriek tomu sa však Ťahanovce v 15.-16. storočí vyvíjali ako poddanská dedina mesta Košíc.

Sedliacke domácnosti okrem richtárovej boli v rokoch 1567 a 1588 zdanené daňou kráľovi od 15, resp. 8 port, pričom v roku 1567 tu hospodárilo 22 domácností Z nich desať na celých a dvanásť na polovičných usadlostiach. Okrem sedliakov tu bolo vtedy 18 a 12 domácností želiarov. V 80.-90. rokoch sa tu zaiste usadili nové rodiny, lebo v roku 1600 stálo v sídlisku 53 obývaných poddanských domov.

Koncom 16. storočia boli Ťahanovce veľkou dedinou, najväčšou v južnej časti Šarišskej stolice. Žilo tu len poddanské obyvateľstvo.

 


 

Ťahanovce fragmenty dejín - odborný seminár konaný 24. novembra 2013 (pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Ťahanovce a 30. výročia začatia prác na výstavbe sídliska Ťahanovce).

 


 
Zborník príspevkov z odborného seminára konaného 24. novembra 2013; (79 str.)

 
Vybrané udalosti z histórie obce Ťahanovce a Mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce do r. 1985; (80 str.)

 
Mesto Košice a obec Ťahanovce na prelome rokov 1848-1849; (41 str.)

 
Dobrovoľníci Slovenského národného vojska rokov 1848-1849 v Košiciach a pri Ťahanovciach; (45 str.)

 

dnes je: 21.8.2018

meniny má: Jana

Mesto Košice povoľuje líniovú stavbu stavebníkovi Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Stavba zahŕňa zriadenie TS, VN a úpravu NN v katastrálnom území Ťahanovce

Hasičský a záchranný zbor v Košiciach opäť vyhlásil „Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“

V tomto roku ide už o druhé vyhlásenie. Po prvý raz ho OR HaZZ vyhlásilo 15. 6. 2018, a odvolalo po dvoch týždňoch, 29. 6. 2018. Dnes si opäť dávajme pozor na otvorený oheň. Je tu spomínané RIZIKO!

Deň obce Ťahanovce 2018

Pozývame vás na oslavu Dňa obce Ťahanovce vo sviatočný deň 5.7.2018

Celoročné upratovanie 2018

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Výzva na predkladanie ponúk

Oprava chodníka Želiarska ulica-párne čísla

Miestna samospráva určila počet poslancov a volebný obvod.

V nasledujúcom období bude v Ťahanovciach pracovať 5 poslancov a starosta na celý úväzok.

Určené všetkým chovateľom ošípaných okresu Košice.

Potravinová správa Košice-mesto upozorňuje všetkých občanov- chovateľov ošípaných aj neregistrovaných, že sme v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných.

Urbariát Ťahanovce zvoláva svoje Valné zhromaždenie

Výbor Pozemkového spoločenstva v Ťahanovciach pripravuje na 16.6.2018 o 16:00hod. v kultúrnom dome zasadnutie valného zhromaždenia

Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnosť VSD, a.s. pripravuje výmenu (úpravu) NN vedenia a DP

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

TIP na víkend

Aj Rušňoparáda 2018 bude o láske a obdive k železnej ceste

Vakcinácia spoločenských zvierat

V piatok a v sobotu, 1.a 2.júna 2018 bude na parkovisku pred Kultúrnym domom v Ťahanovciach vykonaná vakcinácia psov a mačiek.

Koncentrujme starostlivosť o štvornohých miláčikoch na jednom mieste

Voľný výbeh psov sústredený na tzv. Psej lúke môže zabezpečiť čistý trávnik v okolí rodinných a bytových domov.

Zmena zimného času na letný čas

Nedeľa, 25. marca 2018 čas meníme z 2:00 na 3:00 hodinu

Nový územný plán pre Košice

Mesto Košice oznamuje verejnosti podľa stavebného zákona, že vytvára dokument „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia". Verejnosť sa môže písomne vyjadriť.

MČ opäť objednala autobus pre bezpečnú cestu do školy

Na trase Ťahanovská - Želiarska cestujete ráno zadarmo

Dni Ukrajiny v Košiciach

Už 4.ročník prezentácií účastníkov, výstav, tanečných súborov, dizajnérov

Pozemkový odbor okresného úradu informuje

Začalo konanie vo veci vyporiadania vlastníctva pozemkov v záhradkárskej osade ZO SZZ 32-67 Košice – Nad Vinicami.

Linka RA5 po novom

Cestujete do železiarní? Od nedele 1.10. si dajte pozor, aby ste stihli do práce. Mení sa zastávka pre nástup a výstup.

Hľadáme kandidátov na prísediacich

Podľa zákona o sudcoch a prísediacich na volebné obdobie 2018-2021 Okresný súd Košice 1 pripravuje voľby prísediacich.

Nové prerokovanie Územného plánu zóny Košice - Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014

Mesto Košice oznamuje, že ako orgán územného plánovania v zmysle platných zákonov dáva k dispozícii nahliadnutie pre nové prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie.

Ťahanovce reprezentovali na severe Talianska

Provincia Biella bola strediskom prezentácie európskej solidarity v čase krízy. Mestská časť Košice-Ťahanovce bola jej súčasťou.

Knihy pre slovenské deti na Ukrajine

Smäd po slovenčine neutícha

Zberný dvor v "magnezitke" otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka