Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História

Ťahanovce


O Ťahanovciach (maď. staršie Tehány, novšie Tihany) sa prvý raz dozvedáme r. 1264, keď ich manželka kontesa Privarta (Priuardi) ako svoj majetok testamentárne porúča svojim bratom a sestrám. Vtedy sa uvádzajú ako majetok (predium) Tehan, ležiaci v Abaujskej stolici (In comitatu Wywar). Druhý raz sa o nich dozvedáme r. 1293, keď ich Peter, zvaný Petheuch, syn Petra zo Svinice (Scynnae), zo slaneckej vetvy rodu Aba, ako svoj dedičný majetok predal Petrovi a Jánovi, synom Juraja z Drienova (Sumus), z drienovskej vetvy rodu Aba. Vtedy sa už uvádzajú ako possessio Tehan. Ťahanovce potom dlhšie ostávajú v rukách uvedenej rodiny z Drienova a r. 1335 sa pripomínajú pri rozdelení majetku drienovskej vetvy rodu Aba medzi Egidiom a Ivánkom, synmi Petra, z jednej strany, a Jánom, synom Juraja, a jeho synmi Petrom a Jurajom z druhej strany. Ťahanovce (villa Techan), sa pri tej príležitosti dostali Egidiovi a Ivánkovi, synom Petra. Roku 1351 synovia Ivánku a Egidia, aby mohli zaplatiť potrebnú sumu za zabitie človeka, predali dedinu Ťahanovce (Thyhan) v Abaujskej stolici a Megyer v Zemplínskej stolici Jánovi, synovi Pethewcha, od ktorého otca boli ich kúpili r. 1293 Peter a Ján, synovia Juraja z Drienova.
Ťahanovce daruje r. 1397 kráľ Žigmund mestu Košiciam a r. 1399 poskytuje obyvateľom Ťahanoviec tie isté privilégiá, aké mali Košičania. Ťahanovce sa takto od konca XIV. stor. dostali do držby mesta Košíc a od tých čias znášali spoločné osudy s Košicami. Keď za tureckého vpádu do Uhorska zaplavili Košice v XVI. a XVII. stor. Maďari utekajúci z juhu pred Turkami, zaplavili vtedy aj Ťahanovce, ba usadili sa v tých časoch aj v novozaloženej dedine v Košickej Novej Vsi. Takto sa Ťahanovce v XVII. stor. v značnej miere pomaďarčili a ešte aj podľa lexikonu z r. 1773 sa tam prevažne maďarsky rozprávalo. Keď však Maďari v XVIII. stor. v Košiciach upadli, upadli aj v Ťahanovciach a od druhej polovice XVIII. stor. sa postupne úplne poslovenčili. Fényes v geografickom slovníku z roku 1851 ich už uvádza ako slovenskú dedinu. Ťahanovce sú pôvodom slovenská dedina a len od konca XIV. stor., keď sa dostali mestu Košiciach, začali sa ponemčovať a od XVI. stor. zasa pomaďarčovať, ale názov dediny prešiel prirodzeným vývinom v slovenskej reči, lebo v dedinách susediacich s Ťahanovcami na západe a severe ostali i cez XVI. a XVII. stor. Slováci a zachovala sa tam kontinuita slovenského živlu, ba aj v samých Košiciach bol slovenský živel nepretržite zastúpený, aj keď v menšine, ako to bolo pravdepodobne aj v Ťahanovciach.

Ťahanovce sa uvádzajú takto:
 
r. 1264 predium Tehan,
r. 1293 poss. Tehan,
r. 1335 villa Techan,
r. 1337 villa, poss. Tehan,
r. 1351 poss. Thyhan, Tehan,
r. 1397 poss. Thehan,
r. 1399 Thehaan,
v lexikone z r. 1773 sloven. Czahanowcze, maď. Téhany,
Lipszky r. 1808 sloven. Tahanowce, maď. Tehány,
Fényes r. 1851 sloven. Czahanowce, maď. Tehány,
Czambel r. 1906 sloven. ľudový názov Cahanovce,
r. 1912 Hernádtihany

Z uvedených najstarších dokladov (Tehan, Techan) jasne vidieť, že názov Ťahanoviec pochádza od slovananského osobného mena Těchan. Takto vysvetľoval inak pôvod tohto názvu už aj Stanislav a Kniezsa. Kniezsa priznáva, že maďarský názov Tehány vznikol zo slovanského osobného mena Těchan. Ako od slovan. osobného mena Kochan vznikol názov Kochanovce a maď. Kohány, tak od osobného mena Těchan vznikol maď. názov Tehány. V Poľsku sa uvádza už okolo r. 1166 os. m. Cechan. Na Morave je dnes dedina Těchanov (v r. 1318-1326 Thechanow), ktorej nemecký názov Zechan vysvetľuje Černý – Váša z dialektického Cechanov a sám český m. n. Těchanov odvodzuje od os. m. Těchan. V Sliezsku sú zasa Staré a Nové Těchanovice. V Uhorsku je tiež toto osobné meno bežné a ešte aj za portálneho súpisu Abaujskej stolice roku 1427 drží dedinu Heech (asi dnešný Kéty) v južnej čiastke Abaujskej stolice Matej Techan. V Gemeri sa tiež uvádza v stredoveku dedina, ktorá mala názov tohto istého pôvodu a ktorá sa uvádza r. 1427 ako Thehan (bolo tam 9 port) a r. 1430 a 1460 tiež ako Thehan. Dedina vyhynula a dnes pod názvom Téhány vystupuje len horáreň patriaca do obce Sutor, ležiacej juhovýchodne od Rimavskej Soboty.

O novšej slovenskej forme názvu Ťahanoviec (dialekticky Cahanovce) s Ťa – (dial. Ca -) Stanislav sa domnieva, že je asi východoslovenskou zmenou e > a (porov. večer > večar). K tejto zmene skutočne dochádza na východnom Slovensku. Dnešný názov Čižatice (ľudove Čižačice) v okr. Košice pochádza od slovan. os. m. Čižeta (v najstarších dokladoch sa uvádza: r. 1299 villa Chizete, roku1311 Chyzete, r. 1427 Thyzethe a aj tu sa zmenilo pôvodné e > a. Tiež v názve dnešnej dediny Kojatice (ľudove Kojačice) v okr. Prešov sa mohla uskutočniť táto zmena, lebo na Morave sú dnes m. n. Kojetice (okr. Třebíč), Kojetín (Nový Jičín), ale aj Kojatice (Mor. Budějovice), Kojatín (Náměsť).

Branislav Varsík

 


 

Z knihy Ferdinanda Uličného: Dejiny osídlenia Šariša

Ťahanovce

Ťahanovce ležia v Košickej kotline, v doline Hornádu a nadmorskej výške okolo 220 m. Sú miestnou, severnou časťou mesta Košíc. Ťahanovce boli najjužnejšou dedinou Šarišskej stolice.

Manželka šľachtica Privarda v roku 1264 testamentom poručila majetok Ťahanoviec svojim bratom a sestrám. Z obsahu testamentu vyplýva, že tunajšie sídlisko jestvovalo už pred rokom 1264.

V písomnostiach z 13.-16. storočia sa vyskytuje pravidelne pod názvom Tehan, ojedinele Techan. Jazykovedci už dávnejšie zhodne konštatovali, že názov Ťahanovce korení v slovenskom osobnom mene Techan, a tento výklad si osvojili aj historici. Názov Tehan bol maďarizovanou podobou pôvodného slovenského názvu. Starobylý tvar názvu Ťahanovce vedie k názoru, že tunajšie sídlisko jestvovalo pred 11. storočím, pričom vzťah predpokladaného Techana k sídlisku nebol feudálny, ale rodový.

Zemepisná poloha a názov Ťahanoviec vedú k názoru, že táto dedina jestvovala pred 11., prípadne 9. storočím a patrí k najstarším slovenským dedinám v okolí.

Z obsahu uvedeného testamentu z roku 1264 vyplýva, že Ťahanovce boli vo vlastníctve šľachtica Privarda v polovici 13. storočia, ale nemôžeme podľa historického materiálu zistiť, kedy ich nadobudol. V roku 1293 Šľachtic Peter zo Svine predal dedičný ťahanovský majetok šľachticom z Drienova, ktorým dedina patrila do polovice 14. storočia. Kráľ Žigmund v roku 1397 daroval Ťahanovce mestu Košiciam a v roku 1399 Ťahanovčanom poskytol výsady košických mešťanov. Napriek tomu sa však Ťahanovce v 15.-16. storočí vyvíjali ako poddanská dedina mesta Košíc.

Sedliacke domácnosti okrem richtárovej boli v rokoch 1567 a 1588 zdanené daňou kráľovi od 15, resp. 8 port, pričom v roku 1567 tu hospodárilo 22 domácností Z nich desať na celých a dvanásť na polovičných usadlostiach. Okrem sedliakov tu bolo vtedy 18 a 12 domácností želiarov. V 80.-90. rokoch sa tu zaiste usadili nové rodiny, lebo v roku 1600 stálo v sídlisku 53 obývaných poddanských domov.

Koncom 16. storočia boli Ťahanovce veľkou dedinou, najväčšou v južnej časti Šarišskej stolice. Žilo tu len poddanské obyvateľstvo.

 


 

Ťahanovce fragmenty dejín - odborný seminár konaný 24. novembra 2013 (pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Ťahanovce a 30. výročia začatia prác na výstavbe sídliska Ťahanovce).

 


 

dnes je: 13.10.2019

meniny má: Koloman

podrobný kalendár

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Orange zahájila práce na realizácii optickej trasy

Valná "hromada" Urbariátu tohto roku po druhykrát

Výbor „Pozemkového spoločenstva URBARIÁT Ťahanovce“ opäť zvoláva VALNÉ ZHROMAŽDENIE.

Červený kríž Košice pozýva na Deň otvorených dverí

Prebiehajú prípravy na Deň otvorených dverí 2019 v sídle na Komenského ulici

Celoročné upratovanie 2019

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Výzva na predloženie ponuky

Názov zákazky: „Odstránenie havarijného stavu povrchu vozovky na Ťahanovskej ulici“

Oznam o dražbe úpadcu MEPOS

Ide o dva pozemky v k.ú. Ťahanovce

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

Europe for Citizens 2019

Projekt: European Cities for a European Energy Policy

VSD mení VN nadzemné vedenie za zemné

Žiadna domácnosť, fyzická či právnická osoba sa nezaobíde bez elektriny

VSD a.s. vyzýva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Vlastníci sú vyzvaní na orez stromov a krov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky

Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od piatka 8. marca je zakázané narábať s otvoreným ohňom na pozemkoch s porastom a v lese do odvolania.

Zberný dvor v "magnezitke" stále otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

VSD informuje o prerušení dodávky elektriny

Záhradkárom Pri tuneli 9.10.

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka