Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História

Ťahanovce


O Ťahanovciach (maď. staršie Tehány, novšie Tihany) sa prvý raz dozvedáme r. 1264, keď ich manželka kontesa Privarta (Priuardi) ako svoj majetok testamentárne porúča svojim bratom a sestrám. Vtedy sa uvádzajú ako majetok (predium) Tehan, ležiaci v Abaujskej stolici (In comitatu Wywar). Druhý raz sa o nich dozvedáme r. 1293, keď ich Peter, zvaný Petheuch, syn Petra zo Svinice (Scynnae), zo slaneckej vetvy rodu Aba, ako svoj dedičný majetok predal Petrovi a Jánovi, synom Juraja z Drienova (Sumus), z drienovskej vetvy rodu Aba. Vtedy sa už uvádzajú ako possessio Tehan. Ťahanovce potom dlhšie ostávajú v rukách uvedenej rodiny z Drienova a r. 1335 sa pripomínajú pri rozdelení majetku drienovskej vetvy rodu Aba medzi Egidiom a Ivánkom, synmi Petra, z jednej strany, a Jánom, synom Juraja, a jeho synmi Petrom a Jurajom z druhej strany. Ťahanovce (villa Techan), sa pri tej príležitosti dostali Egidiovi a Ivánkovi, synom Petra. Roku 1351 synovia Ivánku a Egidia, aby mohli zaplatiť potrebnú sumu za zabitie človeka, predali dedinu Ťahanovce (Thyhan) v Abaujskej stolici a Megyer v Zemplínskej stolici Jánovi, synovi Pethewcha, od ktorého otca boli ich kúpili r. 1293 Peter a Ján, synovia Juraja z Drienova.
Ťahanovce daruje r. 1397 kráľ Žigmund mestu Košiciam a r. 1399 poskytuje obyvateľom Ťahanoviec tie isté privilégiá, aké mali Košičania. Ťahanovce sa takto od konca XIV. stor. dostali do držby mesta Košíc a od tých čias znášali spoločné osudy s Košicami. Keď za tureckého vpádu do Uhorska zaplavili Košice v XVI. a XVII. stor. Maďari utekajúci z juhu pred Turkami, zaplavili vtedy aj Ťahanovce, ba usadili sa v tých časoch aj v novozaloženej dedine v Košickej Novej Vsi. Takto sa Ťahanovce v XVII. stor. v značnej miere pomaďarčili a ešte aj podľa lexikonu z r. 1773 sa tam prevažne maďarsky rozprávalo. Keď však Maďari v XVIII. stor. v Košiciach upadli, upadli aj v Ťahanovciach a od druhej polovice XVIII. stor. sa postupne úplne poslovenčili. Fényes v geografickom slovníku z roku 1851 ich už uvádza ako slovenskú dedinu. Ťahanovce sú pôvodom slovenská dedina a len od konca XIV. stor., keď sa dostali mestu Košiciach, začali sa ponemčovať a od XVI. stor. zasa pomaďarčovať, ale názov dediny prešiel prirodzeným vývinom v slovenskej reči, lebo v dedinách susediacich s Ťahanovcami na západe a severe ostali i cez XVI. a XVII. stor. Slováci a zachovala sa tam kontinuita slovenského živlu, ba aj v samých Košiciach bol slovenský živel nepretržite zastúpený, aj keď v menšine, ako to bolo pravdepodobne aj v Ťahanovciach.

Ťahanovce sa uvádzajú takto:
 
r. 1264 predium Tehan,
r. 1293 poss. Tehan,
r. 1335 villa Techan,
r. 1337 villa, poss. Tehan,
r. 1351 poss. Thyhan, Tehan,
r. 1397 poss. Thehan,
r. 1399 Thehaan,
v lexikone z r. 1773 sloven. Czahanowcze, maď. Téhany,
Lipszky r. 1808 sloven. Tahanowce, maď. Tehány,
Fényes r. 1851 sloven. Czahanowce, maď. Tehány,
Czambel r. 1906 sloven. ľudový názov Cahanovce,
r. 1912 Hernádtihany

Z uvedených najstarších dokladov (Tehan, Techan) jasne vidieť, že názov Ťahanoviec pochádza od slovananského osobného mena Těchan. Takto vysvetľoval inak pôvod tohto názvu už aj Stanislav a Kniezsa. Kniezsa priznáva, že maďarský názov Tehány vznikol zo slovanského osobného mena Těchan. Ako od slovan. osobného mena Kochan vznikol názov Kochanovce a maď. Kohány, tak od osobného mena Těchan vznikol maď. názov Tehány. V Poľsku sa uvádza už okolo r. 1166 os. m. Cechan. Na Morave je dnes dedina Těchanov (v r. 1318-1326 Thechanow), ktorej nemecký názov Zechan vysvetľuje Černý – Váša z dialektického Cechanov a sám český m. n. Těchanov odvodzuje od os. m. Těchan. V Sliezsku sú zasa Staré a Nové Těchanovice. V Uhorsku je tiež toto osobné meno bežné a ešte aj za portálneho súpisu Abaujskej stolice roku 1427 drží dedinu Heech (asi dnešný Kéty) v južnej čiastke Abaujskej stolice Matej Techan. V Gemeri sa tiež uvádza v stredoveku dedina, ktorá mala názov tohto istého pôvodu a ktorá sa uvádza r. 1427 ako Thehan (bolo tam 9 port) a r. 1430 a 1460 tiež ako Thehan. Dedina vyhynula a dnes pod názvom Téhány vystupuje len horáreň patriaca do obce Sutor, ležiacej juhovýchodne od Rimavskej Soboty.

O novšej slovenskej forme názvu Ťahanoviec (dialekticky Cahanovce) s Ťa – (dial. Ca -) Stanislav sa domnieva, že je asi východoslovenskou zmenou e > a (porov. večer > večar). K tejto zmene skutočne dochádza na východnom Slovensku. Dnešný názov Čižatice (ľudove Čižačice) v okr. Košice pochádza od slovan. os. m. Čižeta (v najstarších dokladoch sa uvádza: r. 1299 villa Chizete, roku1311 Chyzete, r. 1427 Thyzethe a aj tu sa zmenilo pôvodné e > a. Tiež v názve dnešnej dediny Kojatice (ľudove Kojačice) v okr. Prešov sa mohla uskutočniť táto zmena, lebo na Morave sú dnes m. n. Kojetice (okr. Třebíč), Kojetín (Nový Jičín), ale aj Kojatice (Mor. Budějovice), Kojatín (Náměsť).

Branislav Varsík

 


 

Z knihy Ferdinanda Uličného: Dejiny osídlenia Šariša

Ťahanovce

Ťahanovce ležia v Košickej kotline, v doline Hornádu a nadmorskej výške okolo 220 m. Sú miestnou, severnou časťou mesta Košíc. Ťahanovce boli najjužnejšou dedinou Šarišskej stolice.

Manželka šľachtica Privarda v roku 1264 testamentom poručila majetok Ťahanoviec svojim bratom a sestrám. Z obsahu testamentu vyplýva, že tunajšie sídlisko jestvovalo už pred rokom 1264.

V písomnostiach z 13.-16. storočia sa vyskytuje pravidelne pod názvom Tehan, ojedinele Techan. Jazykovedci už dávnejšie zhodne konštatovali, že názov Ťahanovce korení v slovenskom osobnom mene Techan, a tento výklad si osvojili aj historici. Názov Tehan bol maďarizovanou podobou pôvodného slovenského názvu. Starobylý tvar názvu Ťahanovce vedie k názoru, že tunajšie sídlisko jestvovalo pred 11. storočím, pričom vzťah predpokladaného Techana k sídlisku nebol feudálny, ale rodový.

Zemepisná poloha a názov Ťahanoviec vedú k názoru, že táto dedina jestvovala pred 11., prípadne 9. storočím a patrí k najstarším slovenským dedinám v okolí.

Z obsahu uvedeného testamentu z roku 1264 vyplýva, že Ťahanovce boli vo vlastníctve šľachtica Privarda v polovici 13. storočia, ale nemôžeme podľa historického materiálu zistiť, kedy ich nadobudol. V roku 1293 Šľachtic Peter zo Svine predal dedičný ťahanovský majetok šľachticom z Drienova, ktorým dedina patrila do polovice 14. storočia. Kráľ Žigmund v roku 1397 daroval Ťahanovce mestu Košiciam a v roku 1399 Ťahanovčanom poskytol výsady košických mešťanov. Napriek tomu sa však Ťahanovce v 15.-16. storočí vyvíjali ako poddanská dedina mesta Košíc.

Sedliacke domácnosti okrem richtárovej boli v rokoch 1567 a 1588 zdanené daňou kráľovi od 15, resp. 8 port, pričom v roku 1567 tu hospodárilo 22 domácností Z nich desať na celých a dvanásť na polovičných usadlostiach. Okrem sedliakov tu bolo vtedy 18 a 12 domácností želiarov. V 80.-90. rokoch sa tu zaiste usadili nové rodiny, lebo v roku 1600 stálo v sídlisku 53 obývaných poddanských domov.

Koncom 16. storočia boli Ťahanovce veľkou dedinou, najväčšou v južnej časti Šarišskej stolice. Žilo tu len poddanské obyvateľstvo.

 


 

Ťahanovce fragmenty dejín - odborný seminár konaný 24. novembra 2013 (pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Ťahanovce a 30. výročia začatia prác na výstavbe sídliska Ťahanovce).

 


 
Zborník príspevkov z odborného seminára konaného 24. novembra 2013; (79 str.)

 
Vybrané udalosti z histórie obce Ťahanovce a Mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce do r. 1985; (80 str.)

 
Mesto Košice a obec Ťahanovce na prelome rokov 1848-1849; (41 str.)

 
Dobrovoľníci Slovenského národného vojska rokov 1848-1849 v Košiciach a pri Ťahanovciach; (45 str.)

 

dnes je: 12.12.2017

meniny má: Otília

Oznámenie o určení času a miesta konania volieb

Starosta určil čas a miesto konania volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja

Jubilantov pozdravil a obdaril starosta

Slávnostné stretnutie jubilantov vo veku 70, 75, 80 a viac rokov sa uskutočnilo v nedeľu 22. októbra 2017

Zmena času

V nedeľu si hodiny nastavíme o hodinu späť

Sustreďme odpad veľkých rozmerov na odpratanie

Už posledný tohtoročný veľkokapacitný kontajner v rámci celoročného upratovania bude odvezený z Madridskej ulice.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Údržba miestneho chodníka Ťahanovská ulica – nepárne čísla. MČ Košice - Ťahanovce predkladá a očakáva spracovanie súťažných podkladov na základe písomnej, alebo telefonickej žiadosti predloženej verejnému obstarávateľovi do 25.09.2017 do 12,00 hod. .

Pre novembrové voľby do VÚC boli zriadené dva okrsky

Vo voľbách do VÚC pristúpime k urnám v dvoch okrskoch. V Kultúrnom dome Ťahanovce a v Základnej škole Želiarska.

„Dušičková“ doprava

Cesta pri cintoríne bude zjednosmernená v smere od Ťahanovskej ulice po Repnú v dňoch od 29.10.do 3.11.2017.

Linka RA5 po novom

Cestujete do železiarní? Od nedele 1.10. si dajte pozor, aby ste stihli do práce. Mení sa zastávka pre nástup a výstup.

Oznam pre voľby do VÚC

Informácia pre politické strany

Mesto Košice oznamuje prerokovanie zmien a doplnkov v územnom pláne.

Zmeny sa dotýkajú 12 častí mesta. Pozrite, či sa nedotýkajú aj vašich nehnuteľností, či zámerov.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru odvolaný

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach dňom 05.09.2017 od 14:00 odvolalo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Verejné prerokovanie zmien a doplnkov

Verejnosti budú prezentované opravy schválenej dokumentácie ZaD 2014

Na Hlinkovej ulici pribudnú desiatky ďalších áut v kolóne

Od pondelka 38.týždňa do piatku 39.týždňa prebieha rekonštrukcia železničného priecestia

Odpust sv. Anny v Ťahanovciach

Hlavná odpustová sv.omša bude celebrovaná o 10:30, prvá bude o 8:00 hodine.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča na Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

MČ opäť objednala autobus pre bezpečnú cestu do školy

Na trase Ťahanovská - Želiarska cestujete ráno zadarmo

Hľadáme kandidátov na prísediacich

Podľa zákona o sudcoch a prísediacich na volebné obdobie 2018-2021 Okresný súd Košice 1 pripravuje voľby prísediacich.

Nové prerokovanie Územného plánu zóny Košice - Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014

Mesto Košice oznamuje, že ako orgán územného plánovania v zmysle platných zákonov dáva k dispozícii nahliadnutie pre nové prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie.

Železničné priecestie na čas uzavrú

Termín realizácie je stanovený na 18.9.2017 od 07:00hod. do 29.9.2017 do 17:00hod..

Urbariát Ťahanovce zvoláva na rokovanie svojich členov

Znova po roku zasadne Predstavenstvo a valná hromada

Hasiči varujú pred manipuláciou s otvoreným ohňom v území

Vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru na pozemkoch a lesných porastoch

VSD odstaví elektrinu na Madridskej ulici

Prebehnú plánované práce na zariadení vysokého napätia

Ťahanovce reprezentovali na severe Talianska

Provincia Biella bola strediskom prezentácie európskej solidarity v čase krízy. Mestská časť Košice-Ťahanovce bola jej súčasťou.

Opatrenia po zistení vtáčej chrípky zrušili

Regionálna veterinárna sprava zrušila opatrenia vydané k prevencii šírenia vtáčej chrípky.

Oznam o prerušení dodávky elektriny

VSD plánuje prerušiť distribúciu elektriny kvôli prácam

Dni Ukrajiny 2017 v Košiciach

Umelci z poza východnej hranice sa predstavia aj v Ťahanovciach

Divadelná kvapka krvi

V Štátnom divadle Košice za účasti Košického divadla OZ

Knihy pre slovenské deti na Ukrajine

Smäd po slovenčine neutícha

Zberný dvor v "magnezitke" otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

NARIADENIE

Predchádzajte nákaze vtáčej chrípky potenciálne sa šíriacej zo ZOO v Kavečanoch

Európa práve teraz- Solidarita v čase krízy

Miestni poslanci odsúhlasili účasť Ťahanoviec v projekte Európy pre občanov. Mladí ľudia môžu prejaviť svoj názor, ktorý začuje Európa.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka