Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História

Ťahanovce


O Ťahanovciach (maď. staršie Tehány, novšie Tihany) sa prvý raz dozvedáme r. 1264, keď ich manželka kontesa Privarta (Priuardi) ako svoj majetok testamentárne porúča svojim bratom a sestrám. Vtedy sa uvádzajú ako majetok (predium) Tehan, ležiaci v Abaujskej stolici (In comitatu Wywar). Druhý raz sa o nich dozvedáme r. 1293, keď ich Peter, zvaný Petheuch, syn Petra zo Svinice (Scynnae), zo slaneckej vetvy rodu Aba, ako svoj dedičný majetok predal Petrovi a Jánovi, synom Juraja z Drienova (Sumus), z drienovskej vetvy rodu Aba. Vtedy sa už uvádzajú ako possessio Tehan. Ťahanovce potom dlhšie ostávajú v rukách uvedenej rodiny z Drienova a r. 1335 sa pripomínajú pri rozdelení majetku drienovskej vetvy rodu Aba medzi Egidiom a Ivánkom, synmi Petra, z jednej strany, a Jánom, synom Juraja, a jeho synmi Petrom a Jurajom z druhej strany. Ťahanovce (villa Techan), sa pri tej príležitosti dostali Egidiovi a Ivánkovi, synom Petra. Roku 1351 synovia Ivánku a Egidia, aby mohli zaplatiť potrebnú sumu za zabitie človeka, predali dedinu Ťahanovce (Thyhan) v Abaujskej stolici a Megyer v Zemplínskej stolici Jánovi, synovi Pethewcha, od ktorého otca boli ich kúpili r. 1293 Peter a Ján, synovia Juraja z Drienova.
Ťahanovce daruje r. 1397 kráľ Žigmund mestu Košiciam a r. 1399 poskytuje obyvateľom Ťahanoviec tie isté privilégiá, aké mali Košičania. Ťahanovce sa takto od konca XIV. stor. dostali do držby mesta Košíc a od tých čias znášali spoločné osudy s Košicami. Keď za tureckého vpádu do Uhorska zaplavili Košice v XVI. a XVII. stor. Maďari utekajúci z juhu pred Turkami, zaplavili vtedy aj Ťahanovce, ba usadili sa v tých časoch aj v novozaloženej dedine v Košickej Novej Vsi. Takto sa Ťahanovce v XVII. stor. v značnej miere pomaďarčili a ešte aj podľa lexikonu z r. 1773 sa tam prevažne maďarsky rozprávalo. Keď však Maďari v XVIII. stor. v Košiciach upadli, upadli aj v Ťahanovciach a od druhej polovice XVIII. stor. sa postupne úplne poslovenčili. Fényes v geografickom slovníku z roku 1851 ich už uvádza ako slovenskú dedinu. Ťahanovce sú pôvodom slovenská dedina a len od konca XIV. stor., keď sa dostali mestu Košiciach, začali sa ponemčovať a od XVI. stor. zasa pomaďarčovať, ale názov dediny prešiel prirodzeným vývinom v slovenskej reči, lebo v dedinách susediacich s Ťahanovcami na západe a severe ostali i cez XVI. a XVII. stor. Slováci a zachovala sa tam kontinuita slovenského živlu, ba aj v samých Košiciach bol slovenský živel nepretržite zastúpený, aj keď v menšine, ako to bolo pravdepodobne aj v Ťahanovciach.

Ťahanovce sa uvádzajú takto:
 
r. 1264 predium Tehan,
r. 1293 poss. Tehan,
r. 1335 villa Techan,
r. 1337 villa, poss. Tehan,
r. 1351 poss. Thyhan, Tehan,
r. 1397 poss. Thehan,
r. 1399 Thehaan,
v lexikone z r. 1773 sloven. Czahanowcze, maď. Téhany,
Lipszky r. 1808 sloven. Tahanowce, maď. Tehány,
Fényes r. 1851 sloven. Czahanowce, maď. Tehány,
Czambel r. 1906 sloven. ľudový názov Cahanovce,
r. 1912 Hernádtihany

Z uvedených najstarších dokladov (Tehan, Techan) jasne vidieť, že názov Ťahanoviec pochádza od slovananského osobného mena Těchan. Takto vysvetľoval inak pôvod tohto názvu už aj Stanislav a Kniezsa. Kniezsa priznáva, že maďarský názov Tehány vznikol zo slovanského osobného mena Těchan. Ako od slovan. osobného mena Kochan vznikol názov Kochanovce a maď. Kohány, tak od osobného mena Těchan vznikol maď. názov Tehány. V Poľsku sa uvádza už okolo r. 1166 os. m. Cechan. Na Morave je dnes dedina Těchanov (v r. 1318-1326 Thechanow), ktorej nemecký názov Zechan vysvetľuje Černý – Váša z dialektického Cechanov a sám český m. n. Těchanov odvodzuje od os. m. Těchan. V Sliezsku sú zasa Staré a Nové Těchanovice. V Uhorsku je tiež toto osobné meno bežné a ešte aj za portálneho súpisu Abaujskej stolice roku 1427 drží dedinu Heech (asi dnešný Kéty) v južnej čiastke Abaujskej stolice Matej Techan. V Gemeri sa tiež uvádza v stredoveku dedina, ktorá mala názov tohto istého pôvodu a ktorá sa uvádza r. 1427 ako Thehan (bolo tam 9 port) a r. 1430 a 1460 tiež ako Thehan. Dedina vyhynula a dnes pod názvom Téhány vystupuje len horáreň patriaca do obce Sutor, ležiacej juhovýchodne od Rimavskej Soboty.

O novšej slovenskej forme názvu Ťahanoviec (dialekticky Cahanovce) s Ťa – (dial. Ca -) Stanislav sa domnieva, že je asi východoslovenskou zmenou e > a (porov. večer > večar). K tejto zmene skutočne dochádza na východnom Slovensku. Dnešný názov Čižatice (ľudove Čižačice) v okr. Košice pochádza od slovan. os. m. Čižeta (v najstarších dokladoch sa uvádza: r. 1299 villa Chizete, roku1311 Chyzete, r. 1427 Thyzethe a aj tu sa zmenilo pôvodné e > a. Tiež v názve dnešnej dediny Kojatice (ľudove Kojačice) v okr. Prešov sa mohla uskutočniť táto zmena, lebo na Morave sú dnes m. n. Kojetice (okr. Třebíč), Kojetín (Nový Jičín), ale aj Kojatice (Mor. Budějovice), Kojatín (Náměsť).

Branislav Varsík

 


 

Z knihy Ferdinanda Uličného: Dejiny osídlenia Šariša

Ťahanovce

Ťahanovce ležia v Košickej kotline, v doline Hornádu a nadmorskej výške okolo 220 m. Sú miestnou, severnou časťou mesta Košíc. Ťahanovce boli najjužnejšou dedinou Šarišskej stolice.

Manželka šľachtica Privarda v roku 1264 testamentom poručila majetok Ťahanoviec svojim bratom a sestrám. Z obsahu testamentu vyplýva, že tunajšie sídlisko jestvovalo už pred rokom 1264.

V písomnostiach z 13.-16. storočia sa vyskytuje pravidelne pod názvom Tehan, ojedinele Techan. Jazykovedci už dávnejšie zhodne konštatovali, že názov Ťahanovce korení v slovenskom osobnom mene Techan, a tento výklad si osvojili aj historici. Názov Tehan bol maďarizovanou podobou pôvodného slovenského názvu. Starobylý tvar názvu Ťahanovce vedie k názoru, že tunajšie sídlisko jestvovalo pred 11. storočím, pričom vzťah predpokladaného Techana k sídlisku nebol feudálny, ale rodový.

Zemepisná poloha a názov Ťahanoviec vedú k názoru, že táto dedina jestvovala pred 11., prípadne 9. storočím a patrí k najstarším slovenským dedinám v okolí.

Z obsahu uvedeného testamentu z roku 1264 vyplýva, že Ťahanovce boli vo vlastníctve šľachtica Privarda v polovici 13. storočia, ale nemôžeme podľa historického materiálu zistiť, kedy ich nadobudol. V roku 1293 Šľachtic Peter zo Svine predal dedičný ťahanovský majetok šľachticom z Drienova, ktorým dedina patrila do polovice 14. storočia. Kráľ Žigmund v roku 1397 daroval Ťahanovce mestu Košiciam a v roku 1399 Ťahanovčanom poskytol výsady košických mešťanov. Napriek tomu sa však Ťahanovce v 15.-16. storočí vyvíjali ako poddanská dedina mesta Košíc.

Sedliacke domácnosti okrem richtárovej boli v rokoch 1567 a 1588 zdanené daňou kráľovi od 15, resp. 8 port, pričom v roku 1567 tu hospodárilo 22 domácností Z nich desať na celých a dvanásť na polovičných usadlostiach. Okrem sedliakov tu bolo vtedy 18 a 12 domácností želiarov. V 80.-90. rokoch sa tu zaiste usadili nové rodiny, lebo v roku 1600 stálo v sídlisku 53 obývaných poddanských domov.

Koncom 16. storočia boli Ťahanovce veľkou dedinou, najväčšou v južnej časti Šarišskej stolice. Žilo tu len poddanské obyvateľstvo.

 


 

Ťahanovce fragmenty dejín - odborný seminár konaný 24. novembra 2013 (pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Ťahanovce a 30. výročia začatia prác na výstavbe sídliska Ťahanovce).

 


 
Zborník príspevkov z odborného seminára konaného 24. novembra 2013; (79 str.)

 
Vybrané udalosti z histórie obce Ťahanovce a Mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce do r. 1985; (80 str.)

 
Mesto Košice a obec Ťahanovce na prelome rokov 1848-1849; (41 str.)

 
Dobrovoľníci Slovenského národného vojska rokov 1848-1849 v Košiciach a pri Ťahanovciach; (45 str.)

 

dnes je: 20.2.2019

meniny má: Lívia

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

V sobotu 5.1.2019 bude lov na diviaky

Aj pre opätovný pohyb diviačej zveri v blízkosti obydlí sa bude na ne konať lov.

Zberný dvor v "magnezitke" stále otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

Celoročné upratovanie 2019

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Výzva chovateľom ošípaných

Z dôvodu možnej nákazy morom

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa blížia

Ministerstvo vnútra organizačne pripravuje voľby prezidenta Slovenskej republiky.

SPP informuje o možnom zavádzaní občanov do omylu súkromnými spoločnosťami

Považujeme za povinnosť informovať vás o pretrvávajúcich prípadoch nesprávneho informovania pri revíziách vykurovacích zariadení.

MČ opäť objednala autobus pre bezpečnú cestu do školy

Na trase Ťahanovská - Želiarska cestujete ráno zadarmo

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka