Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva na predloženie ponúk v osvetleníVytlačiť
 

Výzva na predloženie ponuky

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(služby)

Názov zákazky: „Výmena osvetľovacích hlavíc verejného osvetlenia na ulici Repná a Želiarska“

 

 1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Úradný názov:          Mestská časť Košice – Ťahanovce

Sídlo:                          Ťahanovská 28, 040 13 Košice, SR

Štatutárny orgán:     Ing. Ján Nigut – starosta

IČO: 00690911                                 DIČ: 2020762953

Kontaktné miesto:

Kontaktná osoba: Peter Kasterko

Telefón: 055/6369428, 0905364647

E-mail:

Spoločný slovník obstarávania CPV:

Hlavný predmet

Hlavný slovník:

NUTS kód: SK042

 

 1. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:

„Výmena osvetľovacích hlavíc verejného osvetlenia na ulici Repná a Želiarska“

 1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

„Výmena osvetľovacích hlavíc verejného osvetlenia na ulici Repná a Želiarska“

Verejný obstarávateľ  odporúča obhliadku, avšak neorganizuje ju.

 

 1. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY ( bez DPH) : 7.400 €
 2. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY: 

Predmet zákazky nie je delený na časti

 1. VARIANTNÉ RIEŠENIE:

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu

7. LEHOTA PREDKLADANIA PONÚK:

Do: 07.05.2019                                             Do: 12,00 hod.

8. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK:

Do: 07.09.2019

9. STANOVENIE CENY:

Do ceny je potrebné zahrnúť všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou predmetu zákazky:

„Výmena osvetľovacích hlavíc verejného osvetlenia na ulici Repná a Želiarska“

Cenu je potrebné uvádzať v eurách / € /. V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.

10.  Zmluvné podmienky:

Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie zmluvy o poskytnutí elektrikárskych prác na „Výmena osvetľovacích hlavíc verejného osvetlenia na ulici Repná a Želiarska“

 

Miestom plnenia predmetu zákazky: Repná a Želiarska ulica, Košice - Ťahanovce

Lehota dodania predmetu zákazky: 20 dní od účinnosti zmluvy.

Splatnosť faktúry: 120 kalendárnych dní

11. Podmienky účasti:

Uchádzač predloží nasledovné doklady:

 • Výpis z obchodného registra / Živnostenského registra / doklad o oprávnení  poskytovať služby podľa predmetu zákazky /
 • Cenovú ponuku

 

Slovenská republika

 

Ponuky zaslané po lehote predkladanie ponúk, na inú adresu, inak, v inom jazyku, alebo ak doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti, alebo nebude uchádzač spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa Výzvy na predloženie cenovej ponuky, ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude verejné a to 07.05.2019 o 12.30 hod. v zasadačke miestneho úradu, Ťahanovská 31, Košice Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na doručenie ponúk.

Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v tejto výzve. Uchádzač nemá právo si uplatňovať u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s prípravou ponuky, so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.

12. ZRUŠENIE SÚŤAŽE:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo prieskum trhu zrušiť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom.

Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž, ak cenové ponuky presiahnu limit zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž aj v prípade, ak predložené ponuky sú vyššie ako bola predpokladaná hodnota zákazky.

Prílohy  :

 • Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií časť 1.

Vypracoval: Peter Kasterko

Dňa: 24.04.2019

 

Výzva na predloženie ponuky

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117

Zákona č. 343/2015 Z.z.. o verejnom obstáravaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

/ služby /

Názov zákazky: „Výmena osvetľovacích hlavíc verejného osvetlenia na ulici Repná a Želiarska“

Identifikácia verejného obstarávateľa

Úradný názov: Mestská časť Košice – Ťahanovce

Sídlo:               Ťahanovská 28, 040 13 Košice, Slovenská republika

Štatutárny orgán: Ing. Ján Nigut – starosta obce

IČO: 00690911        DIČ: 2020762953

Kontaktná osoba: Peter Kasterko

Telefón: 0905364647

E-mail: prednosta@tahanovce.eu

 1. Identifikácia uchádzača

Názov:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Som platcom DPH/ nie som platcom DPH, /vyznačiť/

Kontaktné údaje:

Kontaktná osoba:

Telefón/FAX:

E-mail:

 1. Návrh na plnenie kritérií:

/ uchádzač uvedie celkový súčet jednotkových cien /

 

„Výmena osvetľovacích hlavíc verejného osvetlenia na ulici Repná a Želiarska“               

 

Popis                                             MJ                  Jednotková             DPH 20%        Jednotková

                                                                         Cena bez DPH             v EUR           cena s DPH

Kábel cyky 3x1,5                            46 m

Kábel cyky 3x1,5 - montáž             46 m

Svietidlo CityLED 17-40 W            23 ks

Svietidlo CityLED 17-40 W - montáž   23 ks

Demontáž starého svietidla            23 ks

Autonómne stmievanie                   23 ks

Autonómne stmievanie - montáž    23 ks

Výložník                                          23 ks

Výložník – montáž                          23 ks

Demontáž starého výložníka          23 ks

 

 

                                         Celkom za celý predmet zákazky bez DPH:....................................                                                                                        DPH 20 %:....................................

                                             Celkom za celý predmet zákazky s DPH:....................................

 


 
 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Orange zahájila práce na realizácii optickej trasy

Pozemkové spoločenstvo zvoláva členov

Aj v tomto roku Urbariát Ťahanovce zasadne vo Valnom zhromaždení

VSD mení VN nadzemné vedenie za zemné

Žiadna domácnosť, fyzická či právnická osoba sa nezaobíde bez elektriny

Celoročné upratovanie 2019

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Výzva na predloženie ponuky

Názov zákazky: „Odstránenie havarijného stavu povrchu vozovky na Ťahanovskej ulici“

Oznam o dražbe úpadcu MEPOS

Ide o dva pozemky v k.ú. Ťahanovce

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od piatka 8. marca je zakázané narábať s otvoreným ohňom na pozemkoch s porastom a v lese do odvolania.

MČ Ťahanovce rekonštruuje povrch časti Ťahanovskej ulice

Spôsobí to dočasné presmerovanie dopravy ale aj MHD

VSD informuje o prerušení dodávky elektriny

Pri tuneli 9.10. a v obci 11.10.

VSD a.s. vyzýva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Vlastníci sú vyzvaní na orez stromov a krov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

Zberný dvor v "magnezitke" stále otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka