Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Názov zákazky: Dodávka a montáž Plynového sporáka 6 Vytlačiť
 

Výzva na predloženie ponuky

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(služby)

 

Názov zákazky: „Dodávka a montáž Plynového sporáka 6 – horák s elektrickou rúrou model: MG7G6FEA77XL – Magistra 700

 

 1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Úradný názov:          Mestská časť Košice – Ťahanovce

Sídlo:                          Ťahanovská 28, 040 13 Košice, SR

Štatutárny orgán:     Ing. Ján Nigut – starosta

IČO: 00690911                                 DIČ: 2020762953

Kontaktné miesto:

Kontaktná osoba: Peter Kasterko

Telefón: 055/6369428, 0905364647

E-mail: info@tahanovce.eu

Spoločný slovník obstarávania CPV:

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 50230000-6

NUTS kód: SK042

 

 1. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:

Dodávka a montáž Plynového sporáka 6 – horák s elektrickou rúrou model: MG7G6FEA77XL – Magistra 700

 

 1. OPIS PRDMETU ZÁKAZKY:

Predmetom zákazky je dodanie a montáž plynového sporáka 6 – horák s elektrickou rúrou model: MG7G6FEA77XL – Magistra 700, ktorý bude umiestnený v Kultúrnom dome na Ťahanovskej ulici č. 28, 040 13 Košice. Verejný obstarávateľ  odporúča obhliadku, avšak neorganizuje ju.

 

 1. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY (bez DPH) : 2.100 €
 2. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY: 

Predmet zákazky nie je delený na časti

 1. VARIANTNÉ RIEŠENIE:

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu

 1. LEHOTA PREDKLADANIA PONÚK:

Do: 22.01.2019                                             Do: 12,00 hod.

 1. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK:

Do: 22.05.2019

 1. STANOVENIE CENY:

Do ceny je potrebné zahrnúť všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou predmetu zákazky:

dodanie a montáž plynového sporáka 6 – horák s elektrickou rúrou model: MG7G6FEA77XL – Magistra 700, ktorý bude umiestnený v Kultúrnom dome na Ťahanovskej ulici č. 28, 040 13 Košice.

Cenu je potrebné uvádzať v eurách / € /. V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.

 

10. Zmluvné podmienky:

Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie zmluvy o poskytovaní tovaru na dodanie a montáž plynového sporáka 6 – horák s elektrickou rúrou model: MG7G6FEA77XL – Magistra 700, ktorý bude umiestnený v Kultúrnom dome na Ťahanovskej ulici č. 28, 040 13 Košice.

Miestom plnenia predmetu zákazky: Kultúrny dom Košice – Ťahanovce, Ťahanovská 28, 040 13 Košice.

 

Lehota dodania predmetu zákazky: 14 dní od účinnosti zmluvy.

 

Splatnosť faktúry: 30 kalendárnych dní

 

11. Podmienky účasti:

Uchádzač predloží nasledovné doklady:

 • Výpis z obchodného registra / Živnostenského registra / doklad o oprávnení  poskytovať služby podľa predmetu zákazky /
 • Cenovú ponuku

 

Slovenská republika

 

Ponuky zaslané po lehote predkladanie ponúk, na inú adresu, inak, v inom jazyku, alebo ak doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti, alebo nebude uchádzač spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa Výzvy na predloženie cenovej ponuky, ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude neverejné. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na doručenie ponúk.

Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v tejto výzve. Uchádzač nemá právo si uplatňovať u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s prípravou ponuky, so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.

14. ZRUŠENIE SÚŤAŽE:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo prieskum trhu zrušiť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom.

Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž, ak cenové ponuky presiahnu limit zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž aj v prípade, ak predložené ponuky sú vyššie ako bola predpokladaná hodnota zákazky.

 

Prílohy  :

 • Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií časť 1.

 

Vypracoval: Peter Kasterko

Dňa: 09.01.2019

Výzva na predloženie ponuky

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117

Zákona č. 343/2015 Z.z.. o verejnom obstáravaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

/ služby /

 

Názov zákazky: Dodanie a montáž plynového sporáka 6 – horák s elektrickou rúrou model: MG7G6FEA77XL – Magistra 700, ktorý bude umiestnený v Kultúrnom dome na Ťahanovskej ulici č. 28, 040 13 Košice.

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

 

Úradný názov: Mestská časť Košice – Ťahanovce

Sídlo:               Ťahanovská 28, 040 13 Košice, Slovenská republika

Štatutárny orgán: Ing. Ján Nigut – starosta obce

IČO: 00690911        DIČ: 2020762953

Kontaktná osoba: Peter Kasterko

Telefón: 0905364647

E-mail: info@tahanovce.eu

 

 1. Identifikácia uchádzača

 

Názov:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Som platcom DPH/ nie som platcom DPH, /vyznačiť/

Kontaktné údaje:

Kontaktná osoba:

Telefón/FAX:

E-mail:

 

 1. Návrh na plnenie kritérií:

/ uchádzač uvedie celkový súčet jednotkových cien /

Dodanie a montáž plynového sporáka 6 – horák s elektrickou rúrou model: MG7G6FEA77XL – Magistra 700,

 

Popis                           MJ                  Jednotková             DPH 20%        Jednotková cena s DPH

                                                       Cena bez DPH           v EUR               

Plynový sporák - dodávka    1

Montáž                                  1

 

                    Celkom za celý predmet zákazky bez DPH:....................................

                                                                              DPH 20 %:....................................

                    Celkom za celý predmet zákazky s DPH:....................................

 

 

 


 
 

dnes je: 17.1.2019

meniny má: Nataša

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa blížia

Ministerstvo vnútra organizačne pripravuje voľby prezidenta Slovenskej republiky.

V sobotu 5.1.2019 bude lov na diviaky

Aj pre opätovný pohyb diviačej zveri v blízkosti obydlí sa bude na ne konať lov.

Jasličky v Ťahanovciach

Jasličková pobožnosť s umelcami z Ľubiše

Celoročné upratovanie 2018

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Výzva chovateľom ošípaných

Z dôvodu možnej nákazy morom

Výzva na predloženie ponuky

Predmetom zákazky je dodanie a montáž plynového sporáka 6 – horák s elektrickou rúrou model: MG7G6FEA77XL – Magistra 700

Výsledky komunálnych volieb

Vo volebnom obvode v MČ Košice-Ťahanovce

SPP informuje o možnom zavádzaní občanov do omylu súkromnými spoločnosťami

Považujeme za povinnosť informovať vás o pretrvávajúcich prípadoch nesprávneho informovania pri revíziách vykurovacích zariadení.

MČ opäť objednala autobus pre bezpečnú cestu do školy

Na trase Ťahanovská - Želiarska cestujete ráno zadarmo

VÝZVA pre kvalitnú Zimnú údržbu

Zaparkované autá môžu komplikovať odhŕňanie snehu na cestách

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

Oznam členom urbariátu

V súlade s platnou úpravou pre ochranu osobných údajov potrebujú aj členovia urbariátu vyjadriť súhlas s ich nakladaním.

Zberný dvor v "magnezitke" otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka