Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK časť:1Vytlačiť
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia obstarávateľa:

 Mestská časť Košice - Ťahanovce, Ťahanovská 28,  040 13 Košice

IČO:   00 690 911 ,Tel. č.:  055/636 94 28, E- mail : tahanovce@centrum.sk

        V zmluvných veciach  obec  zastupuje  Ing. Ján Nigut – starosta MČ

2. Druh zákazky :

   Zákazka na uskutočnenie stavebných prác diela:

„ Rekonštrukcia MK Brusnicová I. časť  “

3. Typ zmluvy: zmluva o dielo

Rekonštrukcia MK Brusnicová I. časť

      Opis prác:  ide o realizáciu  prác, súvisiacich s opravou povrchu vozovky Brusnicová ulica I. časť v  MČ Košice – Ťahanovce.

    Rozsah stavebných prác je špecifikovaný  v dokumentácii a vo výkaze – výmere, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov.                

4. Osobné postavenie zhotoviteľa, alebo odborná spôsobilosť potrebná na realizáciu  zákazky na uskutočnenie stavebných prác:

 Záujemca je oprávnený  uskutočňovať stavebné práce v rozsahu:

V zmysle stavebného zákona a Živnostenského zákona. Záujemca musí predložiť doklad, originál alebo overenú fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať.

5.   Možnosť predloženia ponuky:     Na celý predmet obstarávania.

6.   Variantné riešenie:   Neumožňuje sa.

7.  Lehota na dodanie predmetu obstarávania:

                         Predpokladaný termín zahájenia prác:   15.10. 2018

                         Obstarávateľ požaduje práce realizovať do 30.10.2018

8. Poskytovanie súťažných podkladov : 

Súťažné podklady na základe písomnej žiadosti  predloženej  verejnému obstarávateľovi  do 20.09.2018  obdrží  záujemca od verejného obstarávateľa.

            Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobné prevzatie, alebo zaslanie poštovou zásielkou.

       Úhrada za súťažné podklady:  nevyžaduje sa

    9.  Uplynutie lehoty na predloženie dokladov a ponúk:     25.09.2018  do 12:00 hodiny

 Ponuku doručiť na adresu obstarávateľa, uvedenú v bode 1.

             Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  

             Vysvetľovanie údajov uvedených vo Výzve  alebo súťažných podkladov na 

            základe písomnej žiadosti  predloženej  verejnému obstarávateľovi  do 21.09.2018  

            bude zaslané všetkým záujemcom elektronickou formou do 21.09.2018

10. Otváranie obálok s ponukami:    25.09.2018 o 12:30 hodine, v kancelárii  starostu Mestská časť Košice - Ťahanovce,  Ťahanovská 31,  040 13   Košice

11. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

Financovanie z prostriedkov  verejného obstarávateľa, fakturácia sa uskutoční 1 x  mesačne, preddavky sa neposkytujú..

12. Podmienky účasti záujemcov:    Predloženie dokladu o oprávnení podnikať.

13. Kritéria na hodnotenie ponúk:    Cena.

      Najlepšie bude hodnotená ponuka uchádzača s najnižšou cenou pri ocenení všetkých prác a dodávok v súlade s poskytnutými súťažnými podkladmi.

14. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:  22.10.2018

  1. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, zmeniť  termíny a rozsah  zákazky na predmet obstarávania.

Náklady spojené so spracovaním ponuky uchádzača znáša uchádzač.

 

  1. Súťažné ponuky sa záujemcom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní. V prípade, že ponuka uchádzača bude pre verejného obstarávateľa  prijateľná, bude úspešný uchádzač  vyzvaný na rokovanie  o realizácii predmetu obstarávania.

    Košice,11.09.2018

 

                                                                 Ing.  Ján Nigut, starosta MČ   


 
 

dnes je: 16.6.2019

meniny má: Blanka, Bianka

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

Pozemkové spoločenstvo zvoláva členov

Aj v tomto roku Urbariát Ťahanovce zasadne vo Valnom zhromaždení

VSD mení VN nadzemné vedenie za zemné

Žiadna domácnosť, fyzická či právnická osoba sa nezaobíde bez elektriny

Celoročné upratovanie 2019

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Ponuka práce

Mestská časť zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste s nástupom od 1. júla 2019 na pozíciu: traktorista - údržbár

Oznam o dražbe úpadcu MEPOS

Ide o dva pozemky v k.ú. Ťahanovce

Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od piatka 8. marca je zakázané narábať s otvoreným ohňom na pozemkoch s porastom a v lese do odvolania.

VSD a.s. vyzýva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Vlastníci sú vyzvaní na orez stromov a krov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky

Výzva na predkladanie ponúk

Názov zákazky: „Výmena osvetľovacích hlavíc verejného osvetlenia na ulici Repná a Želiarska“

MČ opäť objednala autobus pre bezpečnú cestu do školy

Na trase Ťahanovská - Želiarska cestujete ráno zadarmo

Zberný dvor v "magnezitke" stále otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka