Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác na obnove chodníka Želiarskej uliceVytlačiť
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.     Identifikácia obstarávateľa:

Mestská časť Košice - Ťahanovce

Ťahanovská 28,  040 13   Košice

IČO:   00 690 911  

Tel. č.:  055/636 94 28

E- mail : tahanovce@centrum.sk

V zmluvných veciach  obec  zastupuje  Ing. Ján Nigut – starosta MČ

2.     Druh zákazky :

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác diela:

„ Želiarska ulica – Obnova chodníka – párne čísla “

3.     Typ zmluvy: zmluva o dielo

„ Želiarska ulica – Obnova chodníka – párne čísla “

      Opis prác:  ide o realizáciu  prác, súvisiacich s opravou miestneho chodníka na ul. Želiarska – párne čísla v  MČ Košice – Ťahanovce.

    Rozsah stavebných prác je špecifikovaný  v projektovej dokumentácii a vo výkaze – výmere, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov.              

    4.    Osobné postavenie zhotoviteľa,

alebo odborná spôsobilosť potrebná na realizáciu  zákazky na uskutočnenie stavebných prác:

Záujemca je oprávnený  uskutočňovať stavebné práce v rozsahu:

V zmysle stavebného zákona a Živnostenského zákona. Záujemca musí predložiť doklad, originál alebo overenú fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať.

5.     Možnosť predloženia ponuky: 

Na celý predmet obstarávania.

6.     Variantné riešenie:   Neumožňuje sa.

7.     Lehota na dodanie predmetu obstarávania:

Predpokladaný termín zahájenia prác:   16. 04. 2018

Obstarávateľ požaduje práce realizovať do 15.05.2018

8.    Poskytovanie súťažných podkladov : 

Súťažné podklady na základe písomnej žiadosti  predloženej  verejnému obstarávateľovi  do 09.04.2018  obdrží  záujemca od verejného obstarávateľa.

            Spôsob prevzatia súťažných podkladov:

osobné prevzatie, alebo zaslanie poštovou zásielkou.

       Úhrada za súťažné podklady:  nevyžaduje sa

9.     Uplynutie lehoty na predloženie dokladov a ponúk: 

12.4.2018  do 12 00 hodiny

Ponuku doručiť na adresu obstarávateľa, uvedenú v bode 1.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  

             Vysvetľovanie údajov uvedených vo Výzve  alebo súťažných podkladov na 

            základe písomnej žiadosti  predloženej  verejnému obstarávateľovi  do 10.4.2018 bude

            zaslané všetkým záujemcom elektronickou formou do 11.04.2018

   10.     Otváranie obálok s ponukami:

12.04.2018 o 12,30 hodine, v kancelárii  starostu 

Mestská časť Košice - Ťahanovce, Ťahanovská 28,  040 13   Košice

11.     Podmienky financovania predmetu obstarávania:

Financovanie z prostriedkov  verejného obstarávateľa,  fakturácia sa uskutoční 1x  mesačne, preddavky sa neposkytujú.

12.     Podmienky účasti záujemcov:    Predloženie dokladu o oprávnení podnikať.

13.     Kritéria na hodnotenie ponúk:    Cena.

Najlepšie bude hodnotená ponuka uchádzača s najnižšou cenou pri ocenení všetkých prác a dodávok v súlade s poskytnutými súťažnými podkladmi.

14.     Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:  20.04.2018

15.     Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, zmeniť  termíny a rozsah  zákazky na predmet obstarávania.

Náklady spojené so spracovaním ponuky uchádzača znáša uchádzač.

16.     Súťažné ponuky sa záujemcom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní. V prípade, že ponuka uchádzača bude pre verejného obstarávateľa  prijateľná, bude úspešný uchádzač  vyzvaný na rokovanie  o realizácii predmetu obstarávania.

 

Košice, 28.03.2018

                                                                                      Ing. Ján Nigut, v.r.

                                                                                      starosta MČ   


 
 

dnes je: 20.2.2019

meniny má: Lívia

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

V sobotu 5.1.2019 bude lov na diviaky

Aj pre opätovný pohyb diviačej zveri v blízkosti obydlí sa bude na ne konať lov.

Zberný dvor v "magnezitke" stále otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

Celoročné upratovanie 2019

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Výzva chovateľom ošípaných

Z dôvodu možnej nákazy morom

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa blížia

Ministerstvo vnútra organizačne pripravuje voľby prezidenta Slovenskej republiky.

SPP informuje o možnom zavádzaní občanov do omylu súkromnými spoločnosťami

Považujeme za povinnosť informovať vás o pretrvávajúcich prípadoch nesprávneho informovania pri revíziách vykurovacích zariadení.

MČ opäť objednala autobus pre bezpečnú cestu do školy

Na trase Ťahanovská - Želiarska cestujete ráno zadarmo

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka