Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Očakávaná údržba miestneho chodníka Ťahanovská ulica – nepárne čísla, je tu.Vytlačiť
 

Mestská časť Košice - Ťahanovce,  Ťahanovská 28,  040 13   Košice

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

 

 Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

1. Identifikácia obstarávateľa:

 Mestská časť Košice - Ťahanovce

 Ťahanovská 28,  040 13   Košice

IČO:   00 690 911 

Tel. č.:  055/636 94 28,

E- mail : tahanovce@centrum.sk

        V zmluvných veciach  obec  zastupuje  Ing. Ján Nigut – starosta MČ

 

2. Druh zákazky :

   Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác diela:

„ Údržba miestneho chodníka Ťahanovská ulica – nepárne čísla “

 

3. Miesto uskutočnenia stavebných prác, predpokladaná hodnota predmetu zákazky, typ zmluvy:

     Miesto uskutočnenia stavebných prác : k.ú. Ťahanovce, 040 13 Košice

     Predpokladaná hodnota predmetu zákazky : 26.000,- € s DPH

     Typ zmluvy: zmluva o dielo

 

„ Údržba miestneho chodníka Ťahanovská ulica – nepárne čísla “

 

      Opis prác:  ide o realizáciu  prác, súvisiacich s výmenou zámkovej dlažby  na Ťahanovskej ulici – nepárne čísla v  MČ Košice – Ťahanovce.

    Rozsah stavebných prác je špecifikovaný  vo výkaze – výmere, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov.              

          

4. Podmienky účasti záujemcov;  

Osobné postavenie zhotoviteľa, odborná spôsobilosť potrebná na realizáciu  zákazky na uskutočnenie stavebných prác:

 

 Záujemca je oprávnený  uskutočňovať stavebné práce v rozsahu:

V zmysle stavebného zákona a Živnostenského zákona. Záujemca musí predložiť doklad, kópiu,  originál alebo overenú fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať.

                  

5. Kritéria na hodnotenie ponúk:    Cena.

      Najlepšie bude hodnotená ponuka uchádzača s najnižšou cenou pri ocenení všetkých prác a dodávok v súlade s poskytnutými súťažnými podkladmi.

 

6. Možnosť predloženia ponuky:     Na celý predmet obstarávania.

7. Variantné riešenie:   Neumožňuje sa.

 

8.  Lehota na dodanie predmetu obstarávania:

                         Predpokladaný termín zahájenia prác:    10/2017

                         Obstarávateľ požaduje práce realizovať do  45 dní od zahájenia realizácie prác.

 

9.   Poskytovanie súťažných podkladov : 

Súťažné podklady na základe písomnej, alebo telefonickej žiadosti  predloženej  verejnému obstarávateľovi  do 25.09.2017 do 12,00 hod.  obdrží  záujemca od verejného obstarávateľa.

       Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobné prevzatie, alebo zaslanie poštovou zásielkou.

      Úhrada za súťažné podklady:  nevyžaduje sa

 

10.  Uplynutie lehoty na predloženie dokladov a ponúk:    

             02.10.2017  do 12 00 hodiny

 Ponuku doručiť na adresu obstarávateľa, uvedenú v bode 1.

             Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  

             Vysvetľovanie údajov uvedených vo Výzve  alebo súťažných podkladov na 

      základe písomnej žiadosti  predloženej  verejnému obstarávateľovi  do 29.09.2017 bude   zaslané všetkým záujemcom elektronickou formou do 29.09.2017

11. Otváranie obálok s ponukami:    02.10.2017 o 14,00 hodine, v kancelárii  starostu, Mestská časť Košice - Ťahanovce, Ťahanovská 28,  040 13  Košice

12. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

Financovanie z prostriedkov  verejného obstarávateľa,  fakturácia sa uskutoční  po ukončení realizácie prác, po  prevzatí  stavby od  zhotoviteľa.

Preddavky sa neposkytujú..

13.  Kritéria na hodnotenie ponúk:    Cena.

      Najlepšie bude hodnotená ponuka uchádzača s najnižšou cenou pri ocenení všetkých prác a dodávok v súlade s poskytnutými súťažnými podkladmi.

   

14. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:  31.10.2017

 

15. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, zmeniť  termíny a rozsah  zákazky na predmet obstarávania.

Náklady spojené so spracovaním ponuky uchádzača znáša uchádzač.

 

16. Súťažné ponuky sa záujemcom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní. V prípade, že ponuka uchádzača bude pre verejného obstarávateľa  prijateľná, bude úspešný uchádzač  vyzvaný na rokovanie  o realizácii predmetu obstarávania.

 

    Košice, 18.09.2017

 

Ing.  Ján Nigut, v.r.

  starosta MČ


 
 

dnes je: 20.2.2018

meniny má: Lívia

Oznámenie o určení času a miesta konania volieb

Starosta určil čas a miesto konania volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja

Prebieha zber vianočných stromčekov

Vyložte ich na kontajneroviská Madridskej ulice

Betlehémske svetlo 2017

Na Štedrý deň aj v Ťahanovciach

Sustreďme odpad veľkých rozmerov na odpratanie

Už posledný tohtoročný veľkokapacitný kontajner v rámci celoročného upratovania bude odvezený z Madridskej ulice.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Údržba miestneho chodníka Ťahanovská ulica – nepárne čísla. MČ Košice - Ťahanovce predkladá a očakáva spracovanie súťažných podkladov na základe písomnej, alebo telefonickej žiadosti predloženej verejnému obstarávateľovi do 25.09.2017 do 12,00 hod. .

Pre novembrové voľby do VÚC boli zriadené dva okrsky

Vo voľbách do VÚC pristúpime k urnám v dvoch okrskoch. V Kultúrnom dome Ťahanovce a v Základnej škole Želiarska.

Jubilantov pozdravil a obdaril starosta

Slávnostné stretnutie jubilantov vo veku 70, 75, 80 a viac rokov sa uskutočnilo v nedeľu 22. októbra 2017

Ťahanovský ADVENT

Počas predvianočnej atmosféry MČ Ťahanovce pripravila pre svojich obyvateľov niekoľko spoločenských akcií.

Oznam pre voľby do VÚC

Informácia pre politické strany

„Dušičková“ doprava

Cesta pri cintoríne bude zjednosmernená v smere od Ťahanovskej ulice po Repnú v dňoch od 29.10.do 3.11.2017.

Zmena času

V nedeľu si hodiny nastavíme o hodinu späť

Verejné prerokovanie zmien a doplnkov

Verejnosti budú prezentované opravy schválenej dokumentácie ZaD 2014

Mesto Košice oznamuje prerokovanie zmien a doplnkov v územnom pláne.

Zmeny sa dotýkajú 12 častí mesta. Pozrite, či sa nedotýkajú aj vašich nehnuteľností, či zámerov.

Linka RA5 po novom

Cestujete do železiarní? Od nedele 1.10. si dajte pozor, aby ste stihli do práce. Mení sa zastávka pre nástup a výstup.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča na Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

Na Hlinkovej ulici pribudnú desiatky ďalších áut v kolóne

Od pondelka 38.týždňa do piatku 39.týždňa prebieha rekonštrukcia železničného priecestia

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru odvolaný

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach dňom 05.09.2017 od 14:00 odvolalo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Nové prerokovanie Územného plánu zóny Košice - Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014

Mesto Košice oznamuje, že ako orgán územného plánovania v zmysle platných zákonov dáva k dispozícii nahliadnutie pre nové prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie.

MČ opäť objednala autobus pre bezpečnú cestu do školy

Na trase Ťahanovská - Želiarska cestujete ráno zadarmo

Odpust sv. Anny v Ťahanovciach

Hlavná odpustová sv.omša bude celebrovaná o 10:30, prvá bude o 8:00 hodine.

Hasiči varujú pred manipuláciou s otvoreným ohňom v území

Vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru na pozemkoch a lesných porastoch

Železničné priecestie na čas uzavrú

Termín realizácie je stanovený na 18.9.2017 od 07:00hod. do 29.9.2017 do 17:00hod..

Hľadáme kandidátov na prísediacich

Podľa zákona o sudcoch a prísediacich na volebné obdobie 2018-2021 Okresný súd Košice 1 pripravuje voľby prísediacich.

Opatrenia po zistení vtáčej chrípky zrušili

Regionálna veterinárna sprava zrušila opatrenia vydané k prevencii šírenia vtáčej chrípky.

VSD odstaví elektrinu na Madridskej ulici

Prebehnú plánované práce na zariadení vysokého napätia

Urbariát Ťahanovce zvoláva na rokovanie svojich členov

Znova po roku zasadne Predstavenstvo a valná hromada

Oznam o prerušení dodávky elektriny

VSD plánuje prerušiť distribúciu elektriny kvôli prácam

Ťahanovce reprezentovali na severe Talianska

Provincia Biella bola strediskom prezentácie európskej solidarity v čase krízy. Mestská časť Košice-Ťahanovce bola jej súčasťou.

Dni Ukrajiny 2017 v Košiciach

Umelci z poza východnej hranice sa predstavia aj v Ťahanovciach

Divadelná kvapka krvi

V Štátnom divadle Košice za účasti Košického divadla OZ

Knihy pre slovenské deti na Ukrajine

Smäd po slovenčine neutícha

Zberný dvor v "magnezitke" otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

NARIADENIE

Predchádzajte nákaze vtáčej chrípky potenciálne sa šíriacej zo ZOO v Kavečanoch

Európa práve teraz- Solidarita v čase krízy

Miestni poslanci odsúhlasili účasť Ťahanoviec v projekte Európy pre občanov. Mladí ľudia môžu prejaviť svoj názor, ktorý začuje Európa.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka