Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Očakávaná údržba miestneho chodníka Ťahanovská ulica – nepárne čísla, je tu.Vytlačiť
 

Mestská časť Košice - Ťahanovce,  Ťahanovská 28,  040 13   Košice

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

 

 Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

1. Identifikácia obstarávateľa:

 Mestská časť Košice - Ťahanovce

 Ťahanovská 28,  040 13   Košice

IČO:   00 690 911 

Tel. č.:  055/636 94 28,

E- mail : tahanovce@centrum.sk

        V zmluvných veciach  obec  zastupuje  Ing. Ján Nigut – starosta MČ

 

2. Druh zákazky :

   Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác diela:

„ Údržba miestneho chodníka Ťahanovská ulica – nepárne čísla “

 

3. Miesto uskutočnenia stavebných prác, predpokladaná hodnota predmetu zákazky, typ zmluvy:

     Miesto uskutočnenia stavebných prác : k.ú. Ťahanovce, 040 13 Košice

     Predpokladaná hodnota predmetu zákazky : 26.000,- € s DPH

     Typ zmluvy: zmluva o dielo

 

„ Údržba miestneho chodníka Ťahanovská ulica – nepárne čísla “

 

      Opis prác:  ide o realizáciu  prác, súvisiacich s výmenou zámkovej dlažby  na Ťahanovskej ulici – nepárne čísla v  MČ Košice – Ťahanovce.

    Rozsah stavebných prác je špecifikovaný  vo výkaze – výmere, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov.              

          

4. Podmienky účasti záujemcov;  

Osobné postavenie zhotoviteľa, odborná spôsobilosť potrebná na realizáciu  zákazky na uskutočnenie stavebných prác:

 

 Záujemca je oprávnený  uskutočňovať stavebné práce v rozsahu:

V zmysle stavebného zákona a Živnostenského zákona. Záujemca musí predložiť doklad, kópiu,  originál alebo overenú fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať.

                  

5. Kritéria na hodnotenie ponúk:    Cena.

      Najlepšie bude hodnotená ponuka uchádzača s najnižšou cenou pri ocenení všetkých prác a dodávok v súlade s poskytnutými súťažnými podkladmi.

 

6. Možnosť predloženia ponuky:     Na celý predmet obstarávania.

7. Variantné riešenie:   Neumožňuje sa.

 

8.  Lehota na dodanie predmetu obstarávania:

                         Predpokladaný termín zahájenia prác:    10/2017

                         Obstarávateľ požaduje práce realizovať do  45 dní od zahájenia realizácie prác.

 

9.   Poskytovanie súťažných podkladov : 

Súťažné podklady na základe písomnej, alebo telefonickej žiadosti  predloženej  verejnému obstarávateľovi  do 25.09.2017 do 12,00 hod.  obdrží  záujemca od verejného obstarávateľa.

       Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobné prevzatie, alebo zaslanie poštovou zásielkou.

      Úhrada za súťažné podklady:  nevyžaduje sa

 

10.  Uplynutie lehoty na predloženie dokladov a ponúk:    

             02.10.2017  do 12 00 hodiny

 Ponuku doručiť na adresu obstarávateľa, uvedenú v bode 1.

             Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  

             Vysvetľovanie údajov uvedených vo Výzve  alebo súťažných podkladov na 

      základe písomnej žiadosti  predloženej  verejnému obstarávateľovi  do 29.09.2017 bude   zaslané všetkým záujemcom elektronickou formou do 29.09.2017

11. Otváranie obálok s ponukami:    02.10.2017 o 14,00 hodine, v kancelárii  starostu, Mestská časť Košice - Ťahanovce, Ťahanovská 28,  040 13  Košice

12. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

Financovanie z prostriedkov  verejného obstarávateľa,  fakturácia sa uskutoční  po ukončení realizácie prác, po  prevzatí  stavby od  zhotoviteľa.

Preddavky sa neposkytujú..

13.  Kritéria na hodnotenie ponúk:    Cena.

      Najlepšie bude hodnotená ponuka uchádzača s najnižšou cenou pri ocenení všetkých prác a dodávok v súlade s poskytnutými súťažnými podkladmi.

   

14. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:  31.10.2017

 

15. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, zmeniť  termíny a rozsah  zákazky na predmet obstarávania.

Náklady spojené so spracovaním ponuky uchádzača znáša uchádzač.

 

16. Súťažné ponuky sa záujemcom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní. V prípade, že ponuka uchádzača bude pre verejného obstarávateľa  prijateľná, bude úspešný uchádzač  vyzvaný na rokovanie  o realizácii predmetu obstarávania.

 

    Košice, 18.09.2017

 

Ing.  Ján Nigut, v.r.

  starosta MČ


 
 

dnes je: 21.8.2018

meniny má: Jana

Mesto Košice povoľuje líniovú stavbu stavebníkovi Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Stavba zahŕňa zriadenie TS, VN a úpravu NN v katastrálnom území Ťahanovce

Hasičský a záchranný zbor v Košiciach opäť vyhlásil „Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“

V tomto roku ide už o druhé vyhlásenie. Po prvý raz ho OR HaZZ vyhlásilo 15. 6. 2018, a odvolalo po dvoch týždňoch, 29. 6. 2018. Dnes si opäť dávajme pozor na otvorený oheň. Je tu spomínané RIZIKO!

Deň obce Ťahanovce 2018

Pozývame vás na oslavu Dňa obce Ťahanovce vo sviatočný deň 5.7.2018

Celoročné upratovanie 2018

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Výzva na predkladanie ponúk

Oprava chodníka Želiarska ulica-párne čísla

Miestna samospráva určila počet poslancov a volebný obvod.

V nasledujúcom období bude v Ťahanovciach pracovať 5 poslancov a starosta na celý úväzok.

Určené všetkým chovateľom ošípaných okresu Košice.

Potravinová správa Košice-mesto upozorňuje všetkých občanov- chovateľov ošípaných aj neregistrovaných, že sme v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných.

Urbariát Ťahanovce zvoláva svoje Valné zhromaždenie

Výbor Pozemkového spoločenstva v Ťahanovciach pripravuje na 16.6.2018 o 16:00hod. v kultúrnom dome zasadnutie valného zhromaždenia

Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnosť VSD, a.s. pripravuje výmenu (úpravu) NN vedenia a DP

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

TIP na víkend

Aj Rušňoparáda 2018 bude o láske a obdive k železnej ceste

Vakcinácia spoločenských zvierat

V piatok a v sobotu, 1.a 2.júna 2018 bude na parkovisku pred Kultúrnym domom v Ťahanovciach vykonaná vakcinácia psov a mačiek.

Koncentrujme starostlivosť o štvornohých miláčikoch na jednom mieste

Voľný výbeh psov sústredený na tzv. Psej lúke môže zabezpečiť čistý trávnik v okolí rodinných a bytových domov.

Zmena zimného času na letný čas

Nedeľa, 25. marca 2018 čas meníme z 2:00 na 3:00 hodinu

Nový územný plán pre Košice

Mesto Košice oznamuje verejnosti podľa stavebného zákona, že vytvára dokument „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia". Verejnosť sa môže písomne vyjadriť.

MČ opäť objednala autobus pre bezpečnú cestu do školy

Na trase Ťahanovská - Želiarska cestujete ráno zadarmo

Dni Ukrajiny v Košiciach

Už 4.ročník prezentácií účastníkov, výstav, tanečných súborov, dizajnérov

Pozemkový odbor okresného úradu informuje

Začalo konanie vo veci vyporiadania vlastníctva pozemkov v záhradkárskej osade ZO SZZ 32-67 Košice – Nad Vinicami.

Linka RA5 po novom

Cestujete do železiarní? Od nedele 1.10. si dajte pozor, aby ste stihli do práce. Mení sa zastávka pre nástup a výstup.

Hľadáme kandidátov na prísediacich

Podľa zákona o sudcoch a prísediacich na volebné obdobie 2018-2021 Okresný súd Košice 1 pripravuje voľby prísediacich.

Nové prerokovanie Územného plánu zóny Košice - Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014

Mesto Košice oznamuje, že ako orgán územného plánovania v zmysle platných zákonov dáva k dispozícii nahliadnutie pre nové prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie.

Ťahanovce reprezentovali na severe Talianska

Provincia Biella bola strediskom prezentácie európskej solidarity v čase krízy. Mestská časť Košice-Ťahanovce bola jej súčasťou.

Knihy pre slovenské deti na Ukrajine

Smäd po slovenčine neutícha

Zberný dvor v "magnezitke" otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka