Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o strategickom dokumenteVytlačiť
 

Oznámie o prerokovaní návrhu ÚPN-HSA, Zmeny a doplnky 2016/2

- Verejná vyhláška


Publikoval: Ing.arch Roman Račko 

 V zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že mesto Košice ako orgán územného plánovania (podľa § 16 a § 18 stav. zákona) začalo s prerokovaním návrhu Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2. 

Verejné prerokovanie návrhu Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2, na ktorom bude podaný výklad riešenia, sa bude konať v budove Magistrátu Mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Miestnosť D310 dňa 28.11.2016 o 16.00 hod.

Predmetom týchto zmien a doplnkov sú:

Zmena č.111: MČ Košice - Barca – lokalita Cyklocestička Barca - Šebastovce

Doplnenie novej trasy cyklocestičky medzi MČ – Barca a MČ – Šebastovce do výkresu č.7– Verejné dopravné vybavenie, v zmysle schválenej koncepcie „Stratégia dopravy a dopravných stavieb Mesta Košice".

Zmena č.112: MČ Košice - Barca – lokalita Hospodársky dvor Barca

Zmena funkčnej regulácie časti návrhovej polyfunkčnej plochy mestského a nadmestského

občianskeho vybavenia, výroby, skladov a stavebnej výroby na návrhovú obytnú plochu

málopodlažnej zástavby. 

Zmena č.113: MČ Košice-Sever – lokalita Pod Bankovom 

Rozšírenie návrhovej obytnej plochy málopodlažnej zástavby, zaregulovanej v rámci ZaD

2015 o nové plochy na úkor plôch pôvodnej nezmenenej funkcie, existujúcej

záhradkárskej lokality, existujúcej rekultivačnej zelene a plochy lesa, v zmysle overovacej

štúdie. Potreba obstarať zmeny a doplnky ÚPN-Z Košice - Pod Bankovom. Potreba zohľadniť špecifické podmienky zakladania na poddolovanom území v zmysle STN 730039.

Zmena č.114: Celé územie mesta

Umiestňovanie reklamných stavieb na území Mesta Košice. Zapracovanie podmienok umiestňovania reklamy podľa návrhu ÚHA.

Zmena č.115: MČ Košice - Luník IX – Zmena zástavby na sídlisku Luník IX

Zmena funkčného využitia časti sídliska Luník IX na návrhovú obytnú plochu

málopodlažnej zástavby má umožniť komunitnú svojpomocnú výstavbu obydlí.

Zmena č.117: MČ Košice - Sídlisko nad Jazerom – lokalita Labaš - Textilná

Zmena súčasnej územnej rezervy na funkciu umožňujúcu rozšírenie skladového areálu

Labaš a potvrdenie existujúcej záhradkárskej lokality

Zmena č.118: MČ Košice - Juh – lokalita Obchodné centrum VŠA 

Zmena trasovania pešieho ťahu (korza) územím a úprava regulatívov.

Zmena č.120: Celé územie mesta - Úprava koncepcie zásobovania elektrickou energiou

Čiastkové zmeny výkresu č. 6 – Zásobovanie elektrickou energiou na základe

odsúhlasených požiadaviek VSD, a.s.

Zmena č.121: Celé územie mesta – Zrušenie obmedzenia dĺžky dopr. prístupu pre rodinné domy.

Zrušenie regulatívu v časti C. Doprava, ods. 9 

Zmena č.122: Celé územie mesta – Zakreslenie geologických javov evidovaných na území mesta.

Zapracovanie digitálneho podkladu mapujúceho náchylnosť územia k svahovým

deformáciám (podklad od ÚHA) a diferenciácia jednotlivých javov na aktívne, potenciálne

a stabilizované na základe informácií od Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.

Zmena č.123: MČ Košice - Barca – lokalita Priemyselný park Letisko

Rozšírenie návrhovej plochy zariadení výroby, skladov a stavebnej výroby.

Spracovateľom Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2 je Ing. arch. Ján Sekan, AA SKA.

Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie tejto územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona je Ing. arch. Miroslav Roháľ, reg. č. 269.

S textovou a grafickou časťou návrhu Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2 sa môžete oboznámiť na Útvare hlavného architekta mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 3. poschodie, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín a tiež na internetovej stránke mesta www.kosice.sk .

Zdroj: http://kosice.sk/article.php?id=18348Pripomienky k dokumentácii adresujte písomne na Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Tr. SNP 48/A, 04011 Košice, a to do 30 dní od dátumu zverejnenia Oznámenia na úradnej tabuli mesta.


 
 

dnes je: 22.1.2018

meniny má: Zora

Oznámenie o určení času a miesta konania volieb

Starosta určil čas a miesto konania volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja

Prebieha zber vianočných stromčekov

Vyložte ich na kontajneroviská Madridskej ulice

Betlehémske svetlo 2017

Na Štedrý deň aj v Ťahanovciach

Sustreďme odpad veľkých rozmerov na odpratanie

Už posledný tohtoročný veľkokapacitný kontajner v rámci celoročného upratovania bude odvezený z Madridskej ulice.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Údržba miestneho chodníka Ťahanovská ulica – nepárne čísla. MČ Košice - Ťahanovce predkladá a očakáva spracovanie súťažných podkladov na základe písomnej, alebo telefonickej žiadosti predloženej verejnému obstarávateľovi do 25.09.2017 do 12,00 hod. .

Pre novembrové voľby do VÚC boli zriadené dva okrsky

Vo voľbách do VÚC pristúpime k urnám v dvoch okrskoch. V Kultúrnom dome Ťahanovce a v Základnej škole Želiarska.

Jubilantov pozdravil a obdaril starosta

Slávnostné stretnutie jubilantov vo veku 70, 75, 80 a viac rokov sa uskutočnilo v nedeľu 22. októbra 2017

Ťahanovský ADVENT

Počas predvianočnej atmosféry MČ Ťahanovce pripravila pre svojich obyvateľov niekoľko spoločenských akcií.

Oznam pre voľby do VÚC

Informácia pre politické strany

„Dušičková“ doprava

Cesta pri cintoríne bude zjednosmernená v smere od Ťahanovskej ulice po Repnú v dňoch od 29.10.do 3.11.2017.

Zmena času

V nedeľu si hodiny nastavíme o hodinu späť

Verejné prerokovanie zmien a doplnkov

Verejnosti budú prezentované opravy schválenej dokumentácie ZaD 2014

Mesto Košice oznamuje prerokovanie zmien a doplnkov v územnom pláne.

Zmeny sa dotýkajú 12 častí mesta. Pozrite, či sa nedotýkajú aj vašich nehnuteľností, či zámerov.

Linka RA5 po novom

Cestujete do železiarní? Od nedele 1.10. si dajte pozor, aby ste stihli do práce. Mení sa zastávka pre nástup a výstup.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča na Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

Na Hlinkovej ulici pribudnú desiatky ďalších áut v kolóne

Od pondelka 38.týždňa do piatku 39.týždňa prebieha rekonštrukcia železničného priecestia

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru odvolaný

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach dňom 05.09.2017 od 14:00 odvolalo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Nové prerokovanie Územného plánu zóny Košice - Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014

Mesto Košice oznamuje, že ako orgán územného plánovania v zmysle platných zákonov dáva k dispozícii nahliadnutie pre nové prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie.

MČ opäť objednala autobus pre bezpečnú cestu do školy

Na trase Ťahanovská - Želiarska cestujete ráno zadarmo

Odpust sv. Anny v Ťahanovciach

Hlavná odpustová sv.omša bude celebrovaná o 10:30, prvá bude o 8:00 hodine.

Hasiči varujú pred manipuláciou s otvoreným ohňom v území

Vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru na pozemkoch a lesných porastoch

Železničné priecestie na čas uzavrú

Termín realizácie je stanovený na 18.9.2017 od 07:00hod. do 29.9.2017 do 17:00hod..

Hľadáme kandidátov na prísediacich

Podľa zákona o sudcoch a prísediacich na volebné obdobie 2018-2021 Okresný súd Košice 1 pripravuje voľby prísediacich.

Opatrenia po zistení vtáčej chrípky zrušili

Regionálna veterinárna sprava zrušila opatrenia vydané k prevencii šírenia vtáčej chrípky.

VSD odstaví elektrinu na Madridskej ulici

Prebehnú plánované práce na zariadení vysokého napätia

Urbariát Ťahanovce zvoláva na rokovanie svojich členov

Znova po roku zasadne Predstavenstvo a valná hromada

Oznam o prerušení dodávky elektriny

VSD plánuje prerušiť distribúciu elektriny kvôli prácam

Ťahanovce reprezentovali na severe Talianska

Provincia Biella bola strediskom prezentácie európskej solidarity v čase krízy. Mestská časť Košice-Ťahanovce bola jej súčasťou.

Dni Ukrajiny 2017 v Košiciach

Umelci z poza východnej hranice sa predstavia aj v Ťahanovciach

Divadelná kvapka krvi

V Štátnom divadle Košice za účasti Košického divadla OZ

Knihy pre slovenské deti na Ukrajine

Smäd po slovenčine neutícha

Zberný dvor v "magnezitke" otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

NARIADENIE

Predchádzajte nákaze vtáčej chrípky potenciálne sa šíriacej zo ZOO v Kavečanoch

Európa práve teraz- Solidarita v čase krízy

Miestni poslanci odsúhlasili účasť Ťahanoviec v projekte Európy pre občanov. Mladí ľudia môžu prejaviť svoj názor, ktorý začuje Európa.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka