Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Uradná tabuľa

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republikyVytlačiť
 

DEFINITÍVNE VÝSLEDKY:

Zo Štatistického úradu:

http://volbysr.sk/sk/data01.html

súbor na stiahnutie je dole...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delegovanie členov a náhradníkov miestnej volebnej komisie je možné:

-zaslať poštou na adresu miestneho úradu, alebo mailom.

podatelna@tahanovce.eu

Okrsková volebná komisia

Lehota na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií je do 01. apríla 2019 a lehota na ich prvé zasadanie do 15. apríla 2019. Do okrskovej volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie. Týka  sa všetkých politických strán, ktorých kandidátne listiny boli zaregistrované  pre voľby do Európskeho parlamentu.

V obci, v ktorej je utvorený iba jeden volebný okrsok.

(MÚ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácia pre voliča

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 25. mája 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Informácie pre voliča / information for the voter


 
 
Položky 1-10 z 11

Správy

Výbor „Pozemkového spoločenstva URBARIÁT Ťahanovce“ zvoláva VALNÉ ZHROMAŽDENIE. Vytlačiť
 

Pozemkové  spoločenstvo   URBARIÁT   Ťahanovce

 

Výbor    „Pozemkového spoločenstva  URBARIÁT  Ťahanovce“ zvoláva

v a l n é    z h r o m a ž d e n i e

ktoré sa uskutoční dňa   15.6.2019  o  16.00  hod. v kultúrnom dome

MČ Košice - Ťahanovce, Ťahanovská 28.

PROGRAM

 1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
 2. Správa o činnosti pozemkového spoločenstva za rok  2018
 3. Správa o hospodárskych výsledkoch pozemkového spoločenstva za rok 2018
 4. Správa dozornej rady za rok  2018
 5. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky
 6. Informácia o priebehu reštitúcii a zápise do katastra
 7. Zmeny interných predpisov a noriem Pozemkového spoločenstva Urbariát Ťahanovce vyplývajúce zo zákona č. 110/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách
 8. Diskusia – rôzne
 9. Návrh na uznesenie
 10.  Záver

 

Prezentácia je od 14.00 hod.

Členovia, ktorí sa nemôžu zúčastniť valného zhromaždenia, môžu splnomocniť iného člena zastupovaním. Vzhľadom na kapacitu miestnosti odporúčame manželom a blízkym príbuzným, aby rodinu na valnom zhromaždení zastupoval jeden splnomocnený člen rodiny.

Ďakujeme za pochopenie.


 
 

HASIČSKÉ OKRESNÉ RIADITEĹSTVO V KOŠICIACH VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARUVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Košiciach
Požiarnická 4, 040 01  Košice

č.: ORHZ-KE1-542-001/2019                                       V Košiciach dňa 08.03.2019

v zmysle § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších  predpisov a § 2 ods. 2) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch

v územnom obvode okresov Košice - okolie
odo dňa 08.03.2019 od 12.00 hod. do odvolania.

 

pplk. Ing. Tomáš Berzétei

riaditeľ
Okresného riaditeľstva
HaZZ v Košiciach


 
 

Zberné suroviny otvorené pre výkup, zber a triedenie odpadovVytlačiť
 

Zberový závod Košice, Magnezitárska 16, Košice

otvorené od 01.11. do 31.03. od 01.04. do 31.10
Pondelok 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00
Utorok 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00
Streda 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00
Štvrtok 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00
Piatok 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00
Sobota zatvorené zatvorené
Nedeľa zatvorené zatvorené

 

 


 
 
Položky 1-10 z 11

Aktuality

Východoslovenská distribučná pristúpila k realizácii obnovy VN elektrozariadení.Vytlačiť
 

ŤAHANOVCE. My všetci sa bez elektrickej energie už nezaobídeme. Keď nastane výpadok elektriny aj na krátky čas, vie nás to totálne vyviesť z rovnováhy. Doposiaľ zaužívané obvyklé spôsoby vyhľadávania porúch pracovníkmi elektrární malo niekoľko nevýhod. Dážď, sneh, vietor, ich kombinácia a ešte k tomu neprístupný terén alebo preťaženie siete dokáže nás ako odberateľov, poriadne rozčúliť. Aby boli výpadky elektriny čo najkratšie, aby sa im predchádzalo, aby v prípade kalamity či nečakaných externých vplyvov bolo riadenie dodávky efektívne, nastupuje VSD.

V ťahanovskej lokalite Vinice budú vymenené aj klasické stožiarové transformátory za kioskové. Vzdušné tzv. drôtové vedenie poza cintorín a záhradkárske lokality nahradí káblové vedenie uložené v zelených pásoch Ťahanovskej a pod cestou Brusnicovej ulice. Následne budú (asi v apríli) betónové stožiare VN (22kV) demontované. Tie v záhradkách, nad garážami/cintorínom i pred Madridskou ulicou. Lokalita Repniská bude uvoľnená. Všetky práce budú prevádzané počas pracovných dní a hodín. Preto vás žiadame o strpenie dopravnej situácie a pochopenie počas nadchádzajúcich týždňov.

MÚ MČ


 
 

Výzva na vykonanie výrubu /okliesnenia stromov a iných porastovVytlačiť
 

     VSD, a. s. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k. ú. Ťahanovce, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia č. VN 218 vo vlastníctve spoločnosti VSD, a. s., k odstráneniu a okliesneniu stromov a iných porastov, ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky. Termín odstránenia je 21. marca 2019.

Bližšie informácie a kontakty v prílohe.


 
 

Zberný dvor Magnezitárska pre občanov mesta KošiceVytlačiť
 

    Už od 01.07.2016 je otvorený Zberný dvor Magnezitárska pre občanov mesta Košice. Kontakt: 055 / 799 99 26

Otváracie hodiny sú nasledovné:

ZIMNÝ REŽIM (01.október až 31.marec)

Pondelok až piatok: 09.00 - 17.00

sobota:                    08:00 - 15:00

 obedňajšia prestávka: 12.30 – 13.00

 

LETNÝ REŽIM (01. apríl -- 30. september)

Pondelok až sobota:   07.00 - 18.00

obedňajšia prestávka: 12.30 – 13.00

                                      

 

    Vážení Košičania,
dovoľujeme si vás informovať, že od 14.03.2016 je možné plne využívať všetky zberné dvory v Košiciach za účelom odvezenia drobného stavebného  odpadu (DSO). Obyvateľom s menším objemom DSO odporúčame, aby DSO v množstve do 300 kg (menší vozík v rozmeroch 1,5 x 1,0 x 0,2 m) nosili na ZD Jesenského 4.
Ďakujeme.

Tím KOSIT

Info:

     S účinnosťou od 01.01.2016 sa v súlade s novým Zákonom o odpadoch ( 79/2015 Z.z.) vykonáva spätný zber opotrebovaných  pneumatík (160103)  na určených predajných miestach a v autoservisoch.

     Zberné dvory sú určené iba pre občanov s trvalým pobytom v Košiciach. Pre firmy a organizácie je určená spaľovňa. Všetky zberné miesta slúžia na odborné a najmä ekologické nakladanie s rôznym druhom odpadu.

     Môžete tu priniesť obyčajný aj špeciálny (nebezpečný, toxický, …) odpad, ktorý nie je možné vyhodiť do bežných kontajnerov na odvoz komunálneho odpadu z dôvodu jeho množstva, objemu alebo charakteru.

Ďalšie podrobnosti:

kosit.sk/informacie-pre-verejnost/zberny-dvor/


 
 
Položky 1-10 z 11

Harmonogram zvozu odpadu

Celoročné upratovanie veľkokapacitnými kontajnermi 2019Vytlačiť
 

KOŠICE. Systém celoročného upratovania je rovnaký ako v minulom roku. Je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní veľkokapacitných kontajnerov (VKK) na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch.

V priebehu roka budú kontajnery v mestskej časti rozmiestnené a stiahnuté spolu 10 krát. Je to aktivita, ktorá pomáha občanom zbaviť sa už starých alebo nepotrebných vecí.

Radi vás upozorňujeme, aby ste odpad, ktorý vhadzujete do veľkokapacitného kontajnera minimalizovali, teda zmenšovali jeho objem a nenapĺňali kontajner do výšky nad 30 cm od horného okraja.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste odpad, ktorý sa nevmestí do VKK neukladali vedľa kontajneru ale využili možnosť odovzdať ho na jednom z košických piatich zberných dvorov.

Odpad pohodený na zemi je vnímaný ako čierna skládka a my veríme, že nikto z nás nemá záujem ju vytvárať a znečisťovať svoje okolie a prírodu.


 
 
Položky 1-10 z 11

Výberové konania

Hľadáme zamestnancaVytlačiť
 

Mestská časť Košice – Ťahanovce

 

zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste s nástupom od 1. júla 2019 na pozíciu : traktorista - údržbár

 Kvalifikačné predpoklady na uvedenú  pracovnú  pozíciu:

úplné stredoškolské vzdelanie - predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z.)

Požiadavky na zamestnanca:

- samostatnosť, schopnosť zvládať záťažové situácie a flexibilita

- schopnosť pracovať v tíme

- ochota spolupracovať

- vodičský preukaz skupiny B, T, E

- prax v oblasti vítaná

- precíznosť, dôslednosť

Požadované doklady:

- motivačný list a žiadosť o prijatie do zamestnania

- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a písomného kontaktu

- písomný  súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberu podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Platové zaradenie - funkčný plat na ponúkanú  pozíciu je stanovený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

mzda: cca 700,-eur netto

Výber na pracovnú pozíciu sa uskutoční – osobným pohovorom.

Kontaktovať budeme iba kandidátov spĺňajúcich všetky požiadavky. Za pochopenie ďakujeme.

Termín pohovoru bude dohodnutý telefonicky, prípadne elektronicky.

 Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte v termíne do 15.6. 2019 na adresu: Miestny úrad mestskej časti Košice - Ťahanovce, Ťahanovská 28, 04013 Košice, elektronicky na tahanovce@centrum.sk


 
 

Výzva na predloženie ponúk v osvetleníVytlačiť
 

Výzva na predloženie ponuky

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(služby)

Názov zákazky: „Výmena osvetľovacích hlavíc verejného osvetlenia na ulici Repná a Želiarska“

 

 1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Úradný názov:          Mestská časť Košice – Ťahanovce

Sídlo:                          Ťahanovská 28, 040 13 Košice, SR

Štatutárny orgán:     Ing. Ján Nigut – starosta

IČO: 00690911                                 DIČ: 2020762953

Kontaktné miesto:

Kontaktná osoba: Peter Kasterko

Telefón: 055/6369428, 0905364647

E-mail:

Spoločný slovník obstarávania CPV:

Hlavný predmet

Hlavný slovník:

NUTS kód: SK042

 

 1. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:

„Výmena osvetľovacích hlavíc verejného osvetlenia na ulici Repná a Želiarska“

 1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

„Výmena osvetľovacích hlavíc verejného osvetlenia na ulici Repná a Želiarska“

Verejný obstarávateľ  odporúča obhliadku, avšak neorganizuje ju.

 

 1. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY ( bez DPH) : 7.400 €
 2. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY: 

Predmet zákazky nie je delený na časti

 1. VARIANTNÉ RIEŠENIE:

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu

7. LEHOTA PREDKLADANIA PONÚK:

Do: 07.05.2019                                             Do: 12,00 hod.

8. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK:

Do: 07.09.2019

9. STANOVENIE CENY:

Do ceny je potrebné zahrnúť všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou predmetu zákazky:

„Výmena osvetľovacích hlavíc verejného osvetlenia na ulici Repná a Želiarska“

Cenu je potrebné uvádzať v eurách / € /. V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.

10.  Zmluvné podmienky:

Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie zmluvy o poskytnutí elektrikárskych prác na „Výmena osvetľovacích hlavíc verejného osvetlenia na ulici Repná a Želiarska“

 

Miestom plnenia predmetu zákazky: Repná a Želiarska ulica, Košice - Ťahanovce

Lehota dodania predmetu zákazky: 20 dní od účinnosti zmluvy.

Splatnosť faktúry: 120 kalendárnych dní

11. Podmienky účasti:

Uchádzač predloží nasledovné doklady:

 • Výpis z obchodného registra / Živnostenského registra / doklad o oprávnení  poskytovať služby podľa predmetu zákazky /
 • Cenovú ponuku

 

Slovenská republika

 

Ponuky zaslané po lehote predkladanie ponúk, na inú adresu, inak, v inom jazyku, alebo ak doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti, alebo nebude uchádzač spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa Výzvy na predloženie cenovej ponuky, ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude verejné a to 07.05.2019 o 12.30 hod. v zasadačke miestneho úradu, Ťahanovská 31, Košice Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na doručenie ponúk.

Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v tejto výzve. Uchádzač nemá právo si uplatňovať u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s prípravou ponuky, so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.

12. ZRUŠENIE SÚŤAŽE:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo prieskum trhu zrušiť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom.

Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž, ak cenové ponuky presiahnu limit zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž aj v prípade, ak predložené ponuky sú vyššie ako bola predpokladaná hodnota zákazky.

Prílohy  :

 • Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií časť 1.

Vypracoval: Peter Kasterko

Dňa: 24.04.2019

 

Výzva na predloženie ponuky

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117

Zákona č. 343/2015 Z.z.. o verejnom obstáravaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

/ služby /

Názov zákazky: „Výmena osvetľovacích hlavíc verejného osvetlenia na ulici Repná a Želiarska“

Identifikácia verejného obstarávateľa

Úradný názov: Mestská časť Košice – Ťahanovce

Sídlo:               Ťahanovská 28, 040 13 Košice, Slovenská republika

Štatutárny orgán: Ing. Ján Nigut – starosta obce

IČO: 00690911        DIČ: 2020762953

Kontaktná osoba: Peter Kasterko

Telefón: 0905364647

E-mail: prednosta@tahanovce.eu

 1. Identifikácia uchádzača

Názov:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Som platcom DPH/ nie som platcom DPH, /vyznačiť/

Kontaktné údaje:

Kontaktná osoba:

Telefón/FAX:

E-mail:

 1. Návrh na plnenie kritérií:

/ uchádzač uvedie celkový súčet jednotkových cien /

 

„Výmena osvetľovacích hlavíc verejného osvetlenia na ulici Repná a Želiarska“               

 

Popis                                             MJ                  Jednotková             DPH 20%        Jednotková

                                                                         Cena bez DPH             v EUR           cena s DPH

Kábel cyky 3x1,5                            46 m

Kábel cyky 3x1,5 - montáž             46 m

Svietidlo CityLED 17-40 W            23 ks

Svietidlo CityLED 17-40 W - montáž   23 ks

Demontáž starého svietidla            23 ks

Autonómne stmievanie                   23 ks

Autonómne stmievanie - montáž    23 ks

Výložník                                          23 ks

Výložník – montáž                          23 ks

Demontáž starého výložníka          23 ks

 

 

                                         Celkom za celý predmet zákazky bez DPH:....................................                                                                                        DPH 20 %:....................................

                                             Celkom za celý predmet zákazky s DPH:....................................

 


 
 
Položky 1-10 z 11

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

Pozemkové spoločenstvo zvoláva členov

Aj v tomto roku Urbariát Ťahanovce zasadne vo Valnom zhromaždení

VSD mení VN nadzemné vedenie za zemné

Žiadna domácnosť, fyzická či právnická osoba sa nezaobíde bez elektriny

Celoročné upratovanie 2019

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Oznam o dražbe úpadcu MEPOS

Ide o dva pozemky v k.ú. Ťahanovce

Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od piatka 8. marca je zakázané narábať s otvoreným ohňom na pozemkoch s porastom a v lese do odvolania.

VSD a.s. vyzýva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Vlastníci sú vyzvaní na orez stromov a krov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

Zberný dvor v "magnezitke" stále otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka