Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Urbanistika

Mestská časť je situovaná v mieste, kde pahorkatina prechádza do širšie otvoreného územia košickej kotliny. Z pôvodného charakteru prícestnej dediny postupne prerástla v dedinu hromadnú. Jej stred tvorila a tvorí rozšírená hlavná ulica (dnes "Ťahanovská") v trase plytkej erozívnej muldy s kostolom a hustou zástavbou obytných domov na úzkych a dlhých parcelách. Zrejme z nedostatku plôch, vhodných pre výstavbu, vyvinul sa spôsob postupnej čoraz hlbšej zástavby parciel, ktorý je pre najstaršiu časť obce charakteristickým. Pôvodné obytné domy boli prízemné, s pitvorom, s izbou do ulice, zakryté valbovou strechou, s hlavnou fasádou s dvomi okennými osami. Za obytné objekty sa stavali hospodárske staviská, naprieč pozemkom potom neveľké stodoly, ktoré sa však zachovali len výnimočne.

Smerom k severozápadnému okraju mestskej časti zástavba prechádza do skupinových zhlukov, usporiadaných podľa terénnych daností a možností vedenia prístupových komunikácií v členitom teréne erozívnych rýh. Z pôvodne roztrúsenej zástavby postupným dostavovaním vo vhodných polohách vzniká tu ucelená rôznorodo usporiadaná priestorová urbánna štruktúra charakteristického vzhľadu a prirodzeného meradla, vhodne korešpondujúca s rozmanitosťou prírodného prostredia.

Za potokom, tečúcim erozívnou muldou sa neskôr vytvorila paralelná, jednostranne intenzívne zastavaná ulica (na Hájiku), ktorou sa končil historický ťahanovský intravilán. Novšia výstavba je umiestnená pozdĺž železničnej trate a má už charakter "pomeštených" rodinných domov, len s menšími a ojedinelými hospodárskymi staviskami, podobne na prístupovej ceste z Košíc (Magnezitárska ulica).

Novšia povojnová, ale i najnovšia výstavba je sústredená hlavne na ucelenom území smerom k Magnezitke, do Repnej a Želiarskej ulice. Pôvodne riedka zástavba sa postupne zahusťovala a zahusťuje, niekedy i do hĺbky parciel. Domy sa premieňajú z prvých s pozdĺžnym dispozičným radením na typický novší až najnovší štvorcový pôdorys a v poslednom desaťročí 20.storočia sa stavali výlučne poschodové domy, najviac s plochou strechou. Popri tom sa, samozrejme, zahusťovala i staršia zástavba v historickom jadre, domy sa rekonštruovali, obnovovali alebo aj nadstavovali a prestavovali. Väčšia enkláva novej zástavby vznikla na konci Brusnicovej ulice, pod Želiarskymi vinicami, menšie zoskupenia i na konci vetiev Jazvečej ulice. Táto zástavba je vcelku tvarovo disciplinovaná, usporiadaná na pravidelnej parcelárii a má, pokiaľ to terénne podmienky dovoľujú i konštantný odstup od ulíc.

Obci doposiaľ dominuje farský kostol (rím.kat.), neskoroklasicistický, z roku 1850, primerane udržiavaný, resp. reštaurovaný. Náprotivná veľká budova fary pochádza z roku 1795, bola postavená ako klasicistická, najnovšia obnova jej však dala viacero súdobých prvkov.

Ďalším dominujúcim objektom je základná škola (z konca 60-tych rokov 20.storočia) s novšími objektami učební a telocvične.

Na hornom konci hlavnej ulice je umiestnený rozsiahly cintorín.

Sídlisko Ťahanovce je rozostavané od druhej polovice 80-tych rokov v katastri obce Ťahanovce, Z tohoto katastra sa pri územno-správnom členení mesta vyčlenilo územie "sídliska", ktoré okrem plôch pre obytnú zástavbu zahŕňa celý severný výrobný obvod a plochy lesoparku až po hranicu mestského katastra vrátane areálu Krematória. Podľa pôvodných koncepcií mal obytný súbor Ťahanovce s výnimkou priemyselného obvodu zahŕňať celé voľné územie, t.j. vrátane sanačnej prestavby pôvodnej obce a ďalších rozvojových lokalít nad obcou ("Pod Vinicami", "Vinice"), realizovaných z podstatnej časti v intenzívnej sídliskovej štruktúre a v panelovej technológii. Takto boli postupne projekčné pripravené I. - V. stavba súboru, celkom pre cca 40.000 obyvateľov a na úrovni územno-plánovacej prípravy ďalšie stavby (tzv. Ťahanovce - Západ) pre ďalších cca 24.000 obyvateľov. V roku 1990 sa realizácia III. stavby načas zastavila a až v roku 1991 sa mesto rozhodlo ukončiť ju tak, ako bola vyprojektovaná a ďalej už podľa pôvodných koncepcií nepokračovať.

Dosiaľ postavená časť sídliska je výrazne poznamenaná intenzívnou hustotou zástavby, monokultúrou dvoch typov panelových bytových objektov, nedostačujúcou vybavenosťou, nízkym štandardom stavebných prác, najviac však nízkou kvalitou obytného prostredia.

Na plochách určených pre IV. a V. stavbu obytného súboru sú z časti realizované hrubé terénne úpravy podľa pôvodnej koncepcie zástavby.

Južne od obce Ťahanovce ležiaci výrobný obvod Sever má charakteristický vzhľad aditívne rastlej monofunkčnej priemyselno-distribučnej štruktúry bez výraznejších estetických kvalít, umocnených celým radom účelových provizórií, s absentujúcou starostlivosťou o životné prostredie a o úpravnosť.

Medzi sídliskom, obcou a výrobným obvodom sú voľné devastované plochy, z časti využívané ako zariadenie staveniska.

Ostatné riešené územie severne nad obcou tvorí poľnohospodársky lesný pôdny fond. Prvej terase nad obcou - na kóte 245 - 260 metrov, dominuje plocha ornej pôdy, v jej závere, v cípe nad železničným tunelom, je záhradkárska osada s cca 150 parcelami do 400 m2, zriadená v poslednom desaťročí. Staršie i novšie záhradkárske osady v hone "Vinice" sú umiestnené na strmom svahu nad dolnou terasou (cca 400 parciel). Na menšej hornej terase Dáriusova hora - s kótou 300 - 350 metrov, je orná pôda, z menšej časti pasienok. Ostatná časť riešeného územia (v hone Žúžeľ) je začlenená do lesného pôdneho fondu. Celé toto pre výhľadový rozvoj zástavby do úvahy prichádzajúce územie má priaznivé podmienky pre obytnú zástavbu, v prvom rade je to veľmi vhodná južná expozícia svahov, relatívne priaznivé klimatické pomery a príjemné krajinné prostredie s výhľadmi na mesto a na jeho okolie. Je však obtiažne dopravne sprístupniteľné a náročné na investície do technickej vybavenosti.

Západný cíp územia pozdĺž toku Hornádu je zatiaľ rekreačne využívaný. Za ťahanovskými tunelmi je staršia záhradkársko/chatová lokalita, využívajúca najmä pôvodné objekty provizórneho ubytovania (tábora) z čias výstavby nového tunela. Územie za železničnou traťou v úzkom páse popri Hornáde je upravené pre rekreačné využívanie. Náprotivné plochy pri Hornáde, oproti rekreačnému areálu "Anička", sú poľnohospodársky využívané ako orná pôda.

 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Orange zahájila práce na realizácii optickej trasy

Valná "hromada" Urbariátu tohto roku po druhykrát

Výbor „Pozemkového spoločenstva URBARIÁT Ťahanovce“ opäť zvoláva VALNÉ ZHROMAŽDENIE.

Červený kríž Košice pozýva na Deň otvorených dverí

Prebiehajú prípravy na Deň otvorených dverí 2019 v sídle na Komenského ulici

Celoročné upratovanie 2019

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Výzva na predloženie ponuky

Názov zákazky: „Odstránenie havarijného stavu povrchu vozovky na Ťahanovskej ulici“

Oznam o dražbe úpadcu MEPOS

Ide o dva pozemky v k.ú. Ťahanovce

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

Europe for Citizens 2019

Projekt: European Cities for a European Energy Policy

VSD mení VN nadzemné vedenie za zemné

Žiadna domácnosť, fyzická či právnická osoba sa nezaobíde bez elektriny

VSD a.s. vyzýva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Vlastníci sú vyzvaní na orez stromov a krov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky

Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od piatka 8. marca je zakázané narábať s otvoreným ohňom na pozemkoch s porastom a v lese do odvolania.

Zberný dvor v "magnezitke" stále otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

VSD informuje o prerušení dodávky elektriny

Uvedené ulice budú pre práce na vedení dňa 31.10. odpojené

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka