Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o strategickom dokumenteVytlačiť
 

Oznámie o prerokovaní návrhu ÚPN-HSA, Zmeny a doplnky 2016/2

- Verejná vyhláška


Publikoval: Ing.arch Roman Račko 

 V zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že mesto Košice ako orgán územného plánovania (podľa § 16 a § 18 stav. zákona) začalo s prerokovaním návrhu Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2. 

Verejné prerokovanie návrhu Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2, na ktorom bude podaný výklad riešenia, sa bude konať v budove Magistrátu Mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Miestnosť D310 dňa 28.11.2016 o 16.00 hod.

Predmetom týchto zmien a doplnkov sú:

Zmena č.111: MČ Košice - Barca – lokalita Cyklocestička Barca - Šebastovce

Doplnenie novej trasy cyklocestičky medzi MČ – Barca a MČ – Šebastovce do výkresu č.7– Verejné dopravné vybavenie, v zmysle schválenej koncepcie „Stratégia dopravy a dopravných stavieb Mesta Košice".

Zmena č.112: MČ Košice - Barca – lokalita Hospodársky dvor Barca

Zmena funkčnej regulácie časti návrhovej polyfunkčnej plochy mestského a nadmestského

občianskeho vybavenia, výroby, skladov a stavebnej výroby na návrhovú obytnú plochu

málopodlažnej zástavby. 

Zmena č.113: MČ Košice-Sever – lokalita Pod Bankovom 

Rozšírenie návrhovej obytnej plochy málopodlažnej zástavby, zaregulovanej v rámci ZaD

2015 o nové plochy na úkor plôch pôvodnej nezmenenej funkcie, existujúcej

záhradkárskej lokality, existujúcej rekultivačnej zelene a plochy lesa, v zmysle overovacej

štúdie. Potreba obstarať zmeny a doplnky ÚPN-Z Košice - Pod Bankovom. Potreba zohľadniť špecifické podmienky zakladania na poddolovanom území v zmysle STN 730039.

Zmena č.114: Celé územie mesta

Umiestňovanie reklamných stavieb na území Mesta Košice. Zapracovanie podmienok umiestňovania reklamy podľa návrhu ÚHA.

Zmena č.115: MČ Košice - Luník IX – Zmena zástavby na sídlisku Luník IX

Zmena funkčného využitia časti sídliska Luník IX na návrhovú obytnú plochu

málopodlažnej zástavby má umožniť komunitnú svojpomocnú výstavbu obydlí.

Zmena č.117: MČ Košice - Sídlisko nad Jazerom – lokalita Labaš - Textilná

Zmena súčasnej územnej rezervy na funkciu umožňujúcu rozšírenie skladového areálu

Labaš a potvrdenie existujúcej záhradkárskej lokality

Zmena č.118: MČ Košice - Juh – lokalita Obchodné centrum VŠA 

Zmena trasovania pešieho ťahu (korza) územím a úprava regulatívov.

Zmena č.120: Celé územie mesta - Úprava koncepcie zásobovania elektrickou energiou

Čiastkové zmeny výkresu č. 6 – Zásobovanie elektrickou energiou na základe

odsúhlasených požiadaviek VSD, a.s.

Zmena č.121: Celé územie mesta – Zrušenie obmedzenia dĺžky dopr. prístupu pre rodinné domy.

Zrušenie regulatívu v časti C. Doprava, ods. 9 

Zmena č.122: Celé územie mesta – Zakreslenie geologických javov evidovaných na území mesta.

Zapracovanie digitálneho podkladu mapujúceho náchylnosť územia k svahovým

deformáciám (podklad od ÚHA) a diferenciácia jednotlivých javov na aktívne, potenciálne

a stabilizované na základe informácií od Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.

Zmena č.123: MČ Košice - Barca – lokalita Priemyselný park Letisko

Rozšírenie návrhovej plochy zariadení výroby, skladov a stavebnej výroby.

Spracovateľom Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2 je Ing. arch. Ján Sekan, AA SKA.

Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie tejto územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona je Ing. arch. Miroslav Roháľ, reg. č. 269.

S textovou a grafickou časťou návrhu Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2 sa môžete oboznámiť na Útvare hlavného architekta mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 3. poschodie, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín a tiež na internetovej stránke mesta www.kosice.sk .

Zdroj: http://kosice.sk/article.php?id=18348Pripomienky k dokumentácii adresujte písomne na Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Tr. SNP 48/A, 04011 Košice, a to do 30 dní od dátumu zverejnenia Oznámenia na úradnej tabuli mesta.


 
 

dnes je: 19.11.2017

meniny má: Alžbeta

Oznámenie o určení času a miesta konania volieb

Starosta určil čas a miesto konania volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja

Jubilantov pozdravil a obdaril starosta

Slávnostné stretnutie jubilantov vo veku 70, 75, 80 a viac rokov sa uskutočnilo v nedeľu 22. októbra 2017

Zmena času

V nedeľu si hodiny nastavíme o hodinu späť

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Údržba miestneho chodníka Ťahanovská ulica – nepárne čísla. MČ Košice - Ťahanovce predkladá a očakáva spracovanie súťažných podkladov na základe písomnej, alebo telefonickej žiadosti predloženej verejnému obstarávateľovi do 25.09.2017 do 12,00 hod. .

Pre novembrové voľby do VÚC boli zriadené dva okrsky

Vo voľbách do VÚC pristúpime k urnám v dvoch okrskoch. V Kultúrnom dome Ťahanovce a v Základnej škole Želiarska.

„Dušičková“ doprava

Cesta pri cintoríne bude zjednosmernená v smere od Ťahanovskej ulice po Repnú v dňoch od 29.10.do 3.11.2017.

Linka RA5 po novom

Cestujete do železiarní? Od nedele 1.10. si dajte pozor, aby ste stihli do práce. Mení sa zastávka pre nástup a výstup.

Oznam pre voľby do VÚC

Informácia pre politické strany

Mesto Košice oznamuje prerokovanie zmien a doplnkov v územnom pláne.

Zmeny sa dotýkajú 12 častí mesta. Pozrite, či sa nedotýkajú aj vašich nehnuteľností, či zámerov.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru odvolaný

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach dňom 05.09.2017 od 14:00 odvolalo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Verejné prerokovanie zmien a doplnkov

Verejnosti budú prezentované opravy schválenej dokumentácie ZaD 2014

Na Hlinkovej ulici pribudnú desiatky ďalších áut v kolóne

Od pondelka 38.týždňa do piatku 39.týždňa prebieha rekonštrukcia železničného priecestia

Odpust sv. Anny v Ťahanovciach

Hlavná odpustová sv.omša bude celebrovaná o 10:30, prvá bude o 8:00 hodine.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča na Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

MČ opäť objednala autobus pre bezpečnú cestu do školy

Na trase Ťahanovská - Želiarska cestujete ráno zadarmo

Hľadáme kandidátov na prísediacich

Podľa zákona o sudcoch a prísediacich na volebné obdobie 2018-2021 Okresný súd Košice 1 pripravuje voľby prísediacich.

Nové prerokovanie Územného plánu zóny Košice - Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014

Mesto Košice oznamuje, že ako orgán územného plánovania v zmysle platných zákonov dáva k dispozícii nahliadnutie pre nové prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie.

Železničné priecestie na čas uzavrú

Termín realizácie je stanovený na 18.9.2017 od 07:00hod. do 29.9.2017 do 17:00hod..

Urbariát Ťahanovce zvoláva na rokovanie svojich členov

Znova po roku zasadne Predstavenstvo a valná hromada

Hasiči varujú pred manipuláciou s otvoreným ohňom v území

Vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru na pozemkoch a lesných porastoch

VSD odstaví elektrinu na Madridskej ulici

Prebehnú plánované práce na zariadení vysokého napätia

Ťahanovce reprezentovali na severe Talianska

Provincia Biella bola strediskom prezentácie európskej solidarity v čase krízy. Mestská časť Košice-Ťahanovce bola jej súčasťou.

Opatrenia po zistení vtáčej chrípky zrušili

Regionálna veterinárna sprava zrušila opatrenia vydané k prevencii šírenia vtáčej chrípky.

Oznam o prerušení dodávky elektriny

VSD plánuje prerušiť distribúciu elektriny kvôli prácam

Dni Ukrajiny 2017 v Košiciach

Umelci z poza východnej hranice sa predstavia aj v Ťahanovciach

Divadelná kvapka krvi

V Štátnom divadle Košice za účasti Košického divadla OZ

Knihy pre slovenské deti na Ukrajine

Smäd po slovenčine neutícha

Zberný dvor v "magnezitke" otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

NARIADENIE

Predchádzajte nákaze vtáčej chrípky potenciálne sa šíriacej zo ZOO v Kavečanoch

Európa práve teraz- Solidarita v čase krízy

Miestni poslanci odsúhlasili účasť Ťahanoviec v projekte Európy pre občanov. Mladí ľudia môžu prejaviť svoj názor, ktorý začuje Európa.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka